สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 14 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
14 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมคณะกรรมการส่งต่อผู้ป่วยพื้นที่ทุรกันดาร นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 10 ห้องประชุมงานไอที นางสิริมา เทพศิริ อนุมัติ -
14 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรุ้แนวทางเวชปฏิบัติกรรมไทยและการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลผู้ป่วยฯ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ 5 ห้องประชุมลีลาวดี สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -