สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 27 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
01 พย. 64 - 31 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรคโควิด 19 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 15 ห้องประชุม 3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน อนุมัติ -
27 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมชมรมอาสาสมัครสาธาณณสุขประจำหมู่บ้าน นายสาคร ไชยอำมายต์ 50 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์ - อนุมัติ -
27 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2554 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 22 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไปรยา - อนุมัติ -
27 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  การชี้แจงการดำเนินงานNCD clinic plus ปี2565 ผอ.สคร.1 5 คน ห้องประชุมงานไอที งานสุขภาพจิต นางอรทัย ไชยมะโย อนุมัติ -
27 ธค. 64 - 31 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดเตรียมข้อมูล DQI ไตรมาสที่1/2565 นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ 8-10 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาวนรมน กันธะอุดม - อนุมัติ -