สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 20 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
20 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมติดตามหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนามFETP นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 40 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน อนุมัติ -
20 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภญ.นฤมล ขันตีกุล 30 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข น.ส.อทิตยา อุสมานโกตี - อนุมัติ -
20 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ 6 ห้องประชุมลีลาวดี สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -