สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 8 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
01 พย. 64 - 31 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรคโควิด 19 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 15 ห้องประชุม 3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน อนุมัติ -
08 ธค. 64 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  อบรมหลักสูตรผู้ให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Instructors) นางพรทิพย์ มธุรวาทิน 20 คน ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม นายคัชทร กองกูล โทร.0909268632 อนุมัติ -
08 ธค. 64 08.30 น. - 12.00 น.  ติดตามงานก่อสร้าง สสจ.ชม ประธาน ผอ.สำนักงบประมาณ นายทอง พันทอง - ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ งานก่อสร้างและพัสดุ นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์ อนุมัติ -
08 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  แจ้งข้อกล่าวหา สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล 5 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มกฎหมาย ณัฏฐ์วรัตถ์ นิลาทะวงษ์ - อนุมัติ -