สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
09 กพ. 65 08.30 น. - 12.00 น.  การคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรา 5 (3) แห่ง พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งผู้บริหารองค์การปกครองส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 30 คน ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางสาวศิริธร ภาดี อนุมัติ -
09 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การนิเทศงานฯ ประจำปี 2565 รอบที่1 (สะเมิง,สารภี) ประธานการนิเทศงานแต่ละโซน 15 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ อนุมัติ -
09 กพ. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding ประธานคณะกรรมการ 5 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ ศศิวิมล - อนุมัติ -
09 กพ. 65 08.30 น. - 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์พนักงานขับรถยนต์ นายทอง พันทอง 10 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ นางสาวปิยะนุช แก้วถาวร อนุมัติ -