สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 13 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
01 พย. 64 - 31 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรคโควิด 19 นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม 15 ห้องประชุม 3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน อนุมัติ -
13 ธค. 64 - 14 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์ 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นางวันเพ็ญ คำวัง อนุมัติ -
13 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  พิจารณาคัดเลือกเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 20 คน ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวเจนจิรา จอมแปง อนุมัติ -
13 ธค. 64 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประกวดชมรมผู้สูงอายุ หัวหน้ากลุ่มงานฯ 5 ห้องประชุมงานไอที สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -
13 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างระบบบำบัดรพ.ดอยเต่า นายทอง พันทอง 5 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ นางณัฐฏ์ธัญญาฒ์ สิทธิชัย อนุมัติ -