สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 17 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
17 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  ประชุมการประชุม “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก” ปี2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ฐิติรัตน์ อินตายวง อนุมัติ -
17 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร.ต.ท.หญิง พรพิมล การญาณ 10 คน ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นายมนัส พรมณะ อนุมัติ -