นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   GIS Health
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
   สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
     สาขาจังหวัดเชียงใหม่
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2563
     (ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค. 63)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
2
 
 Yesterday
1
 
 This Month
12
 
 Last Month
34
 
 This Year
265
 
 Last Year
403
 
 All
363,354
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   
 
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้า....        ทรัพยากรบุคคล10 สค. 63  [ view : 781 ]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชก....        ทรัพยากรบุคคล10 สค. 63  [ view : 667 ]
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคค....        ทรัพยากรบุคคล31 กค. 63  [ view : 1,489 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบ....        ทรัพยากรบุคคล31 กค. 63  [ view : 792 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น....        ทรัพยากรบุคคล30 กค. 63  [ view : 727 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น....        ทรัพยากรบุคคล30 กค. 63  [ view : 581 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสา....        งานยาเสพติด : 10 สค. 63  [ view : 52 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ครั้งที่ 8/2563 เดือนพ....        ประกันสุขภาพ : 07 สค. 63  [ view : 41 ]
  ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคค....        ทรัพยากรบุคคล : 10 สค. 63  [ view : 69 ]
  BOQ ห้องทันตกรรม (ก.45/เม.ย.63 / Type A และ T....        ทันตสาธารณสุข : 10 สค. 63  [ view : 26 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเ....        งานไอที : 10 สค. 63  [ view : 21 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือน....        ประกันสุขภาพ : 10 สค. 63  [ view : 26 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  EB14 บันทึกลงนามประกาศ และขอนำเข้าเวปไซต์....        สสอ.แม่ออน19 มิย. 63  [ view : 102 ]
  EB14 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผล รอบที่ 1/2....        สสอ.แม่ออน19 มิย. 63  [ view : 86 ]
  EB14 บันทึกลงนามประกาศ และขอนำเข้าเวปไซต์....        สสอ.แม่ออน19 มิย. 63  [ view : 85 ]
  EB14 ข้อ4 วางlink ในระบบ MITAS ....        สสอ.แม่ออน19 มิย. 63  [ view : 81 ]
  EB3 ข้อ1.5 printscreen จากเวปไซต์หน่วยงาน....        สสอ.แม่ออน19 มิย. 63  [ view : 71 ]
  EB3 ข้อ1.6 วางlink ในระบบ MITAS ....        สสอ.แม่ออน19 มิย. 63  [ view : 65 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ21 พค. 63  [ view : 193 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยาน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ29 เมย. 63  [ view : 156 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพัก....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ14 เมย. 63  [ view : 143 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ09 เมย. 63  [ view : 251 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างระบบบำบ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ02 เมย. 63  [ view : 140 ]
  ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กท....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ01 เมย. 63  [ view : 123 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 412 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 274 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 263 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 249 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 279 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 247 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มิถุนายน 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ07 สค. 63  [ view : 14 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ30 มิย. 63  [ view : 71 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน เมษายน 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ21 พค. 63  [ view : 133 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มีนาคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ22 เมย. 63  [ view : 132 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25....        วราภัสร์ ลังกากาศ30 มีค. 63  [ view : 148 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มกราคม 2563....        วราภัสร์ ลังกากาศ02 มีค. 63  [ view : 149 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง มิย.63        ลักขณา คำปวน16 กค. 63  [ view : 45 ]
  งบทดลอง พค.63        ลักขณา คำปวน16 มิย. 63  [ view : 83 ]
  งบทดลอง เมย.63        ลักขณา คำปวน15 พค. 63  [ view : 136 ]
  งบทดลอง มีค.63        ลักขณา คำปวน16 เมย. 63  [ view : 142 ]
  งบทดลอง กพ.63        ลักขณา คำปวน18 มีค. 63  [ view : 84 ]
  งบทดลอง มค.63        ลักขณา คำปวน13 กพ. 63  [ view : 101 ]
1
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  แจ้งเอกสารนำส่งเรื่อนจำกลางเชียงใหม่ศูญหาย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 สค. 63  [ view : 62 ]
  การดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๓....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 สค. 63  [ view : 21 ]
  การจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ปี การสาธารณสุขไทย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 สค. 63  [ view : 40 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๓....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 สค. 63  [ view : 21 ]
  การแต่งตั้งกงสุลกิติมาศักดิ์สหพันธ์า่ธารณรัฐเยอรมนี ณ จังหวั....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 สค. 63  [ view : 16 ]
  การแต่งตั้งกงสุลกิตมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ณ จังหวัดเชีย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 สค. 63  [ view : 12 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื้อและเงินฝากอัตร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :30 กค. 63  [ view : 76 ]
  ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 กค. 63  [ view : 112 ]
  การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :21 กค. 63  [ view : 183 ]
  ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถี การจัดการสุขภาพดี มี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :15 กค. 63  [ view : 81 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 122 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 354 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 136 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 299 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 321 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 197 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 257 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 3 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 339 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 2 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 318 ]
  เอกสารคุณชุติมา 6 มี.ค.62....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :12 มีค. 62  [ view : 406 ]
  ดอะ ทับแขก กระบี่ บูทีค รีสอร์ท มอบห้องพัก ให้แก่ทีมโควิดทั่....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :01 มิย. 63  [ view : 142 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 699 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 648 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 831 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 692 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 923 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1863 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 21 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 185 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 188 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 291 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 307 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 กย. 62  [ view : 253 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :11 กย. 62  [ view : 212 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :03 กย. 62  [ view : 220 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 กค. 62  [ view : 256 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 2....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 กค. 62  [ view : 261 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :03 ตค. 62  [ view : 767 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 พค. 62  [ view : 872 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 752 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :22 พค. 62  [ view : 370 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :07 ธค. 61  [ view : 584 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :04 ธค. 61  [ view : 908 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 883 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :24 สค. 61  [ view : 1420 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1155 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 1081 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564(เพิ่มเติมเอกสารใ....        นายพิรุณ อินตา  :20 กค. 63  [ view : 907 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564....        นายพิรุณ อินตา  :17 กค. 63  [ view : 760 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฎิ....        นายพิรุณ อินตา  :17 กค. 63  [ view : 201 ]
  แนวทางดำเนินงานและจัดป้ายโรงพยาบาลใช้ผัก ผลไม้ วัตถุดิบปลอดภ....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :27 มีค. 63  [ view : 184 ]
  เอกสารแนวทางการดำเนินงานนโบายรพ.อาหารปลอดภัยปี2563....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :11 กพ. 63  [ view : 655 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าส่งตรวจต่อทางห้องป....        นายพิรุณ อินตา  :10 ตค. 62  [ view : 621 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์และวัสดุรังสีการแพทย์ร่วมจังหวัดเชี....        นายพิรุณ อินตา  :06 ตค. 62  [ view : 645 ]
  ผลการสืบราคายาประจำปีงบประมาณ2563....        นายพิรุณ อินตา  :03 กย. 62  [ view : 1126 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าส่งต่อตรวจทางห้องปฎิบั....        นายพิรุณ อินตา  :26 สค. 62  [ view : 784 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ2563....        นายพิรุณ อินตา  :23 กค. 62  [ view : 1061 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ครั้งที่ 8/2563 เดือนพฤษภาคม 2563....        งานประกันสุขภาพ  :07 สค. 63  [ view : 41 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนกรกฎาคม 2563....        งานประกันสุขภาพ  :10 สค. 63  [ view : 26 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ งบบุคคลผู้มีปัญหาสถา....        งานประกันสุขภาพ  :07 สค. 63  [ view : 38 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :03 สค. 63  [ view : 30 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกรกฎาคม ....        งานประกันสุขภาพ  :03 สค. 63  [ view : 33 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0663และ C....        งานประกันสุขภาพ  :16 กค. 63  [ view : 140 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนมิ.ย. ....        งานประกันสุขภาพ  :24 กค. 63  [ view : 34 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมิถุนายน....        งานประกันสุขภาพ  :03 กค. 63  [ view : 91 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤษภาคม ....        งานประกันสุขภาพ  :04 มิย. 63  [ view : 188 ]
  ข้อมูลโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์_PP ต่างด้าว ปีงบประมา....        งานประกันสุขภาพ  :23 กค. 63  [ view : 67 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 30 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 154 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 30....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :05 สค. 63  [ view : 48 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 551 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 26 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 118 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 25 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 78 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 25 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 61 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 24 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 63 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 24 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 60 ]
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 23 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 44 ]
  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 23 (2563)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :09 กค. 63  [ view : 44 ]
  BOQ ห้องทันตกรรม (ก.45/เม.ย.63 / Type A และ Type B)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 สค. 63  [ view : 26 ]
  แบบบันทึกข้อมูลตามนโยบายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :03 สค. 63  [ view : 82 ]
  แนวทางการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ด้านทันตกรรมและการแก้ป....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :23 กค. 63  [ view : 63 ]
  ข้อแนะนำระบบบริการที่เหมาะสมประเด็นความปลอดภัยของผู้รับบริกา....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :13 กค. 63  [ view : 162 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง การเข้าถึงบร....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :08 กค. 63  [ view : 172 ]
  คู่มือการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :30 มิย. 63  [ view : 196 ]
  แนวทางการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-1....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :20 พค. 63  [ view : 484 ]
  แนวทางการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-1....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :22 พค. 63  [ view : 455 ]
  การประเมินสถานการณ์การให้บริการทางทันตกรรมใน รพ.สต.ช่วงสถานก....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :20 พค. 63  [ view : 621 ]
  รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :14 พค. 63  [ view : 249 ]
  งานอนามัยโรงเรียนปี2563....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :29 กค. 63  [ view : 103 ]
  ไฟล์เอกสารการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด และแบบ....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :20 กค. 63  [ view : 110 ]
  คณะกรรมการงานผู้สูงอายุสสจ.เชียงใหม่ ปี2563....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :15 กค. 63  [ view : 78 ]
  แนวทางการดำเนินงานและการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ และแนวทางกา....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :08 กค. 63  [ view : 223 ]
  ประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรม....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :08 มิย. 63  [ view : 208 ]
  เอกสารการประชุมพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเชียงใหม่ 17มิย63....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :17 มิย. 63  [ view : 187 ]
  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season2 ต้านภัยโควิ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :10 มิย. 63  [ view : 262 ]
  ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินสถานประกอบการกิจการดูแลผู้สูงอาย....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :20 พค. 63  [ view : 294 ]
  ไฟล์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงรายบุคคล....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :08 พค. 63  [ view : 162 ]
  คู่มือการทำงานตัวชี้วัดประชากรผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประส....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :23 เมย. 63  [ view : 350 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :17 กค. 63  [ view : 154 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :16 กค. 63  [ view : 151 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :04 มิย. 63  [ view : 183 ]
  ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ร....        MissPhraeophan Punchaidee  :18 กค. 63  [ view : 85 ]
  เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ ....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :29 มิย. 63  [ view : 252 ]
  การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 (จังหวัดเชียง....        MissPhraeophan Punchaidee  :14 มิย. 63  [ view : 318 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานส....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :16 มิย. 63  [ view : 203 ]
  ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.....        MissPhraeophan Punchaidee  :11 มิย. 63  [ view : 186 ]
  กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 (จังหวัด....        MissPhraeophan Punchaidee  :19 พค. 63  [ view : 296 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :09 พค. 63  [ view : 172 ]
  ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการต....        -ทรัพยากร -  :10 สค. 63  [ view : 69 ]
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา....        -ทรัพยากร -  :31 กค. 63  [ view : 296 ]
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งท....        -ทรัพยากร -  :13 กค. 63  [ view : 318 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถาน....        -ทรัพยากร -  :10 กค. 63  [ view : 349 ]
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ....        -ทรัพยากร -  :08 กค. 63  [ view : 270 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ....        -ทรัพยากร -  :20 พค. 63  [ view : 848 ]
  ประกาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัด....        -ทรัพยากร -  :12 พค. 63  [ view : 447 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินฯ....        -ทรัพยากร -  :22 เมย. 63  [ view : 882 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั....        -ทรัพยากร -  :21 เมย. 63  [ view : 686 ]
  ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอ....        -ทรัพยากร -  :21 เมย. 63  [ view : 676 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 เมย. 61  [ view : 1417 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 595 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :18 ธค. 60  [ view : 2165 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 916 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 พย. 60  [ view : 1223 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :17 ตค. 60  [ view : 754 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :24 พค. 60  [ view : 1530 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :01 พค. 60  [ view : 919 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 1046 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :21 เมย. 60  [ view : 970 ]
  ข้อมูลผู้ป่วยในพระราชฃานุเคราะห์....        นางชฎาพร บุญมาดี  :19 สค. 62  [ view : 319 ]
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :06 มิย. 62  [ view : 372 ]
  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :13 พค. 62  [ view : 517 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 783 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 889 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1523 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1279 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1264 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1337 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1251 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 4382 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1693 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1134 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1374 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1406 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1228 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1204 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1745 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1469 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1866 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 161 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 763 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 759 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 698 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 749 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 721 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 621 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 1155 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1605 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1175 ]
  การตอบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสี....        กลุ่มงานนิติการ  :17 มิย. 63  [ view : 126 ]
  รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบ....        กลุ่มงานนิติการ  :20 ธค. 62  [ view : 179 ]
  คำสั่งผู้ตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มงานนิติการ  :25 ตค. 62  [ view : 215 ]
  ขอเชิญอบรม ITA ประจำปีงบประมาณ 2563....        กลุ่มงานนิติการ  :17 ตค. 62  [ view : 328 ]
  รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้....        กลุ่มงานนิติการ  :13 มิย. 62  [ view : 278 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้....        กลุ่มงานนิติการ  :29 เมย. 62  [ view : 287 ]
  มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :25 ธค. 61  [ view : 415 ]
  การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชก....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :16 ตค. 61  [ view : 465 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :08 ตค. 61  [ view : 368 ]
  การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ จังหว....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :05 ตค. 61  [ view : 426 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 สค. 63  [ view : 52 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาย....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 กค. 63  [ view : 117 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 เมย. 63  [ view : 167 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 มีค. 63  [ view : 716 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) ส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 กพ. 63  [ view : 390 ]
  แบบฟอร์มการเงิน 2563        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :29 มค. 63  [ view : 1562 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :15 มค. 63  [ view : 180 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทาง นโยบายการบำบัดรักษาและพื้นฟูส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 มค. 63  [ view : 585 ]
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 ธค. 62  [ view : 355 ]
  การประชุมคณะทำงานมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :28 ตค. 62  [ view : 222 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740