สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
18 กพ. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน-ทั่วไป นายอำพร เอี่ยมศรี 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวรัชชวรรณ์ หุ่นเที่ยง - อนุมัติ -
18 กพ. 65 08.30 น. - 12.00 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและสื่อสานนโยบายการดำเนินการการแพทย์แผนไยและการแพทย์ทางเลือก หัวหน้ากลุ่มงานฯ 5 คน ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -
18 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การนิเทศงานฯ ประจำปี 2565 รอบที่1 (ดอยสะเก็ด,ดอยเต่า) ประธานการนิเทศงานแต่ละโซน 15 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ อนุมัติ -
18 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Webex ]  งานเปิดโครงการ (kick off) ชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด19 นายสาคร ไชยอำมาตย์ 5 คน ห้องประชุมงานไอที อภิญญา เมธาสุข อนุมัติ -
18 กพ. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมสรุปจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ 20 ห้องประชุมลีลาวดี สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -
18 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ นายทอง พันทอง 25 คน ห้องประชุมชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ น.ส.กรวิการ์ ชัยฉกรรจ์ อนุมัติ -