สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 28 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
28 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ - อนุมัติ -
28 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมชี้แจงนโยบายงานมะเร็ง จังหวัดเชียงใหม่ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ 60 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ธัญพร ร่างวิจิตร อนุมัติ -
28 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  ประชุมคณะกรรมการพันาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง จังหวัดเชียงใหม่ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ 30 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ธัญพร ร่างวิจิตร อนุมัติ -
28 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ระดับเขต ประธาน service plan สาขาการแพทย์แผนไทย 5 คน ห้องประชุมงานไอที สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -
28 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  คณะกรรมการกลั่นกรองการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ไม่ประสงค์ถ่ายโอนไปยังองค์กรส่วนท้องถิ่น นายภาคภูมิ ธาวงค์ 9 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางรุ่งนภา แสนคำปัน - อนุมัติ -
28 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  พิจารณาผลงานวิชาการสายงานพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 5 ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปิยะดา - อนุมัติ -