สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
22 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การสอบเทียบมาตรฐาน(Calibration) ร.ต.ท.หญิง พรพิมล การญาณ 30 คน ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นายศุภฤกษ์ โนสุ อนุมัติ -
22 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การนิเทศงานฯ ประจำปี 2565 รอบที่1 (สันทราย) ประธานการนิเทศงานแต่ละโซน 15 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ อนุมัติ -
22 กพ. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมทีมเตรียมความพร้อมอบรมบุคลากรในพื้นที่ทุรกันดาร รองภาคภูมิ ทาค์ 10 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางสิริมา เทพศิริ อนุมัติ -
22 กพ. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  ประชุมติดตามการสำรวจภุมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ 5 คน ห้องประชุมงานไอที สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -
22 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขสาสตร์ (สาขาทันตสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2564 ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์ 25 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นางสุพัตรา ดีมั่น - อนุมัติ -
22 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่1 ผ่านระบบ Zoom นายสาคร ไชยอำมาตย์ 5 คน ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ น.ส.กรวิการ์ ชัยฉกรรจ์ อนุมัติ -