:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::
 
   


  ประชาสัมพันธ์ การขอวัคซีนพาสปอร์ตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ แจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

    หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

  ระบบบริการออนไลน์


  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้....        ทรัพยากรบุคคล27 กย. 65  [ view : 76 ]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั....        ทรัพยากรบุคคล29 สค. 65  [ view : 2,097 ]
  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 24 ตำแหน่ง....        ทรัพยากรบุคคล26 สค. 65  [ view : 1,817 ]
  ประกาศ แก้ไขและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือ....        ทรัพยากรบุคคล10 สค. 65  [ view : 762 ]
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้า....        ทรัพยากรบุคคล25 กค. 65  [ view : 2,432 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ....        ทรัพยากรบุคคล18 กค. 65  [ view : 2,198 ]
1

  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒....        บริหารทั่วไป : 27 กย. 65  [ view : 7 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือน....        ประกันสุขภาพ : 08 กย. 65  [ view : 48 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM....        ประกันสุขภาพ : 26 กย. 65  [ view : 11 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565 เด....        ประกันสุขภาพ : 26 กย. 65  [ view : 7 ]
  แบบฟอร์ม one page คนไทยสดุดีสมเด็จย่า และแบบฟ....        ทันตสาธารณสุข : 26 กย. 65  [ view : 22 ]
  ข้อมูลสถาบันเด็กราชนครินทร์ ปี 2564....        ประกันสุขภาพ : 26 กย. 65  [ view : 18 ]
1

  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธ....        สสอ.พร้าว23 มิย. 65  [ view : 200 ]
  ita สสอ.แม่ออน MOIT2        สสอ.แม่ออน27 ธค. 64  [ view : 1,148 ]
  MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นป....        สสอ.พร้าว26 ธค. 64  [ view : 1,192 ]
  MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน....        สสอ.พร้าว26 ธค. 64  [ view : 1,204 ]
  MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและกา....        สสอ.พร้าว26 ธค. 64  [ view : 1,136 ]
  สสอ.สะเมิง ITA ปี2565        สสอ.สะเมิง26 ธค. 64  [ view : 1,190 ]
1

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแล....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ21 กย. 65  [ view : 35 ]
  (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแลปทันตกรรม (ฟั....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ21 กย. 65  [ view : 23 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนัก....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ24 สค. 65  [ view : 108 ]
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาค....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ17 สค. 65  [ view : 100 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ17 สค. 65  [ view : 89 ]
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 สค. 65  [ view : 228 ]
1

  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 1,223 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 1,170 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 1,163 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 1,155 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 1,167 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 1,154 ]
1

  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน สิงหาคม 2565....        นงคราญ ทองสุข24 กย. 65  [ view : 12 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กรกฏาคม 2565....        นงคราญ ทองสุข22 สค. 65  [ view : 70 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มิถุนายน 2565....        นงคราญ ทองสุข22 สค. 65  [ view : 46 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565....        นงคราญ ทองสุข22 สค. 65  [ view : 61 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน เมษายน 2565....        นงคราญ ทองสุข22 สค. 65  [ view : 39 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มีนาคม 2565....        นงคราญ ทองสุข22 สค. 65  [ view : 45 ]
1

  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง สค.65        ลักขณา คำปวน14 กย. 65  [ view : 26 ]
  งบทดลอง กค.65        ลักขณา คำปวน18 สค. 65  [ view : 62 ]
  งบทดลอง มิย. 65        ลักขณา คำปวน12 กค. 65  [ view : 85 ]
  งบทดลอง พค.65        ลักขณา คำปวน14 มิย. 65  [ view : 107 ]
  งบทดลอง เมย.65        ลักขณา คำปวน19 พค. 65  [ view : 107 ]
  งบทดลอง มีค.65        ลักขณา คำปวน05 เมย. 65  [ view : 1,151 ]
1

  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :27 กย. 65  [ view : 7 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 กย. 65  [ view : 11 ]
  แจ้งขอรับการพิจารณาโอนรถแทรกเตอร์เก่า....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 กย. 65  [ view : 10 ]
  ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ของ ส....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 กย. 65  [ view : 42 ]
  สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 กย. 65  [ view : 17 ]
  กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 กย. 65  [ view : 20 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและแสดงสินค้าและเทคโนโลยี่ SET....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 กย. 65  [ view : 26 ]
  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 กย. 65  [ view : 42 ]
  เผยแพร่องค์ความรู้ของกรมสรรพกำลังกลาโหม....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 กย. 65  [ view : 20 ]
  กำหนดการพิธีสวดศพพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรม นายวิ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 กย. 65  [ view : 28 ]
  พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมในระดับอำเภอและต....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :30 พย. 64  [ view : 1253 ]
  ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงาน เรื่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 มิย. 64  [ view : 1194 ]
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวา....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :30 มีค. 64  [ view : 1241 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 1195 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1268 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1187 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1220 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1204 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 1204 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1221 ]
  สสจ.ชม เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากภัยฝุ่นละอองขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 1271 ]
  สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดจัดเป็นเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 1216 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 1283 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 1235 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1273 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1195 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 1186 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1203 ]
  เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 มค. 64  [ view : 1288 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 1195 ]
  ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 ตค. 63  [ view : 1217 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 1190 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 1176 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 1175 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 1210 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 1180 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 กย. 62  [ view : 1183 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :11 กย. 62  [ view : 1191 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางวิสุดา เนวิลัย  :17 สค. 63  [ view : 1266 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นางวิสุดา เนวิลัย  :03 ตค. 62  [ view : 1114 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 พค. 62  [ view : 1283 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 1219 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 1218 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางวิสุดา เนวิลัย  :07 ธค. 61  [ view : 1236 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :04 ธค. 61  [ view : 1231 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 1257 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 1263 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :26 เมย. 61  [ view : 1236 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมปีงบประมาณ2566....        นายพิรุณ อินตา  :19 สค. 65  [ view : 380 ]
  การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2566....        นายพิรุณ อินตา  :11 สค. 65  [ view : 878 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :22 ธค. 64  [ view : 1450 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจ.เชียงใหม่ปีงบ2564(ต.ค63....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 พย. 64  [ view : 1283 ]
  หนังสือส่งตัวตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับปลูกกัญชง....        นายพิรุณ อินตา  :28 ตค. 64  [ view : 1414 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ประจำปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :18 ตค. 64  [ view : 1979 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่....        นายพิรุณ อินตา  :08 ตค. 64  [ view : 1374 ]
  ประกาศเพิ่มเติม รายการยาที่มีการต่ออายุยานวัตกรรม(ผลสืบราคาย....        นายพิรุณ อินตา  :07 ตค. 64  [ view : 1254 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :01 ตค. 64  [ view : 1604 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2565....         :01 ตค. 64  [ view : 1219 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนสิงหาคม 2565....        งานประกันสุขภาพ  :08 กย. 65  [ view : 48 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนส.ค. 6....        งานประกันสุขภาพ  :26 กย. 65  [ view : 11 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565 เดือนส.ค. 65....        งานประกันสุขภาพ  :26 กย. 65  [ view : 7 ]
  ข้อมูลสถาบันเด็กราชนครินทร์ ปี 2564....        งานประกันสุขภาพ  :26 กย. 65  [ view : 18 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0865และ C....        งานประกันสุขภาพ  :16 กย. 65  [ view : 50 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนสิงหาคม ....        งานประกันสุขภาพ  :02 กย. 65  [ view : 58 ]
  ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_....        งานประกันสุขภาพ  :13 กย. 65  [ view : 37 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที....        งานประกันสุขภาพ  :12 กย. 65  [ view : 59 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที....        งานประกันสุขภาพ  :12 กย. 65  [ view : 43 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 9/2565 เดือนมิถุนาย....        งานประกันสุขภาพ  :12 กย. 65  [ view : 42 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :29 สค. 65  [ view : 144 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 34....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :22 สค. 65  [ view : 106 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :22 สค. 65  [ view : 54 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 32....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :22 สค. 65  [ view : 73 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 31....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :22 สค. 65  [ view : 69 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :22 สค. 65  [ view : 72 ]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการรักษาเพื่อเพิ่มความรู้สึกร่วมสำห....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :11 สค. 65  [ view : 114 ]
  ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและทบทวนโปรแกรมการรักษา....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :11 สค. 65  [ view : 95 ]
  นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่อ....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :20 กค. 65  [ view : 163 ]
  แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนนักเรียน ปี 2565 และคู่มือ VMI....        นางสาวสินีย์ สหศิริวงศ์  :20 กค. 65  [ view : 229 ]
  แบบฟอร์ม one page คนไทยสดุดีสมเด็จย่า และแบบฟอร์มสรุปผลการปฏ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :26 กย. 65  [ view : 22 ]
  สรุปรายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 7/2565 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :14 กย. 65  [ view : 105 ]
  เอกสารประกอบการประชุมแนวทางในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ แล....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :08 สค. 65  [ view : 289 ]
  บริการทันตกรรมวิถีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 สค. 65  [ view : 178 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 6/2565 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 สค. 65  [ view : 290 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานด้านข้อมูล....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 กค. 65  [ view : 317 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Digital Platfor....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 กค. 65  [ view : 213 ]
  รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :26 พค. 65  [ view : 265 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 5/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 เมย. 65  [ view : 1515 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การบริการทันตกรรมวิถีใหม่สำหรับ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :30 มีค. 65  [ view : 1356 ]
  เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนปี 25....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :07 สค. 65  [ view : 263 ]
  ประชุมพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียง....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :01 เมย. 65  [ view : 1422 ]
  เอกสารโครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ปี 2565....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 พค. 65  [ view : 267 ]
  เอกสารประกอบการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอา....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :07 เมย. 65  [ view : 1256 ]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดบริการเตรียมความพร้....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :29 มีค. 65  [ view : 1180 ]
  โครงการเฝ้าระวังพลัดตกหกล้มผู้สูงอายุ....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :12 มีค. 65  [ view : 1322 ]
  เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2565....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :30 มค. 65  [ view : 1408 ]
  แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน โดยใช้ชุดท....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :28 ธค. 64  [ view : 1259 ]
  เอกสารประกอบการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน(H4U+)....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :09 ธค. 64  [ view : 1250 ]
  สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :09 พย. 64  [ view : 1213 ]
  เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป....        MissPhraeophan Punchaidee  :23 กย. 65  [ view : 33 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :16 กย. 65  [ view : 75 ]
  การรายงานข้อมูล การตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 15....        MissPhraeophan Punchaidee  :10 กย. 65  [ view : 92 ]
  สรุปการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ /ข้อเสนอแนะของผู้ตร....        MissPhraeophan Punchaidee  :10 กย. 65  [ view : 73 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :11 สค. 65  [ view : 289 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชีย....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :23 พค. 65  [ view : 245 ]
  ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข รอบที่ 2 ป....        MissPhraeophan Punchaidee  :28 สค. 65  [ view : 173 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :11 กค. 65  [ view : 473 ]
  การนำเสนอประชุมสรุปผลการดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่ ตามกำหนดกา....        MissPhraeophan Punchaidee  :20 กค. 65  [ view : 232 ]
  ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ร....        MissPhraeophan Punchaidee  :26 กค. 65  [ view : 179 ]
  หนังสือเวียนเพื่อ ย้าย โอน เลื่อน ประเภททั่วไป....        -ทรัพยากร -  :20 เมย. 65  [ view : 2438 ]
  หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money p....        -ทรัพยากร -  :05 พค. 65  [ view : 1472 ]
  การประเมินศักยภาพของรับเงินประจำตำแหน่ง....        -ทรัพยากร -  :20 เมย. 65  [ view : 1701 ]
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบร....        -ทรัพยากร -  :07 เมย. 65  [ view : 1431 ]
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ โรงพยาบาลนครพิงค์....        -ทรัพยากร -  :23 กพ. 65  [ view : 1310 ]
  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ....        -ทรัพยากร -  :09 กพ. 65  [ view : 1666 ]
  เอกสารประกอบการลาศึกษา....        -ทรัพยากร -  :25 พย. 62  [ view : 1616 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้า....        -ทรัพยากร -  :01 ธค. 64  [ view : 1287 ]
  เอกสารสำหรับโครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรกระทร....        -ทรัพยากร -  :29 พย. 64  [ view : 1229 ]
  รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขต....        -ทรัพยากร -  :18 มค. 64  [ view : 1236 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 เมย. 61  [ view : 1212 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มกฎหมาย  :08 มีค. 61  [ view : 1167 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :18 ธค. 60  [ view : 1221 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 1172 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 พย. 60  [ view : 1177 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :17 ตค. 60  [ view : 1164 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :24 พค. 60  [ view : 1233 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :01 พค. 60  [ view : 1159 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 1171 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :21 เมย. 60  [ view : 1169 ]
  ผลการประเมินตามนโยบาย EMSไตรมาส 3 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานส....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :27 กค. 65  [ view : 96 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่ทุรกันดารจั....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :06 พค. 65  [ view : 1249 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเชียงใ....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :06 พค. 65  [ view : 1196 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) จังหว....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :02 พค. 65  [ view : 1262 ]
  ทะเบียนอาสาสมัครพอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :10 กพ. 65  [ view : 1282 ]
  คู่มือการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :09 กพ. 65  [ view : 1198 ]
  สรุปรายงานการประชุมแนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยในพระบรมร....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :09 กพ. 65  [ view : 1170 ]
  ไฟล์ประเมินการพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :19 มค. 65  [ view : 1275 ]
  ไฟล์เก็บข้อมูลตัวชี้วัด IMC ปีงบประมาณ 2565....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :23 ธค. 64  [ view : 1182 ]
  แนวทางปฏิบัติการบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) จังหวัดเ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :23 ธค. 64  [ view : 1185 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 1730 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1215 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1180 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1266 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1198 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1178 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1198 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1205 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1189 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1256 ]
  คู่มือการดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขน....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :22 ธค. 64  [ view : 1241 ]
  คำแนะนำการระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :03 พย. 64  [ view : 1186 ]
  ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโ....        นางพรทิพย์ มธุรวาทิน  :13 เมย. 64  [ view : 1211 ]
  วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1169 ]
  แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1224 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 1249 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 1221 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1195 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1185 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1192 ]
  โครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิท....        กลุ่มกฎหมาย  :22 สค. 65  [ view : 58 ]
  การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่่ 1....        กลุ่มกฎหมาย  :22 สค. 65  [ view : 63 ]
  การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learn....        กลุ่มกฎหมาย  :22 สค. 65  [ view : 73 ]
  คู่มือการจัดความเสี่ยงทางกฎหมายในด้านอายุรกรรม....        กลุ่มกฎหมาย  :18 สค. 65  [ view : 72 ]
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา....        กลุ่มกฎหมาย  :08 สค. 65  [ view : 347 ]
  แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธา....        กลุ่มกฎหมาย  :07 มิย. 65  [ view : 184 ]
  แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข....        กลุ่มกฎหมาย  :07 มิย. 65  [ view : 121 ]
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล....        กลุ่มกฎหมาย  :07 มิย. 65  [ view : 114 ]
  หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล....        กลุ่มกฎหมาย  :07 มิย. 65  [ view : 126 ]
  ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายแล....        กลุ่มกฎหมาย  :19 เมย. 65  [ view : 1350 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้ว....        นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์  :23 กย. 65  [ view : 26 ]
  หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) รุ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :23 กย. 65  [ view : 20 ]
  หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) รุ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :15 กย. 65  [ view : 154 ]
  หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) รุ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 กย. 65  [ view : 362 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 กย. 65  [ view : 733 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ผู....        นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์  :06 กย. 65  [ view : 296 ]
  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานฟื้นฟูส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :07 กย. 65  [ view : 73 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งตัวผู้ติดยาเสพติดจากศาลแล....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :29 สค. 65  [ view : 275 ]
  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาสุขภาพจิตและสา....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :04 สค. 65  [ view : 258 ]
  การประชุมมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและยาเสพติด....        นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์  :08 กค. 65  [ view : 203 ]
1