นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   GIS Health
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
   แบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูล ฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
   สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
     สาขาจังหวัดเชียงใหม่
   โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
      สมเด็จย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2563
     (ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 63)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
16
 
 Last Month
37
 
 This Year
16
 
 Last Year
434
 
 All
363,539
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
 
   
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ....        ทรัพยากรบุคคล15 มค. 64  [ view : 227 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงชำนาญการพิ....        ทรัพยากรบุคคล08 มค. 64  [ view : 432 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้....        ทรัพยากรบุคคล07 มค. 64  [ view : 2,070 ]
  เลื่อนกำหนดวันประเมินฯ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นั....        ทรัพยากรบุคคล07 มค. 64  [ view : 693 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคล....        ทรัพยากรบุคคล24 ธค. 63  [ view : 2,090 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก ระดับชำน....        ทรัพยากรบุคคล22 ธค. 63  [ view : 910 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  แจ้งย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่....        บริหารทั่วไป : 13 มค. 64  [ view : 25 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือน....        ประกันสุขภาพ : 11 มค. 64  [ view : 34 ]
  รายงานแผนฯงบระดับจังหวัด20%และงบระดับหน่วยบริ....        ประกันสุขภาพ : 11 มค. 64  [ view : 68 ]
  ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องการป้อง....        บริหารทั่วไป : 11 มค. 64  [ view : 45 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_....        ประกันสุขภาพ : 24 ธค. 63  [ view : 107 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงชำนาญการ....        ทรัพยากรบุคคล : 08 มค. 64  [ view : 143 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  ITA ไตรมาส 1_ 2564        สสอ.แม่ออน23 ธค. 63  [ view : 74 ]
  ITA ไตรมาส 1 ปี 2564 สสอ.เมืองเชียงใหม่....        สสอ.เมืองเชียงใหม่15 ธค. 63  [ view : 96 ]
  ITA สำนนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด ปี 2564....        สสอ.ฮอด26 พย. 63  [ view : 164 ]
  ITA ปี 2564 ไตรมาส 1 แม่แตง....        สสอ.แม่แตง21 ธค. 63  [ view : 40 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง ปี 2564....        สสอ.แม่ออน16 ธค. 63  [ view : 157 ]
  ITA สสอ.อมก๋อย ปี 2564        สสอ.อมก๋อย22 ธค. 63  [ view : 72 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 มค. 64  [ view : 9 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบบำบัด....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 มค. 64  [ view : 9 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผู้ป่วยนอก-อุ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ05 มค. 64  [ view : 66 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ17 ธค. 63  [ view : 66 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ14 ธค. 63  [ view : 56 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ09 ธค. 63  [ view : 67 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 632 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 361 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 347 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 314 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 345 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 313 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256....        วราภัสร์ ลังกากาศ13 มค. 64  [ view : 12 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ตุลาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ18 ธค. 63  [ view : 38 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ09 พย. 63  [ view : 79 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ส.ค.2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ04 ตค. 63  [ view : 71 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ22 กย. 63  [ view : 79 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มิถุนายน 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ07 สค. 63  [ view : 104 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง ธค.63        ลักขณา คำปวน13 มค. 64  [ view : 9 ]
  งบทดลอง พย.63        ลักขณา คำปวน18 ธค. 63  [ view : 36 ]
  งบทดลอง ตค.63        ลักขณา คำปวน23 พย. 63  [ view : 61 ]
  งบทดลอง กย 63        ลักขณา คำปวน14 ตค. 63  [ view : 93 ]
  งบทดลอง สค.63        ลักขณา คำปวน16 กย. 63  [ view : 108 ]
  งบทดลอง กค.63        ลักขณา คำปวน17 สค. 63  [ view : 86 ]
1
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  แจ้งย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 มค. 64  [ view : 25 ]
  ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องการป้องกันการระบาดของโ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :11 มค. 64  [ view : 45 ]
  แจ้งควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)และบริษัท กสท....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 มค. 64  [ view : 49 ]
  งดกิจกรรมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 มค. 64  [ view : 40 ]
  กรมข้าวแจ้งเปลี่ยนที่อยู่....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 ธค. 63  [ view : 53 ]
  ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Trainer Bank ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 ธค. 63  [ view : 48 ]
  ชอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ผู้ประสบอัคคีภัย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 ธค. 63  [ view : 51 ]
  ขอเชิญร่วมการแข็งขันหรือสนับสนุนการแข่งขันกี่ฬาเปตองการกุศล....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 ธค. 63  [ view : 57 ]
  ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล SUthep run for life....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :08 ธค. 63  [ view : 106 ]
  การถวายพระสมัญญา "สิริศิลปิน"....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 ธค. 63  [ view : 70 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 397 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 548 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 221 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 501 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 454 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 315 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 363 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 3 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 437 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 2 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 496 ]
  เอกสารคุณชุติมา 6 มี.ค.62....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :12 มีค. 62  [ view : 492 ]
  ดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท มอบห้องพัก ให้แก่ทีมโควิดทั่....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :01 มิย. 63  [ view : 424 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 958 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 737 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1118 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 796 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 1076 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1991 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 117 ]
  ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 ตค. 63  [ view : 132 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 167 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 276 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 286 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 500 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 420 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 กย. 62  [ view : 340 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :11 กย. 62  [ view : 303 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :03 กย. 62  [ view : 295 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :17 สค. 63  [ view : 322 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 พค. 62  [ view : 1189 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 991 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 478 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :07 ธค. 61  [ view : 693 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :04 ธค. 61  [ view : 1322 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 1098 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 1705 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1401 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1526 ]
  รับสมัครบุคลากรปฎิบัติงานด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงใหม่....        นายพิรุณ อินตา  :17 ธค. 63  [ view : 633 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยปีงบ2563(ต.ค62-ก.ย63)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :30 พย. 63  [ view : 121 ]
  วิธีตรวจยาฆ่าแมลงและptt.ตรวจสารปนเปื้อนปี63....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :05 ตค. 63  [ view : 133 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :12 ตค. 63  [ view : 344 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และผลการสืบราคาค่าส่งตรว....        นายพิรุณ อินตา  :25 กย. 63  [ view : 338 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :10 กย. 63  [ view : 1529 ]
  การสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :25 สค. 63  [ view : 169 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :17 สค. 63  [ view : 367 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564(เพิ่มเติมเอกสารใ....        นายพิรุณ อินตา  :20 กค. 63  [ view : 1301 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :17 กค. 63  [ view : 1254 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนธันวาคม 2563....        งานประกันสุขภาพ  :11 มค. 64  [ view : 34 ]
  รายงานแผนฯงบระดับจังหวัด20%และงบระดับหน่วยบริการ70%....        งานประกันสุขภาพ  :11 มค. 64  [ view : 68 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1163และ C....        งานประกันสุขภาพ  :24 ธค. 63  [ view : 107 ]
  โปรแกรม Claim_STATE_PP ปีงบประมาณ 2564....        งานประกันสุขภาพ  :07 มค. 64  [ view : 34 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนพ.ย. 63....        งานประกันสุขภาพ  :04 มค. 64  [ view : 77 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :07 มค. 64  [ view : 25 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนธันวาคม ....        งานประกันสุขภาพ  :07 มค. 64  [ view : 25 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนพ.ย. 6....        งานประกันสุขภาพ  :06 มค. 64  [ view : 38 ]
  ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนพ....        งานประกันสุขภาพ  :04 มค. 64  [ view : 42 ]
  ข้อมูลสิทธิว่างเดือนพฤศจิกายน 2563....        งานประกันสุขภาพ  :04 มค. 64  [ view : 35 ]
  แนวทางปรับเปลียนอายุการให้วัคซีน MMR2 เป็น 1 ปี 6 เดือน ....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :04 พย. 63  [ view : 131 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 34 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 882 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 34....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 กย. 63  [ view : 183 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 33 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 250 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 33....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :24 สค. 63  [ view : 126 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 30 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 667 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 30....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 180 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 758 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 231 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 25 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 172 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 พค. 63  [ view : 729 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :24 ธค. 63  [ view : 154 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวันที่ 21-22 ธ.ค. 2563....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 ธค. 63  [ view : 147 ]
  สรุปผลการเยี่ยมพื้นที่เรื่องการดำเนินงานสุขภาพช่องปาก Fee Sc....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 ธค. 63  [ view : 116 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :14 ธค. 63  [ view : 187 ]
  เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการ"ยิ้มสวย เสียงใส"....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 ธค. 63  [ view : 149 ]
  ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :07 ธค. 63  [ view : 180 ]
  รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ปีงบปร....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :04 ธค. 63  [ view : 160 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 พย. 63  [ view : 268 ]
  เอกสารประกอบการประชุม ANC FS ครั้งที่ 2/2564....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :17 พย. 63  [ view : 130 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่แล....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :08 ธค. 63  [ view : 119 ]
  บทบาทCMกำกับติดตามนักบริบาลและแบบฟอร์มCarePlanมหาดไทย....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :04 ธค. 63  [ view : 308 ]
  หนังสือแจ้งแนวทางการทำงานร่วมกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจังหว....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :03 พย. 63  [ view : 671 ]
  รายละเอียดอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ปี2564....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :28 ตค. 63  [ view : 909 ]
  สถิติข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผู้สูงอายุ ปี 2562....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :07 ตค. 63  [ view : 109 ]
  เยี่ยมให้กำลังใจป้องกันโรค-19 ในสถานศึกษา และตลาด หลังผ่อนคล....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :29 สค. 63  [ view : 151 ]
  วัยเรียนและผู้พิทักษ์ฯเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนมาตรการหลังเปิ....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :29 สค. 63  [ view : 141 ]
  เยี่ยมแนะนำและให้กำลังใจในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันกา....         :29 สค. 63  [ view : 153 ]
  เยี่ยมแนะนำให้กำลังใจโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :29 สค. 63  [ view : 108 ]
  แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :24 สค. 63  [ view : 102 ]
  คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5836/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรร....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :05 มค. 64  [ view : 477 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :23 ธค. 63  [ view : 92 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :22 ธค. 63  [ view : 158 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน....        MissPhraeophan Punchaidee  :21 ธค. 63  [ view : 81 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :11 พย. 63  [ view : 216 ]
  รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564....        MissPhraeophan Punchaidee  :03 ธค. 63  [ view : 212 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :27 พย. 63  [ view : 111 ]
  สรุปการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ ....        MissPhraeophan Punchaidee  :12 พย. 63  [ view : 178 ]
  สรุปการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ ....         :12 พย. 63  [ view : 105 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงาน....        นางสาวจิตินันท์ มีสุข  :27 ตค. 63  [ view : 255 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงชำนาญการพิเศษ....        -ทรัพยากร -  :08 มค. 64  [ view : 143 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ (รอ....        -ทรัพยากร -  :18 ธค. 63  [ view : 716 ]
  การจัดทำ Samrt ก.พ.7        -ทรัพยากร -  :01 ธค. 63  [ view : 485 ]
  ขออนุมัติแผนกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนั....        -ทรัพยากร -  :26 พย. 63  [ view : 107 ]
  เอกสารประกอบการลาศึกษา....        -ทรัพยากร -  :25 พย. 62  [ view : 791 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :24 กย. 63  [ view : 1940 ]
  ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก....        -ทรัพยากร -  :07 พย. 63  [ view : 648 ]
  ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำน....        -ทรัพยากร -  :09 ตค. 63  [ view : 637 ]
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว....        -ทรัพยากร -  :08 ตค. 63  [ view : 392 ]
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่....        -ทรัพยากร -  :27 สค. 63  [ view : 542 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 เมย. 61  [ view : 1662 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 704 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :18 ธค. 60  [ view : 2395 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 987 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 พย. 60  [ view : 1323 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :17 ตค. 60  [ view : 859 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :24 พค. 60  [ view : 1776 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :01 พค. 60  [ view : 988 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 1202 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :21 เมย. 60  [ view : 1054 ]
  ข้อมูลผู้ป่วยในพระราชฃานุเคราะห์....        นางชฎาพร บุญมาดี  :19 สค. 62  [ view : 441 ]
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :06 มิย. 62  [ view : 498 ]
  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :13 พค. 62  [ view : 841 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 906 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 987 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1602 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1363 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1364 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1440 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1344 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 5007 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1943 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1232 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1570 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1497 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1368 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1322 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1857 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1549 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 2084 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 119 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 337 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 887 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 843 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 816 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 828 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 835 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 697 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 1266 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1710 ]
  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การ....        กลุ่มงานนิติการ  :21 ตค. 63  [ view : 281 ]
  มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตให้ผลิต ใบอนุญาตผลิต....        กลุ่มงานนิติการ  :13 สค. 63  [ view : 263 ]
  การตอบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสี....        กลุ่มงานนิติการ  :17 มิย. 63  [ view : 313 ]
  รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบ....        กลุ่มงานนิติการ  :20 ธค. 62  [ view : 283 ]
  คำสั่งผู้ตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มงานนิติการ  :25 ตค. 62  [ view : 315 ]
  ขอเชิญอบรม ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มงานนิติการ  :17 ตค. 62  [ view : 564 ]
  รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้....        กลุ่มงานนิติการ  :13 มิย. 62  [ view : 380 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้....        กลุ่มงานนิติการ  :29 เมย. 62  [ view : 416 ]
  มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :25 ธค. 61  [ view : 508 ]
  การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชก....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :16 ตค. 61  [ view : 561 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหายาเส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :17 สค. 63  [ view : 242 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 สค. 63  [ view : 239 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาย....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 กค. 63  [ view : 237 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 เมย. 63  [ view : 363 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 มีค. 63  [ view : 1482 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) ส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 กพ. 63  [ view : 569 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :15 มค. 63  [ view : 283 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทาง นโยบายการบำบัดรักษาและพื้นฟูส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 มค. 63  [ view : 786 ]
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 ธค. 62  [ view : 586 ]
  การประชุมคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :28 ตค. 62  [ view : 300 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740