สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
11 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมคณะกรรมมการกลาง งานสุขภาพภาคประชาชน นายสาคร ไชยอำมายต์ 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์ - อนุมัติ -
11 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การนิเทศงานฯ ประจำปี 2565 รอบที่1 (ไชยปรารการ,แม่ออน) ประธานการนิเทศงานแต่ละโซน 15 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ อนุมัติ -
11 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุม IMC นางจามจุรีย์ เลิศจันทร์ 10 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางทิพมาศ ไชยชนะ อนุมัติ -
11 กพ. 65 08.30 น. - 12.00 น.  ติดตามงานรับรองหมอพื้นบ้าน หัวหน้ากลุ่มงาน 5 ห้องประชุมลีลาวดี สสจ.เชียงใหม่ วิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -
11 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  พิจารณาผลงานวิชาการสายงานพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 5 ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปิยะดา - อนุมัติ -