สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
04 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในช่องปากเด็กวัยเรียน ปี 2565 ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์ 35 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นางวันเพ็ญ คำวัง อนุมัติ -
04 กพ. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 22 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไปรยา - อนุมัติ -
04 กพ. 65 08.30 น. - 12.00 น.  การนิเทศงานฯ ประจำปี 2565 รอบที่1 (ดอยหล่อ) ประธานการนิเทศงานแต่ละโซน 15 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ อนุมัติ -
04 กพ. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  เขตสุขภาพที่ 1 ประเด็น PM 2.5 นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 15 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นางฐิติรัตน์ อินตายวง อนุมัติ -
04 กพ. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  การพัฒนาระบบบริการ รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ นพ.อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ 2 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด นายเกรียงไกร ยอดเรือน อนุมัติ -