สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
21 กพ. 65 08.30 น. - 12.00 น.  ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ คณิตา กาวงศ์ - อนุมัติ -
21 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การนิเทศงานฯ ประจำปี 2565 รอบที่1 (เชียงดาว) ประธานการนิเทศงานแต่ละโซน 15 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ อนุมัติ -
21 กพ. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 5 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข พัสสนันท์ อนุมัติ -
21 กพ. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ 30 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ คณิตา กาวงศ์ - อนุมัติ -
21 กพ. 65 13.00 น. - 16.30 น.  การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการกระทำผิดวินัย กลุ่มกฎหมาย 5 คน ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มกฎหมาย นายจตุพร ภูนารี อนุมัติ -
21 กพ. 65 08.30 น. - 12.00 น.  ประชุมกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นางพรทิพย์ มธุรวาทิน 15 คน ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นางสาวณัฐนันท์ โสธนะ อนุมัติ -
21 กพ. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมร่วมหอการค้า เรื้องบริจาค atk หัวหน้ากลุ่มงาน 5 ห้องประขุมผู้บริหาร สสจ.เชียงใหม่ อัญชญา ดุจจานุทัศน์ - อนุมัติ -