นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์
รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
   แบบสำรวจ Citizen info  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2562
     (ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค. 62)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
25
 
 Last Month
39
 
 This Year
132
 
 Last Year
65,522
 
 All
362,818
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
  ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่
 ไปที่ เว็บไซต์ CMAQHI ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ     แบบรายงานสถานการณ์หมอกควัน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลภูมิทัศน์ จ....        งานก่อสร้างและพัสดุ10 เมย. 62  [ view : 77 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามาร....        ทรัพยากรบุคคล09 เมย. 62  [ view : 315 ]
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ....        ทรัพยากรบุคคล05 เมย. 62  [ view : 331 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็....        ทรัพยากรบุคคล28 มีค. 62  [ view : 420 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู....        ทรัพยากรบุคคล27 มีค. 62  [ view : 507 ]
  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ....        ทรัพยากรบุคคล26 มีค. 62  [ view : 355 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพ....        งานไอที : 18 เมย. 62  [ view : 8 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว....        ประกันสุขภาพ : 03 เมย. 62  [ view : 26 ]
  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.....        บริหารทั่วไป : 17 เมย. 62  [ view : 6 ]
  ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์....        ประกันสุขภาพ : 17 เมย. 62  [ view : 8 ]
  แบบสำรวจความต้องการอบรมหลักสูตรศูนย์สันติวิธี....        ประกันสุขภาพ : 11 เมย. 62  [ view : 11 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวั....        ยุทธศาสตร์ : 04 เมย. 62  [ view : 56 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการเผยแพร....        สสอ.สะเมิง01 เมย. 62  [ view : 14 ]
  รายงานกิจกรรมการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเ....        สสอ.สะเมิง01 เมย. 62  [ view : 12 ]
  10แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562....        สสอ.แม่แตง27 มีค. 62  [ view : 39 ]
  EB26 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอำนวยความสะดวกการ....        สสอ.แม่แตง27 มีค. 62  [ view : 22 ]
  EB25 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้....        สสอ.แม่แตง27 มีค. 62  [ view : 25 ]
  EB24 รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนก....        สสอ.แม่แตง27 มีค. 62  [ view : 15 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนัก....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ18 เมย. 62  [ view : 6 ]
  ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแส....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ10 เมย. 62  [ view : 25 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซ์้อยูนิตทำฟัน จ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ28 มีค. 62  [ view : 33 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ20 มีค. 62  [ view : 31 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้า....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ12 มีค. 62  [ view : 52 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้า....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ12 มีค. 62  [ view : 38 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 11 เมย. 62  [ view : 10 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 13 มีค. 62  [ view : 55 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 12 กพ. 62  [ view : 84 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 17 มค. 62  [ view : 113 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 17 ธค. 61  [ view : 125 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 พย. 61  [ view : 160 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 1,630 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 993 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 955 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 1,116 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 1,111 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 1,100 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง กพ.62        ปวีณา ปาลี25 มีค. 62  [ view : 17 ]
  งบทดลอง มค.62        ปวีณา ปาลี26 กพ. 62  [ view : 29 ]
  งบทดลอง ธค.61        ปวีณา ปาลี30 มค. 62  [ view : 44 ]
  งบทดลอง พย.61        ปวีณา ปาลี25 ธค. 61  [ view : 89 ]
  งบทดลอง ตค.61        ปวีณา ปาลี25 ธค. 61  [ view : 90 ]
  งบทดลอง กย.61        ปวีณา ปาลี22 ตค. 61  [ view : 125 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.๒๕๖๒....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 เมย. 62  [ view : 6 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำชอสินเชื้อกองทุน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 เมย. 62  [ view : 35 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :03 เมย. 62  [ view : 21 ]
  ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :03 เมย. 62  [ view : 16 ]
  การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :27 มีค. 62  [ view : 29 ]
  ขอความร่วมมือในการจัดทำนิตยสาร "เชียงใมห่ ปี ๒๕๖๒ "....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :27 มีค. 62  [ view : 19 ]
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการการดำเนินงานของมูลนิธิ ๑๐๐ ปี การส....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :27 มีค. 62  [ view : 12 ]
  การรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :27 มีค. 62  [ view : 22 ]
  การจำหน่ายเสื้อยืดโปโลสีเหลืองประดับตรงสัญษณ์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :25 มีค. 62  [ view : 125 ]
  การจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 มีค. 62  [ view : 18 ]
  เอกสารคุณชุติมา 6 มี.ค.62....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :12 มีค. 62  [ view : 65 ]
  pap smear        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :04 มีค. 62  [ view : 182 ]
  ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561....        นางสาวธัญพร ร่างวิจิตร  :16 พย. 61  [ view : 184 ]
  PPA        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :09 กค. 61  [ view : 397 ]
  แบบรายงานสถานการณ์วาตภัย....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :18 เมย. 61  [ view : 271 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันยิงปืน....        นางสาวพัณณิตา ทาเงิน  :18 เมย. 61  [ view : 480 ]
  เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัณโรค....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :27 มีค. 61  [ view : 633 ]
  เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มวัยทำงานฯ 22 - 23 มีนาคม 2561....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :23 มีค. 61  [ view : 542 ]
  เอกสารประกอบการอบรม BRFSS....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :07 กพ. 61  [ view : 501 ]
  เอกสารประกอบขอแจ้งปรับตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลการวัดความดันโลห....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :23 มค. 61  [ view : 728 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 159 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 346 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 368 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 421 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 544 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1547 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 1....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 เมย. 62  [ view : 8 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 มีค. 62  [ view : 37 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :25 มีค. 62  [ view : 36 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :22 กพ. 62  [ view : 84 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 7....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :03 ธค. 61  [ view : 184 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 พย. 61  [ view : 160 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 6....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :26 กย. 61  [ view : 184 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 5....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กค. 61  [ view : 154 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :26 กย. 61  [ view : 175 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :25 กค. 61  [ view : 161 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :07 ธค. 61  [ view : 190 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :04 ธค. 61  [ view : 317 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 374 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 654 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 684 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 464 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 เมย. 61  [ view : 556 ]
  บัญชีรหัสกลุ่มโรค หัตถการและอาการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD10-....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 เมย. 61  [ view : 565 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาการแพทย์แผน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :10 เมย. 61  [ view : 446 ]
  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :08 มีค. 61  [ view : 636 ]
  ประกาศผลการคัดลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :15 พย. 61  [ view : 222 ]
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักว....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :29 ตค. 61  [ view : 216 ]
  ผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี256....        นายพิรุณ อินตา  :23 ตค. 61  [ view : 835 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคล (ภาคทฤษฎี) เพื่อจ้า....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :22 ตค. 61  [ view : 297 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (สำหรับโรงพยาบาล)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 ตค. 61  [ view : 233 ]
  แบบฟอร์มรายงานอาหารปลอดภัยสำหรับสสอ.)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 ตค. 61  [ view : 192 ]
  ประกาศรับสมัครบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :05 ตค. 61  [ view : 4981 ]
  การสืบราคาร่วม วัสดุการแพทย์ ปี2562....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 909 ]
  การสืบราคาร่วม ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุรังสีการแพทย....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 1386 ]
  เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครอ....        ภญ.อัญชญา ดุจจานุทัศน์  :02 มิย. 61  [ view : 500 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมีนาค....        งานประกันสุขภาพ  :03 เมย. 62  [ view : 26 ]
  ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนม....        งานประกันสุขภาพ  :17 เมย. 62  [ view : 8 ]
  แบบสำรวจความต้องการอบรมหลักสูตรศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข....        งานประกันสุขภาพ  :11 เมย. 62  [ view : 11 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนมีนาคม 2562....        งานประกันสุขภาพ  :09 เมย. 62  [ view : 22 ]
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพย....        งานประกันสุขภาพ  :04 เมย. 62  [ view : 36 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0262 / Cl....        งานประกันสุขภาพ  :03 เมย. 62  [ view : 60 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :03 เมย. 62  [ view : 33 ]
  ภาพบรรยากาศงานประชุมเชิงปฏิบัติการหลักประกันสุขภาพ จังหวัดเช....        งานประกันสุขภาพ  :02 เมย. 62  [ view : 36 ]
  รายชื่อผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ....        งานประกันสุขภาพ  :29 มีค. 62  [ view : 45 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนกุมภาพ....        งานประกันสุขภาพ  :22 มีค. 62  [ view : 80 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 12/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :03 เมย. 62  [ view : 33 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 12 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :03 เมย. 62  [ view : 24 ]
  สรุปแนวทางการให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :02 เมย. 62  [ view : 23 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 11 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :27 มีค. 62  [ view : 32 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 11/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :27 มีค. 62  [ view : 27 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 10 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :27 มีค. 62  [ view : 18 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 10/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :27 มีค. 62  [ view : 11 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 9 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :13 มีค. 62  [ view : 46 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 9/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :13 มีค. 62  [ view : 24 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 8 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :13 มีค. 62  [ view : 20 ]
  เอกสารประกอบ ขอความร่วมมือดำเนินงานกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :03 เมย. 62  [ view : 50 ]
  เอกสารประกอบการประชุม28-29 มีนาคม 2562....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :26 มีค. 62  [ view : 247 ]
  แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :25 มีค. 62  [ view : 47 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายเด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน (4 ก.พ.2....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :05 กพ. 62  [ view : 194 ]
  เรื่อง แจ้งรายชื่อช่างซ่อมยูนิตทันตกรรม ของบริษัทไทยเด็นทอล ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กพ. 62  [ view : 45 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กพ. 62  [ view : 57 ]
  แบบบันทึกสภาวะทันตสุขภาพ และพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เกี่ยวข้อง....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :04 กพ. 62  [ view : 149 ]
  เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาทันตสาธารณสุขวั....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 กพ. 62  [ view : 142 ]
  สรุปแนวทางการส่งต่อทางทันตกรรมจังหวัดเชียงใหม่....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 มค. 62  [ view : 189 ]
  แจ้งผลจัดซื้อร่วมระดับจังหวัดเชียงใหม่ ปี2562....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 มค. 62  [ view : 176 ]
  แจ้งแนวทางการดำเนินงานแม่และเด็ก จ.เชียงใหม่ ปี 2562....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :09 เมย. 62  [ view : 43 ]
  ไฟล์ประกอบการประชุมติดตามงานผู้สูงอายุและLTC ระดับโซน 4 วัน ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :21 มีค. 62  [ view : 73 ]
  แบบสรุปโครงการมหัศจรรย์พันวัน....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :18 มีค. 62  [ view : 45 ]
  ไฟล์การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กปี 2562....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :14 มีค. 62  [ view : 74 ]
  แบบฟอร์มรายงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :14 มีค. 62  [ view : 55 ]
  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ หลักเกณฑ์อปท.ดำเนินงานLTCป....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :28 กพ. 62  [ view : 66 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่แล....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :28 กพ. 62  [ view : 101 ]
  ไฟล์เอกสารประกอบการทำงานLTCปี2562....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :22 มค. 62  [ view : 145 ]
  แจ้งการดำเนินงานLTCปี2562 และแบบประเมินตนเองตำบลLTC7องค์ประก....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :11 กพ. 62  [ view : 131 ]
  แบบฟอร์อมการส่งข้อมูลการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งค....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :07 กพ. 62  [ view : 68 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :04 เมย. 62  [ view : 56 ]
  ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท....        MissPhraeophan Punchaidee  :13 กพ. 62  [ view : 115 ]
  รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (PA 6 เดือน)....        MissPhraeophan Punchaidee  :11 มีค. 62  [ view : 62 ]
  รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :02 เมย. 62  [ view : 34 ]
  ระเบียบวาระการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข....        MissPhraeophan Punchaidee  :27 มีค. 62  [ view : 27 ]
  แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไท....        MissPhraeophan Punchaidee  :20 มีค. 62  [ view : 29 ]
  เอกสารประกอบ ITA ปี 2562 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)....        MissPhraeophan Punchaidee  :18 มีค. 62  [ view : 79 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :06 มีค. 62  [ view : 96 ]
  การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :14 มีค. 62  [ view : 59 ]
  ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2562 (....        MissPhraeophan Punchaidee  :02 กพ. 62  [ view : 222 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :09 เมย. 62  [ view : 130 ]
  รายงานตัวชี้วัด ที่ 41        -ทรัพยากร -  :19 มีค. 62  [ view : 78 ]
  เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย....        -ทรัพยากร -  :22 กพ. 62  [ view : 246 ]
  แบบคำร้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเ....        -ทรัพยากร -  :28 กย. 61  [ view : 466 ]
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบา....        -ทรัพยากร -  :12 ธค. 61  [ view : 579 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :11 ธค. 61  [ view : 767 ]
  แนวทางการดำเนินการเรื่องการลาศึกษาต่อฯ....        -ทรัพยากร -  :30 พย. 61  [ view : 394 ]
  นำเสนอการเตรียมความพร้อม ลจช สู่ พกส....        -ทรัพยากร -  :03 ธค. 61  [ view : 369 ]
  เดือน ตุลาคม 2561        -ทรัพยากร -  :14 พย. 61  [ view : 380 ]
  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข....        -ทรัพยากร -  :28 กย. 61  [ view : 244 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 เมย. 61  [ view : 878 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 345 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :18 ธค. 60  [ view : 1486 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 637 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 พย. 60  [ view : 883 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 ตค. 60  [ view : 526 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 968 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 730 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 864 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 752 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 487 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 619 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1242 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1012 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1004 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1058 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1029 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 958 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 1194 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 1218 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 2288 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1171 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 858 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 918 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1088 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 965 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 940 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1380 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1178 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1366 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 405 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 473 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 405 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 455 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 405 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 353 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 888 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1184 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 892 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1106 ]
  มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :25 ธค. 61  [ view : 141 ]
  การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชก....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :16 ตค. 61  [ view : 187 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :08 ตค. 61  [ view : 126 ]
  การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ จังหว....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :05 ตค. 61  [ view : 147 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน ๒๕....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :23 สค. 61  [ view : 265 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :10 กค. 61  [ view : 195 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :01 มิย. 61  [ view : 288 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 256....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :28 มิย. 61  [ view : 196 ]
  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ 1 ฉบับที่ 2....        กลุ่มงานนิติการ  :18 เมย. 61  [ view : 263 ]
  บทบาท อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 306 ]
  แนวทางการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :01 เมย. 62  [ view : 24 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Rout....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :05 มีค. 62  [ view : 300 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :24 กพ. 62  [ view : 204 ]
  การประชุมคณะกรรมการ Service plan สาขายาเสพติด จังหวัดเชียงให....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 กพ. 62  [ view : 152 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลบำบัดรักษา ผ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 มค. 62  [ view : 301 ]
  เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการร....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :21 มค. 62  [ view : 96 ]
  ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ปี 2562....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :04 มค. 62  [ view : 189 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการดำเนินด้านยาเสพติด ปี 2562"....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :05 พย. 61  [ view : 243 ]
  แบบฟอร์มข้อมูลเครือข่ายงานยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 ตค. 61  [ view : 140 ]
  เอกสารประกอบการประชุม "การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm R....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 กย. 61  [ view : 318 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740