สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 15 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
01 พย. 64 - 31 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรคโควิด 19 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 15 ห้องประชุม 3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน อนุมัติ -
15 ธค. 64 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 10 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด นายเกรียงไกร ยอดเรือน อนุมัติ -
15 ธค. 64 08.30 น. - 12.00 น.  ประชุมเตรียมความพร้อมการรับการตรวจสอบฯ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 20 คน ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รัตนจันทร์ นาดี อนุมัติ -
15 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ในจังหวัดเชียงใหม่ การลงข้อมูลและจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ 300 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ศุภฤกษ์ อนุมัติ -
15 ธค. 64 08.30 น. - 12.00 น.  ประชุมต้อนรับคณะติดตามงาน PM2.5 จากกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค 15 คน ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นางฐิติรัตน์ อินตายวง อนุมัติ -