สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 10 มกราคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
10 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง 60 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์ อนุมัติ -
10 มค. 65 - 11 มค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 20 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด นายเกรียงไกร ยอดเรือน อนุมัติ -
10 มค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  .ประชุม HOME ISOLATION จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ ZOOM พญ.นลินทิพย์ 70 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ น.ส.จิราพร ธรรมเสนา - อนุมัติ -
10 มค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  การประชุมสอบสวนวินัยข้าราชการเพิ่มเติม นายชวลิต สารทช้าง สาธารณสุขอำเภอไชยปราการ 7 คน ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มกฎหมาย นางสาวบุณฑริก คันธชาติ - อนุมัติ -