สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 13 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
13 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง 50 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์ อนุมัติ -
13 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ นายทอง พันทอง 20 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จมรพรรณ - อนุมัติ -
13 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ติดตาม ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการด าเนินงานการใช้ Application 1 ประชาชน 3 หมอ (H4U, Smart อสม., PCC Team, mHealth) ในงำนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 1 รตท.หญิง พรพิมล การญาณ 10 ห้องประชุมงานไอที ระวิวรรณ บุญเพ็ง อนุมัติ -
13 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและสื่อสานนโยบายการดำเนินการการแพทย์แผนไยและการแพทย์ทางเลือก หัวหน้ากลุ่มงานฯ 50 ห้องประชุมงานไอที สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -