สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 31 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
31 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ งานก่อสร้างและพัสดุ นายอดิศักดิ์ ไชยตีฆะ - อนุมัติ -
31 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  การนิเทศงานฯ ประจำปี 2565 รอบที่1 (กัลยาณิวัฒนา) ประธานการนิเทศงานแต่ละโซน 20 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ อนุมัติ -
31 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การประชุมแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 10 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ญาณี ศิริวรรณ์ อนุมัติ -
31 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา เทคนิคการคัดกรองสุขภาพนักเรียน และแนวทางให้บริการนักเรียน ปี65 นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ 300 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นุชสาคร - อนุมัติ -
31 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัยรุ่นปี 2565 นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ 50 คน ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ คณิตา กาวงศ์ อนุมัติ -
31 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุม Flu-DARRT นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 15 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน - อนุมัติ -