สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 26 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
25 มค. 65 - 26 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ 60 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -
26 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ) นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 30 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข อัญชิสา บางเขียว - อนุมัติ -
26 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 9 ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวรัชชวรรณ์ หุ่นเที่ยง - อนุมัติ -