สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 25 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
25 มค. 65 - 26 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ 60 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -
25 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมเตรียมประกวดพื้นที่ต้นแบบ หัวหน้ากลุ่มงานฯ 5 คน ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สสจ.เชียงใหม่ นางสาวอัญชญา ดุจจานุทัศน์ - อนุมัติ -
25 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมปฏิรูปปฐมภูมิ นพ.บดินทร์ จักรแก้ว 6คน ห้องประชุมงานไอที น.ส.จิราพร ธรรมเสนา อนุมัติ -
25 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมหัวหน้างาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายทอง พันทอง 10 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ นายอดิศักดิ์ ไชยตีฆะ - อนุมัติ -
25 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ดร.ทรงยศ คำชัย 10 ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จมรพรรณ - อนุมัติ -