สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 11 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
10 มค. 65 - 11 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 20 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด นายเกรียงไกร ยอดเรือน อนุมัติ -
11 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมหัวหน้างาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายทอง พันทอง 10 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ นายอดิศักดิ์ ไชยตีฆะ - อนุมัติ -
11 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุม Zoom การบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 3 ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางรุ่งนภา แสนคำปัน - อนุมัติ -