สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 28 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
01 พย. 64 - 31 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรคโควิด 19 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 15 ห้องประชุม 3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน อนุมัติ -
27 ธค. 64 - 31 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดเตรียมข้อมูล DQI ไตรมาสที่1/2565 นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ 8-10 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาวนรมน กันธะอุดม - อนุมัติ -
28 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุม Flu-DARRT นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 40 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน อนุมัติ -
28 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 10 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จมรพรรณ - อนุมัติ -
28 ธค. 64 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมคณะทำงานด้านสารสนเทศโรคมะเร็ง นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ 10 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ธัญพร ร่างวิจิตร อนุมัติ -