นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   GIS Health
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
   สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
     สาขาจังหวัดเชียงใหม่
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2563
     (ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 63)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
5
 
 Last Month
34
 
 This Year
258
 
 Last Year
403
 
 All
363,347
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
 
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคค....        ทรัพยากรบุคคล31 กค. 63  [ view : 599 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบ....        ทรัพยากรบุคคล31 กค. 63  [ view : 384 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น....        ทรัพยากรบุคคล30 กค. 63  [ view : 373 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น....        ทรัพยากรบุคคล30 กค. 63  [ view : 333 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ....        ทรัพยากรบุคคล22 กค. 63  [ view : 1,703 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลื....        ทรัพยากรบุคคล22 กค. 63  [ view : 529 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  แบบบันทึกข้อมูลตามนโยบายบริการสร้างเสริมสุขภา....        ทันตสาธารณสุข : 03 สค. 63  [ view : 39 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต....        ประกันสุขภาพ : 03 สค. 63  [ view : 11 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประ....        ประกันสุขภาพ : 03 สค. 63  [ view : 14 ]
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุ....        ทรัพยากรบุคคล : 31 กค. 63  [ view : 174 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_....        ประกันสุขภาพ : 16 กค. 63  [ view : 104 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื้....        บริหารทั่วไป : 30 กค. 63  [ view : 46 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  EB14 บันทึกลงนามประกาศ และขอนำเข้าเวปไซต์....        สสอ.แม่ออน19 มิย. 63  [ view : 82 ]
  EB14 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผล รอบที่ 1/2....        สสอ.แม่ออน19 มิย. 63  [ view : 72 ]
  EB14 บันทึกลงนามประกาศ และขอนำเข้าเวปไซต์....        สสอ.แม่ออน19 มิย. 63  [ view : 71 ]
  EB14 ข้อ4 วางlink ในระบบ MITAS ....        สสอ.แม่ออน19 มิย. 63  [ view : 67 ]
  EB3 ข้อ1.5 printscreen จากเวปไซต์หน่วยงาน....        สสอ.แม่ออน19 มิย. 63  [ view : 58 ]
  EB3 ข้อ1.6 วางlink ในระบบ MITAS ....        สสอ.แม่ออน19 มิย. 63  [ view : 53 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ21 พค. 63  [ view : 171 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยาน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ29 เมย. 63  [ view : 139 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพัก....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ14 เมย. 63  [ view : 139 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ09 เมย. 63  [ view : 231 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างระบบบำบ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ02 เมย. 63  [ view : 135 ]
  ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กท....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ01 เมย. 63  [ view : 118 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 405 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 270 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 260 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 247 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 276 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 245 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ30 มิย. 63  [ view : 56 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน เมษายน 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ21 พค. 63  [ view : 115 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มีนาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ22 เมย. 63  [ view : 126 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25....        วราภัสร์ ลังกากาศ30 มีค. 63  [ view : 141 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มกราคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ02 มีค. 63  [ view : 143 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ธันวาคม 2562....        วราภัสร์ ลังกากาศ17 กพ. 63  [ view : 126 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง มิย.63        ลักขณา คำปวน16 กค. 63  [ view : 36 ]
  งบทดลอง พค.63        ลักขณา คำปวน16 มิย. 63  [ view : 79 ]
  งบทดลอง เมย.63        ลักขณา คำปวน15 พค. 63  [ view : 119 ]
  งบทดลอง มีค.63        ลักขณา คำปวน16 เมย. 63  [ view : 122 ]
  งบทดลอง กพ.63        ลักขณา คำปวน18 มีค. 63  [ view : 82 ]
  งบทดลอง มค.63        ลักขณา คำปวน13 กพ. 63  [ view : 98 ]
1
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื้อและเงินฝากอัตร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :30 กค. 63  [ view : 46 ]
  ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 กค. 63  [ view : 87 ]
  การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :21 กค. 63  [ view : 157 ]
  ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถี การจัดการสุขภาพดี มี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :15 กค. 63  [ view : 70 ]
  ประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :15 กค. 63  [ view : 35 ]
  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "กองบุญบูรณะป้ายช่วงอนุศรสถานสมเด....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 กค. 63  [ view : 38 ]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 กค. 63  [ view : 116 ]
  มาตราการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในสถานก....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 มิย. 63  [ view : 230 ]
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 มิย. 63  [ view : 56 ]
  ขอรับการสนับสนุนใชับริการของโรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง รว....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :24 มิย. 63  [ view : 119 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 102 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 348 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 130 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 287 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 308 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 191 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 249 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 3 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 336 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 2 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 314 ]
  เอกสารคุณชุติมา 6 มี.ค.62....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :12 มีค. 62  [ view : 402 ]
  ดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท มอบห้องพัก ให้แก่ทีมโควิดทั่....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :01 มิย. 63  [ view : 129 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 674 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 640 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 804 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 683 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 906 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1850 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 179 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 183 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 276 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 290 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 กย. 62  [ view : 248 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :11 กย. 62  [ view : 207 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :03 กย. 62  [ view : 212 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 กค. 62  [ view : 251 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 2....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 กค. 62  [ view : 256 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 มิย. 62  [ view : 284 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :03 ตค. 62  [ view : 754 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 พค. 62  [ view : 849 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 730 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 364 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :07 ธค. 61  [ view : 576 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :04 ธค. 61  [ view : 892 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 860 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 1389 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1149 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1054 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564(เพิ่มเติมเอกสารใ....        นายพิรุณ อินตา  :20 กค. 63  [ view : 792 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :17 กค. 63  [ view : 672 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฎิ....        นายพิรุณ อินตา  :17 กค. 63  [ view : 174 ]
  แนวทางดำเนินงานและจัดป้ายโรงพยาบาลใช้ผัก ผลไม้ วัตถุดิบปลอดภ....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :27 มีค. 63  [ view : 177 ]
  เอกสารแนวทางการดำเนินงานนโบายรพ.อาหารปลอดภัยปี2563....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :11 กพ. 63  [ view : 619 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าส่งตรวจต่อทางห้องป....        นายพิรุณ อินตา  :10 ตค. 62  [ view : 603 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์และวัสดุรังสีการแพทย์ร่วมจังหวัดเชี....        นายพิรุณ อินตา  :06 ตค. 62  [ view : 625 ]
  ผลการสืบราคายาประจำปีงบประมาณ2563....        นายพิรุณ อินตา  :03 กย. 62  [ view : 1091 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าส่งต่อตรวจทางห้องปฎิบั....        นายพิรุณ อินตา  :26 สค. 62  [ view : 769 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ2563....        นายพิรุณ อินตา  :23 กค. 62  [ view : 1034 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :03 สค. 63  [ view : 11 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกรกฎาคม ....        งานประกันสุขภาพ  :03 สค. 63  [ view : 14 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0663และ C....        งานประกันสุขภาพ  :16 กค. 63  [ view : 104 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนมิ.ย. ....        งานประกันสุขภาพ  :24 กค. 63  [ view : 26 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมิถุนายน....        งานประกันสุขภาพ  :03 กค. 63  [ view : 79 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤษภาคม ....        งานประกันสุขภาพ  :04 มิย. 63  [ view : 174 ]
  ข้อมูลโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์_PP ต่างด้าว ปีงบประมา....        งานประกันสุขภาพ  :23 กค. 63  [ view : 48 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนมิ.ย. 63....        งานประกันสุขภาพ  :16 กค. 63  [ view : 90 ]
  ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนม....        งานประกันสุขภาพ  :14 กค. 63  [ view : 68 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนมิถุนายน 2563....        งานประกันสุขภาพ  :10 กค. 63  [ view : 71 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 535 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 106 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 25 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 59 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 25 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 49 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 24 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 42 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 24 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 46 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 23 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 35 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 23 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 31 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 22 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 26 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 22 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 28 ]
  แบบบันทึกข้อมูลตามนโยบายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :03 สค. 63  [ view : 39 ]
  แนวทางการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ด้านทันตกรรมและการแก้ป....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :23 กค. 63  [ view : 47 ]
  ข้อแนะนำระบบบริการที่เหมาะสมประเด็นความปลอดภัยของผู้รับบริกา....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :13 กค. 63  [ view : 136 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง การเข้าถึงบร....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :08 กค. 63  [ view : 156 ]
  คู่มือการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :30 มิย. 63  [ view : 177 ]
  แนวทางการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-1....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :20 พค. 63  [ view : 456 ]
  แนวทางการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-1....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :22 พค. 63  [ view : 434 ]
  การประเมินสถานการณ์การให้บริการทางทันตกรรมใน รพ.สต.ช่วงสถานก....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :20 พค. 63  [ view : 595 ]
  รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :14 พค. 63  [ view : 224 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 พค. 63  [ view : 263 ]
  งานอนามัยโรงเรียนปี2563....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :29 กค. 63  [ view : 64 ]
  ไฟล์เอกสารการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด และแบบ....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :20 กค. 63  [ view : 95 ]
  คณะกรรมการงานผู้สูงอายุสสจ.เชียงใหม่ ปี2563....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :15 กค. 63  [ view : 68 ]
  แนวทางการดำเนินงานและการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ และแนวทางกา....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :08 กค. 63  [ view : 199 ]
  ประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรม....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :08 มิย. 63  [ view : 193 ]
  เอกสารการประชุมพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเชียงใหม่ 17มิย63....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :17 มิย. 63  [ view : 172 ]
  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season2 ต้านภัยโควิ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :10 มิย. 63  [ view : 244 ]
  ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินสถานประกอบการกิจการดูแลผู้สูงอาย....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :20 พค. 63  [ view : 281 ]
  ไฟล์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงรายบุคคล....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :08 พค. 63  [ view : 144 ]
  คู่มือการทำงานตัวชี้วัดประชากรผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประส....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :23 เมย. 63  [ view : 334 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :17 กค. 63  [ view : 128 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :16 กค. 63  [ view : 134 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :04 มิย. 63  [ view : 170 ]
  ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ร....        MissPhraeophan Punchaidee  :18 กค. 63  [ view : 70 ]
  เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ ....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :29 มิย. 63  [ view : 230 ]
  การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 (จังหวัดเชียง....        MissPhraeophan Punchaidee  :14 มิย. 63  [ view : 299 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :16 มิย. 63  [ view : 186 ]
  ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.....        MissPhraeophan Punchaidee  :11 มิย. 63  [ view : 163 ]
  กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 (จังหวัด....        MissPhraeophan Punchaidee  :19 พค. 63  [ view : 286 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :09 พค. 63  [ view : 165 ]
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา....        -ทรัพยากร -  :31 กค. 63  [ view : 174 ]
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งท....        -ทรัพยากร -  :13 กค. 63  [ view : 254 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถาน....        -ทรัพยากร -  :10 กค. 63  [ view : 293 ]
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ....        -ทรัพยากร -  :08 กค. 63  [ view : 230 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ....        -ทรัพยากร -  :20 พค. 63  [ view : 819 ]
  ประกาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัด....        -ทรัพยากร -  :12 พค. 63  [ view : 430 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินฯ....        -ทรัพยากร -  :22 เมย. 63  [ view : 852 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั....        -ทรัพยากร -  :21 เมย. 63  [ view : 661 ]
  ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอ....        -ทรัพยากร -  :21 เมย. 63  [ view : 654 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าร....        -ทรัพยากร -  :07 เมย. 63  [ view : 588 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 เมย. 61  [ view : 1391 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 588 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :18 ธค. 60  [ view : 2152 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 916 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 พย. 60  [ view : 1220 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :17 ตค. 60  [ view : 749 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :24 พค. 60  [ view : 1514 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :01 พค. 60  [ view : 911 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 1043 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :21 เมย. 60  [ view : 967 ]
  ข้อมูลผู้ป่วยในพระราชฃานุเคราะห์....        นางชฎาพร บุญมาดี  :19 สค. 62  [ view : 314 ]
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :06 มิย. 62  [ view : 369 ]
  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :13 พค. 62  [ view : 506 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 777 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 886 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1519 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1271 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1261 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1333 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1246 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 4331 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1677 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1128 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1361 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1402 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1224 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1201 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1738 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1463 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1846 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 154 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 757 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 753 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 692 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 744 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 714 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 616 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 1149 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1597 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1167 ]
  การตอบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสี....        กลุ่มงานนิติการ  :17 มิย. 63  [ view : 115 ]
  รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบ....        กลุ่มงานนิติการ  :20 ธค. 62  [ view : 172 ]
  คำสั่งผู้ตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มงานนิติการ  :25 ตค. 62  [ view : 207 ]
  ขอเชิญอบรม ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มงานนิติการ  :17 ตค. 62  [ view : 309 ]
  รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้....        กลุ่มงานนิติการ  :13 มิย. 62  [ view : 276 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้....        กลุ่มงานนิติการ  :29 เมย. 62  [ view : 276 ]
  มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :25 ธค. 61  [ view : 410 ]
  การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชก....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :16 ตค. 61  [ view : 461 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :08 ตค. 61  [ view : 365 ]
  การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ จังหว....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :05 ตค. 61  [ view : 417 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาย....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 กค. 63  [ view : 109 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 เมย. 63  [ view : 158 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 มีค. 63  [ view : 681 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) ส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 กพ. 63  [ view : 379 ]
  แบบฟอร์มการเงิน 2563        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :29 มค. 63  [ view : 1442 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :15 มค. 63  [ view : 174 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทาง นโยบายการบำบัดรักษาและพื้นฟูส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 มค. 63  [ view : 574 ]
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 ธค. 62  [ view : 334 ]
  การประชุมคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :28 ตค. 62  [ view : 218 ]
  การประชุม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :23 กย. 62  [ view : 347 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740