สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 17 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
01 พย. 64 - 31 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรคโควิด 19 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 15 ห้องประชุม 3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน อนุมัติ -
16 ธค. 64 - 17 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  การดำเนินงานโครงการเอดส์ GF นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ 10 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ - อนุมัติ -
17 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  การอบรมการป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มเปาะบาง นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์ 40 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์ - อนุมัติ -
17 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  อบรมหลักสูตรผู้ให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Instructors) นางพรทิพย์ มธุรวาทิน 20 คน ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม นายคัชทร กองกูล โทร.0909268632 อนุมัติ -
17 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 6/2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 7 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข พัสสนันท์ อนุมัติ -
17 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมชมรมผู้ช่วยสาธารณสุข นาย จำนง บุญศรี 25 ห้องประชุมชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นายจรพรต อภิชัย - อนุมัติ -