สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 22 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
01 พย. 64 - 31 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรคโควิด 19 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 15 ห้องประชุม 3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน อนุมัติ -
21 ธค. 64 - 23 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในปีงบประมาณ 2565 นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ 8-10 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาวนรมน กันธะอุดม - อนุมัติ -
22 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาการดำเนินการงบดำเนินงาน และงบลงทุน นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ งานก่อสร้างและพัสดุ นายอดิศักดิ์ ไชยตีฆะ - อนุมัติ -
22 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าและปัญหาการดำเนินการงบดำเนินงานและงบลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 20 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข บดินทร์ - อนุมัติ -
22 ธค. 64 13.00 น. - 16.30 น. [ Webex ]  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ SS4 5 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น อนุมัติ -
22 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในปีงบประมาณ 2565 นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ 8-10 ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน-ทั่วไป และผู้บริหารสาธารณสุขเชียงใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาวนรมน กันธะอุดม - อนุมัติ -