สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
17 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเตรียมการการจัดอบรมอสม.หมอประจำบ้าน นายสาคร ไชยอำมายต์ 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์ - อนุมัติ -
17 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การนิเทศงานฯ ประจำปี 2565 รอบที่1 (แม่แตง) ประธานการนิเทศงานแต่ละโซน 15 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ อนุมัติ -
17 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เรือนจำ ในการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ นางพรทิพย์ มธุรวาทิน 15 ห้องประชุมงานไอที งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม นายคัชทร กองกูล โทร.0909268632 อนุมัติ -
17 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเครือข่าย TB/HIV นพ.ทวิช แก้วประเสริฐ 15 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาวอมรรัตน์ แสงนิล - อนุมัติ -