สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 24 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
01 พย. 64 - 31 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรคโควิด 19 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 15 ห้องประชุม 3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน อนุมัติ -
24 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุม กกบ.9/2564 และกวป. 13/2564 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข วันทนา/อัญชิสา - อนุมัติ -
24 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมชี้แจ้งประเมินผลการดำเนินงาน พชอ ผ่านระบบzoom conference นายสาคร ไชยอำมาตย์ 25 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรวิการ์ - อนุมัติ -
24 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมชี้แจงการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ผ่านระบบ zoom นายสาคร ไชยอำมาตย์ 5 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ น.ส.กรวิการ์ ชัยฉกรรจ์ อนุมัติ -