สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 27 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
27 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมประเมินการควบคุมโรคระหว่างประเทศ IHR นพ.ทวิช แก้วประเสริฐ 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นายเกตศ์อิสราย์ ภัยภิลัย อนุมัติ -
27 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ระดับเขต ประธาน service plan สาขาการแพทย์แผนไทย 5 คน ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -
27 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  การนิเทศงานฯ ประจำปี 2565 รอบที่1 (หางดง) ประธานการนิเทศงานแต่ละโซน 15 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ อนุมัติ -
27 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  แนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จังหวัดเชียงใหม่ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 60 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ รสสุคนธ์ วงค์แสนคำ อนุมัติ -
27 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  การจัดประชุมแนวทางการทางานโครงการ PPA ของเขตสุขภาพ ปี 2565 รตท.หญิง พรพิมล การญาณ 5 ห้องประชุมลีลาวดี ระวิวรรณ บุญเพ็ง อนุมัติ -