สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 21 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
21 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมทันตบุคลากร จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 35 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ทพญ.ณัฐกานต์ เย็นสม อนุมัติ -
21 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 20 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จมรพรรณ เย็นใจ - อนุมัติ -
21 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  การพัฒนาข้อมูลมะเร็ง นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ 6 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ธัญพร ร่างวิจิตร อนุมัติ -
21 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของวัยทำงาน ปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting 5 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น - อนุมัติ -
21 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 30 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จมรพรรณ เย็นใจ - อนุมัติ -
21 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 30 ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จมรพรรณ เย็นใจ - อนุมัติ -
21 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ นายทอง พันทอง 25 คน ห้องประชุมชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ น.ส.กรวิการ์ ชัยฉกรรจ์ อนุมัติ -