สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
24 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการ ทพญ.รักชนก นุชพ่วง 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นางสุพัตรา ดีมั่น - อนุมัติ -
24 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 22 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไปรยา - อนุมัติ -
24 กพ. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 2/2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 6 ห้องประชุมงานไอที นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ - อนุมัติ -
24 กพ. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 10 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานประกันสุขภาพ นางถนอมศรี แจ่มไทย - อนุมัติ -
24 กพ. 65 08.30 น. - 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์พนักงานขับรถยนต์ นายทอง พันทอง 10 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ นางสาวปิยะนุช แก้วถาวร - อนุมัติ -
24 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  พิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสสจ. นายภาคภูมิ ธาวงค์ 10 ห้องประชุมผู้บริหาร งานก่อสร้างและพัสดุ นางณัฐฏ์ธัญญาฒ์ สิทธิชัย อนุมัติ -