สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 2 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
01 พย. 64 - 31 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรคโควิด 19 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 15 ห้องประชุม 3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน อนุมัติ -
02 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  พิจารณาคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 5 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปิยะดา - อนุมัติ -
02 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  อบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ 2 ห้องประชุมลีลาวดี สสจ.เชียงใหม่ นางสาวณิชชา ทานันต์ - อนุมัติ -