นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   GIS Health
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
   แบบสำรวจ Citizen info  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2562
     (ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค. 62)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
19
 
 Last Month
34
 
 This Year
198
 
 Last Year
65,522
 
 All
362,884
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช....        ทรัพยากรบุคคล14 มิย. 62  [ view : 434 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามาร....        ทรัพยากรบุคคล11 มิย. 62  [ view : 1,438 ]
  ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างั่วคราว....        ทรัพยากรบุคคล10 มิย. 62  [ view : 628 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดหาเครื่องแต่....        บริหารทั่วไป05 มิย. 62  [ view : 212 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู....        ทรัพยากรบุคคล30 พค. 62  [ view : 2,711 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู....        ทรัพยากรบุคคล30 พค. 62  [ view : 868 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประกอบการตรวจราชการฯ ....        ยุทธศาสตร์ : 07 มิย. 62  [ view : 105 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 23 (2562)....        ควบคุมโรคติดต่อ : 18 มิย. 62  [ view : 11 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23/2562....        ควบคุมโรคติดต่อ : 18 มิย. 62  [ view : 1 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บค่า CT/MRI/Angiogram.รพ.มหาราช....        ประกันสุขภาพ : 18 มิย. 62  [ view : 5 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจัง....        ยุทธศาสตร์ : 17 มิย. 62  [ view : 18 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงาน....        ทรัพยากรบุคคล : 17 มิย. 62  [ view : 66 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  ITA สสอ.แม่ออน 2562        สสอ.แม่ออน12 ธค. 61  [ view : 1,091 ]
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ - ....        สสอ.แม่แตง18 มิย. 62  [ view : 2 ]
  EB10 การเผยแพร่แผยปฏิบัติราชการประจำปี....        สสอ.ดอยเต่า20 มีค. 62  [ view : 20 ]
  EB14 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลา....        สสอ.ดอยเต่า20 มีค. 62  [ view : 10 ]
  EB11 การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานต....        สสอ.ดอยเต่า20 มีค. 62  [ view : 9 ]
  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ....        สสอ.แม่แตง18 มิย. 62  [ view : 5 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยูนิตทำฟัน ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ13 มิย. 62  [ view : 18 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดป....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ13 มิย. 62  [ view : 9 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดแ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 มิย. 62  [ view : 12 ]
  ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ07 มิย. 62  [ view : 22 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดการประชุมวิชาการล้....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ30 พค. 62  [ view : 35 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ28 พค. 62  [ view : 35 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 29 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 36 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 11 เมย. 62  [ view : 88 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 13 มีค. 62  [ view : 99 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 12 กพ. 62  [ view : 115 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 17 มค. 62  [ view : 134 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 1,683 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 1,014 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 970 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 1,141 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 1,135 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 1,122 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง พค.62        ลักขณา คำปวน18 มิย. 62  [ view : 1 ]
  งบทดลอง เมย.62        ปวีณา ปาลี15 พค. 62  [ view : 48 ]
  งบทดลอง มีค.62        ปวีณา ปาลี26 เมย. 62  [ view : 32 ]
  งบทดลอง กพ.62        ปวีณา ปาลี25 มีค. 62  [ view : 48 ]
  งบทดลอง มค.62        ปวีณา ปาลี26 กพ. 62  [ view : 49 ]
  งบทดลอง ธค.61        ปวีณา ปาลี30 มค. 62  [ view : 61 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  กำหนดชื่่อภาษาอังกฤษสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 มิย. 62  [ view : 26 ]
  ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้ว้นที่ ๔ พฤษภาคมเป็น....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 มิย. 62  [ view : 23 ]
  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 มิย. 62  [ view : 9 ]
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 มิย. 62  [ view : 6 ]
  แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิม "สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งช....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 มิย. 62  [ view : 30 ]
  การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หน้าที่ อำนาจและชื่อสำนักงานกองทุนสน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 มิย. 62  [ view : 43 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนสร้างพระพุทธส....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 มิย. 62  [ view : 18 ]
  ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์สนับสนุน เดิน -วิ่ง การกุศล....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 มิย. 62  [ view : 25 ]
  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สารคดีสั้น ชุด ในโอก....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :31 พค. 62  [ view : 19 ]
  หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :31 พค. 62  [ view : 27 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 3 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 73 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 2 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 55 ]
  เอกสารคุณชุติมา 6 มี.ค.62....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :12 มีค. 62  [ view : 119 ]
  pap smear        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :04 มีค. 62  [ view : 253 ]
  ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561....        นางสาวธัญพร ร่างวิจิตร  :16 พย. 61  [ view : 220 ]
  PPA        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :09 กค. 61  [ view : 434 ]
  แบบรายงานสถานการณ์วาตภัย....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :18 เมย. 61  [ view : 299 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันยิงปืน....        นางสาวพัณณิตา ทาเงิน  :18 เมย. 61  [ view : 522 ]
  เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัณโรค....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :27 มีค. 61  [ view : 667 ]
  เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มวัยทำงานฯ 22 - 23 มีนาคม 2561....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :23 มีค. 61  [ view : 579 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 191 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 375 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 394 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 445 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 577 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1577 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 มิย. 62  [ view : 13 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :21 พค. 62  [ view : 45 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :02 พค. 62  [ view : 55 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 1....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 เมย. 62  [ view : 67 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 มีค. 62  [ view : 70 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :25 มีค. 62  [ view : 76 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :22 กพ. 62  [ view : 123 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 7....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :03 ธค. 61  [ view : 207 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 พย. 61  [ view : 185 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 6....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :26 กย. 61  [ view : 207 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 พค. 62  [ view : 124 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :22 พค. 62  [ view : 154 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....         :22 พค. 62  [ view : 68 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :07 ธค. 61  [ view : 246 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :04 ธค. 61  [ view : 395 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 431 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 753 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 756 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 512 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 เมย. 61  [ view : 617 ]
  ประกาศผลการคัดลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :15 พย. 61  [ view : 263 ]
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักว....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :29 ตค. 61  [ view : 250 ]
  ผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี256....        นายพิรุณ อินตา  :23 ตค. 61  [ view : 968 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคล (ภาคทฤษฎี) เพื่อจ้า....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :22 ตค. 61  [ view : 339 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (สำหรับโรงพยาบาล)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 ตค. 61  [ view : 259 ]
  แบบฟอร์มรายงานอาหารปลอดภัยสำหรับสสอ.)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 ตค. 61  [ view : 222 ]
  ประกาศรับสมัครบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :05 ตค. 61  [ view : 5022 ]
  การสืบราคาร่วม วัสดุการแพทย์ ปี2562....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 962 ]
  การสืบราคาร่วม ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุรังสีการแพทย....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 1445 ]
  เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครอ....        ภญ.อัญชญา ดุจจานุทัศน์  :02 มิย. 61  [ view : 541 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บค่า CT/MRI/Angiogram.รพ.มหาราชฯ....        งานประกันสุขภาพ  :18 มิย. 62  [ view : 5 ]
  ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนพ....        งานประกันสุขภาพ  :12 มิย. 62  [ view : 31 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนพฤษภาคม 2562....        งานประกันสุขภาพ  :10 มิย. 62  [ view : 38 ]
  ข้อมูลสิทธิว่างเดือนพฤษภาคม 2562....        งานประกันสุขภาพ  :05 มิย. 62  [ view : 32 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :05 มิย. 62  [ view : 41 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤษภา....        งานประกันสุขภาพ  :05 มิย. 62  [ view : 31 ]
  ขอให้ส่งข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และแจ้....        งานประกันสุขภาพ  :04 มิย. 62  [ view : 101 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนเม.ย. ....        งานประกันสุขภาพ  :31 พค. 62  [ view : 25 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0462และ C....        งานประกันสุขภาพ  :30 พค. 62  [ view : 109 ]
  สำรวจเตียงและประชากร        งานประกันสุขภาพ  :31 พค. 62  [ view : 63 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 23 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :18 มิย. 62  [ view : 11 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :18 มิย. 62  [ view : 1 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :11 มิย. 62  [ view : 42 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :11 มิย. 62  [ view : 14 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 22 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :11 มิย. 62  [ view : 60 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 21 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :11 มิย. 62  [ view : 10 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 20 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :29 พค. 62  [ view : 87 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :29 พค. 62  [ view : 33 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 19/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :21 พค. 62  [ view : 37 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 19 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :21 พค. 62  [ view : 47 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 13 พ.ค. 2562....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 พค. 62  [ view : 298 ]
  เกณฑ์พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับประเทศ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :13 มิย. 62  [ view : 29 ]
  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ทันตสาธารณสุข พอ.สว จังหวัดเชีย....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :05 มิย. 62  [ view : 42 ]
  แบบสอบทาน ปี 2562 (จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :23 พค. 62  [ view : 36 ]
  แบบตรวจสอบภายใน การบริหารงานทันตสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ป....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :22 พค. 62  [ view : 62 ]
  ข้อเสนอความสามารถที่พึงประสงค์ (Competence) ของทันตาภิบาล (....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :22 พค. 62  [ view : 58 ]
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :22 พค. 62  [ view : 69 ]
  พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :22 พค. 62  [ view : 38 ]
  แนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังใน....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :22 พค. 62  [ view : 27 ]
  งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมและอนามัยโรงเรีย....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 พค. 62  [ view : 112 ]
  แจ้งแนวทางการดำเนินงานแม่และเด็ก จ.เชียงใหม่ ปี 2562....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :09 เมย. 62  [ view : 186 ]
  ไฟล์ประกอบการประชุมติดตามงานผู้สูงอายุและLTC ระดับโซน 4 วัน ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :21 มีค. 62  [ view : 146 ]
  แบบสรุปโครงการมหัศจรรย์พันวัน....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :18 มีค. 62  [ view : 97 ]
  ไฟล์การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กปี 2562....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :14 มีค. 62  [ view : 155 ]
  แบบฟอร์มรายงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2562....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :14 มีค. 62  [ view : 114 ]
  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ หลักเกณฑ์อปท.ดำเนินงานLTCป....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :28 กพ. 62  [ view : 110 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่แล....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :28 กพ. 62  [ view : 163 ]
  ไฟล์เอกสารประกอบการทำงานLTCปี2562....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :22 มค. 62  [ view : 198 ]
  แจ้งการดำเนินงานLTCปี2562 และแบบประเมินตนเองตำบลLTC7องค์ประก....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :11 กพ. 62  [ view : 244 ]
  แบบฟอร์อมการส่งข้อมูลการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งค....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :07 กพ. 62  [ view : 102 ]
  ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2562 (....        MissPhraeophan Punchaidee  :07 มิย. 62  [ view : 105 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :17 มิย. 62  [ view : 18 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chi....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :11 มิย. 62  [ view : 26 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.แม่แจ่ม....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :06 มิย. 62  [ view : 50 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.ดอยสะเก็ด ....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :30 พค. 62  [ view : 44 ]
  เอกสารนิเทศงานคพสอ.เชียงดาว รอบที่ 3 ประจำปี 2562....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :29 พค. 62  [ view : 42 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่....        MissPhraeophan Punchaidee  :16 พค. 62  [ view : 110 ]
  แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ....        MissPhraeophan Punchaidee  :07 พค. 62  [ view : 153 ]
  เอกสารนำเสนอการนิเทศงานคพสอ. แม่วาง ....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :23 พค. 62  [ view : 49 ]
  เอกสารนำเสนอการนิเทศงานรอบที่ 3 ประจำปี 2562....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :22 พค. 62  [ view : 86 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :17 มิย. 62  [ view : 66 ]
  เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย....        -ทรัพยากร -  :22 กพ. 62  [ view : 650 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :03 พค. 62  [ view : 409 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :09 เมย. 62  [ view : 411 ]
  รายงานตัวชี้วัด ที่ 41        -ทรัพยากร -  :19 มีค. 62  [ view : 133 ]
  แบบคำร้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเ....        -ทรัพยากร -  :28 กย. 61  [ view : 569 ]
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบา....        -ทรัพยากร -  :12 ธค. 61  [ view : 753 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :11 ธค. 61  [ view : 894 ]
  แนวทางการดำเนินการเรื่องการลาศึกษาต่อฯ....        -ทรัพยากร -  :30 พย. 61  [ view : 473 ]
  นำเสนอการเตรียมความพร้อม ลจช สู่ พกส....        -ทรัพยากร -  :03 ธค. 61  [ view : 429 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 เมย. 61  [ view : 927 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 358 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :18 ธค. 60  [ view : 1554 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 673 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 พย. 60  [ view : 930 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 ตค. 60  [ view : 544 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 1019 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 749 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 880 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 776 ]
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :06 มิย. 62  [ view : 58 ]
  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :13 พค. 62  [ view : 88 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 524 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 647 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1286 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1041 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1035 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1088 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1052 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 982 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 2450 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1221 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 886 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 955 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1117 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 995 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 973 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1424 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1206 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1409 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 442 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 504 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 443 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 489 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 440 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 370 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 913 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1228 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 922 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1145 ]
  รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้....        กลุ่มงานนิติการ  :13 มิย. 62  [ view : 21 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้....        กลุ่มงานนิติการ  :29 เมย. 62  [ view : 42 ]
  มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :25 ธค. 61  [ view : 169 ]
  การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชก....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :16 ตค. 61  [ view : 214 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :08 ตค. 61  [ view : 147 ]
  การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ จังหว....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :05 ตค. 61  [ view : 166 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน ๒๕....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :23 สค. 61  [ view : 287 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :10 กค. 61  [ view : 215 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :01 มิย. 61  [ view : 305 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 256....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :28 มิย. 61  [ view : 220 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตามและเสริมพลัง การพัฒนาร....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 มิย. 62  [ view : 100 ]
  การประชุม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 พค. 62  [ view : 74 ]
  แนวทางการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :01 เมย. 62  [ view : 70 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Rout....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :05 มีค. 62  [ view : 369 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :24 กพ. 62  [ view : 298 ]
  การประชุมคณะกรรมการ Service plan สาขายาเสพติด จังหวัดเชียงให....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 กพ. 62  [ view : 192 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลบำบัดรักษา ผ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 มค. 62  [ view : 473 ]
  เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการร....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :21 มค. 62  [ view : 127 ]
  ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ปี 2562....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :04 มค. 62  [ view : 254 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการดำเนินด้านยาเสพติด ปี 2562"....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :05 พย. 61  [ view : 290 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740