สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
07 กพ. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุม HOME ISOLATION จังหวัดเชียงใหม่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ น.ส.จิราพร ธรรมเสนา อนุมัติ -
07 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การนิเทศงานฯ ประจำปี 2565 รอบที่1 (ฝาง,อมก๋อย) ประธานการนิเทศงานแต่ละโซน 15 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ อนุมัติ -
07 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หมอกควัน ปี 2565 นางพรทิพย์ มธุรวาทิน 5 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นายสุรศักดิ์ สิทธิผล อนุมัติ -
07 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding 5 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ ศศิวิมล อนุมัติ -