สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 23 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
01 พย. 64 - 31 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรคโควิด 19 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 15 ห้องประชุม 3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน อนุมัติ -
21 ธค. 64 - 23 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในปีงบประมาณ 2565 นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ 8-10 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาวนรมน กันธะอุดม - อนุมัติ -
23 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 50 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ นางบุณยานุช กันทะวงค์ อนุมัติ -
23 ธค. 64 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการแพทย์งานวิ่งเทรล Thailand by UTMB2021 นพ.ประสาน เปี่ยมอนันต์ 30 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางศิญาภัสร์ สิริพัฒน์ธิติ อนุมัติ -
23 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานPPA หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 25 อำเภอ ห้องประชุมงานไอที งานสุขภาพจิต นางอรทัย ไชยมะโย อนุมัติ -