สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 30 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
01 พย. 64 - 31 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรคโควิด 19 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 15 ห้องประชุม 3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน อนุมัติ -
27 ธค. 64 - 31 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดเตรียมข้อมูล DQI ไตรมาสที่1/2565 นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ 8-10 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาวนรมน กันธะอุดม - อนุมัติ -
30 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง เปร่งนภา กาญจนสิงห์ 50 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์ อนุมัติ -
30 ธค. 64 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ.สสจ.ชม. ครั้งที่9/2564) นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 30 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข อัญชิสา บางเขียว - อนุมัติ -
30 ธค. 64 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 10 ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางศิญาภัสร์ สิริพัฒน์ธิติ อนุมัติ -