สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 18 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
18 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การประชุมปฏิบัติการ การใช้ Application 1 ประชาชนและ 3 หมอ (H4U, Smart อสม., PCC Team, mHealth) ในงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จนท.IT สสจ.ชม.+ทีมงาน NCD 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ ระวิวรรณ บุญเพ็ง อนุมัติ -
18 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  การใช้application และการติดตั้งHIS Gatewayงานโรคไม่ติดต่อ หัวหน้ากลุ่มงานNCD 25อำเภอ ห้องประชุมงานไอที งานสุขภาพจิต นางอรทัย ไชยมะโย อนุมัติ -