สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
14 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การประชุมแพทย์อำนวยการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๖๕ นายแพทย์ประสาน เปี่ยมอนันต์ 40 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นายมนัส พรมณะ อนุมัติ -
14 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การนิเทศงานฯ ประจำปี 2565 รอบที่1 (พร้าว,เวียงแหง) ประธานการนิเทศงานแต่ละโซน 15 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ อนุมัติ -
14 กพ. 65 13.00 น. - 16.30 น.  โครงการในพระราชดำริ ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์ 6 คน ห้องประชุมงานไอที ทพญ.ณัฐกานต์ เย็นสม - อนุมัติ -
14 กพ. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Webex ]  ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการแถลงข่าว “ทางออกประเทศไทย ในยุคเด็กเกิดน้อย” นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ 3 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ทิวาพร ผลวัฒนะ อนุมัติ -
14 กพ. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมทบทวนแผนยุทธศาตร์แพทย์แผนไทยฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ 5 คน ห้องประชุมลีลาวดี สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -