สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 19 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
19 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ปี 2565 ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์ 10 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นางวันเพ็ญ คำวัง อนุมัติ -
19 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก” ครั้งที่ 1/2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 15 คน ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นางฐิติรัตน์ อินตายวง อนุมัติ -
19 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมการประเมินคุณภาพสถาบริการสุขภาพภาครัฐ (HA) นางจามจุรีย์ เลิศจันทร์ 30 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางสุทิชา นากสุก อนุมัติ -
19 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมเจ้าหน้าที่งาน EMS นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์ 4 คน ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นายมนัส พรมณะ อนุมัติ -