สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 7 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
07 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมชมรมอาสาสมัครสาธาณณสุขประจำหมู่บ้าน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 50 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์ - อนุมัติ -
07 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.เชียงใหม่ (กกบ.สสจ.ชม.) ครั้งที่ 1/2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 30 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข อัญชิสา บางเขียว - อนุมัติ -
07 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุม Green And Clean Hospital และ รพสต. COVID Free Setting นางพรทิพย์ มธุรวาทินทร์ 260 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นางนันท์ลภัส ขันตี อนุมัติ -
07 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  อบรมนักยุทธศาสตร์สาธารณสุขด้านการวิจัยและพัฒนาฯ ชมรมนักยุทธ 10 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข บดินทร์ - อนุมัติ -
07 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  พิจารณาผลงานวิชาการสายงานพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 5 ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปิยะดา - อนุมัติ -