สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 12 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
12 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 26 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จมรพรรณ เย็นใจ - อนุมัติ -
12 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  EOC เขตสุขภาพที่1 นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 2 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข อัญชิสา บางเขียว - อนุมัติ -
12 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 30 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จมรพรรณ เย็นใจ - อนุมัติ -
12 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 5 ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จมรพรรณ เย็นใจ - อนุมัติ -