สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 24 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
24 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การอบรมการให้คำปรึกษาแบบ Basic counselling and soving therapy 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์ อนุมัติ -
24 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาพชอ.ตามแนวทาง UCCARE ผ่านโปรแกรม CL UCCARE นายสาคร ไชยอำมาตย์ 30 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ กรวิการ์ ชัยฉกรรจ์ อนุมัติ -
24 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคำขอจัดตั้ง ปรับระดับ ขยายเตียง และแผนพัฒนา หน่วยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่1 ประจำปี 2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 5 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ อนุมัติ -
24 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  ประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานสุขศึกษา นายสาคร ไชยอำมายต์ 5 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์ อนุมัติ -
24 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย หัวหน้ากลุ่มงานฯ 20 ห้องประชุมลีลาวดี สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -