สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 3 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
01 พย. 64 - 31 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรคโควิด 19 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 15 ห้องประชุม 3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน อนุมัติ -
03 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติงานสาธารณสุข มุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 40 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รัตนจันทร์ อนุมัติ -
03 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติงานสาธารณสุข มุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 30 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาวรัตนจันทร์ นาดี - อนุมัติ -
03 ธค. 64 08.30 น. - 12.00 น. [ Webex ]  ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการฯสำหรับผู้่ต้องขังในเรือนจำ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 2-3 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ปิยะฉัตร ธนเกียรติสกุล - อนุมัติ -
03 ธค. 64 08.30 น. - 12.00 น.  ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้แบบออนไล์ (ผ่านประบบ Zoom) ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน 2 ห้องประชุมลีลาวดี สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -