สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
01 กพ. 65 - 02 กพ. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ การแพทย์พื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 - 2566 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 20 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข วิสุดา เนวิลัย อนุมัติ -
01 กพ. 65 08.30 น. - 12.00 น.  รายงานตัว บรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 6 ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จมรพรรณ - อนุมัติ -