นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   GIS Health
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2562
     (ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค. 62)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
18
 
 Last Month
31
 
 This Year
292
 
 Last Year
65,522
 
 All
362,978
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช....        ทรัพยากรบุคคล11 กย. 62  [ view : 510 ]
  บัญชีเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานกร....        ทรัพยากรบุคคล11 กย. 62  [ view : 347 ]
  ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการค....        ทรัพยากรบุคคล05 กย. 62  [ view : 342 ]
  ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ระดับขำนาญก....        ทรัพยากรบุคคล02 กย. 62  [ view : 347 ]
  ประกาศ สรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให....        ทรัพยากรบุคคล30 สค. 62  [ view : 428 ]
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคั....        ทรัพยากรบุคคล27 สค. 62  [ view : 528 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36/2562....        ควบคุมโรคติดต่อ : 17 กย. 62  [ view : 17 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 36 (2562)....        ควบคุมโรคติดต่อ : 17 กย. 62  [ view : 8 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงาน....        ทรัพยากรบุคคล : 16 กย. 62  [ view : 105 ]
  ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ....        บริหารทั่วไป : 13 กย. 62  [ view : 6 ]
  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน....        บริหารทั่วไป : 12 กย. 62  [ view : 6 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ป....        บริหารทั่วไป : 12 กย. 62  [ view : 4 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  ITA สสอ.ฮอด 2562        สสอ.ฮอด16 ธค. 61  [ view : 2,045 ]
  EB19 ข้อ 3.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดการประชุมกลุ่....        สสอ.ฮอด23 สค. 62  [ view : 20 ]
  ITA.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไตรมาส....        สสอ.เมืองเชียงใหม่20 สค. 62  [ view : 61 ]
  EB.25 รายงานอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข ปีงบประมา....        สสอ.ฮอด22 สค. 62  [ view : 30 ]
  EB12 แม่ริม 62        สสอ.แม่ริม24 มีค. 62  [ view : 34 ]
  EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏ....        สสอ.ฮอด22 สค. 62  [ view : 19 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังง....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ13 กย. 62  [ view : 8 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ13 กย. 62  [ view : 12 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาด....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ06 กย. 62  [ view : 30 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงฯ ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ27 สค. 62  [ view : 36 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงฯ ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ27 สค. 62  [ view : 33 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนัก....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ21 สค. 62  [ view : 61 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 21 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 82 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 88 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 109 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 80 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 11 เมย. 62  [ view : 122 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 1,752 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 1,044 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 997 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 1,170 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 1,168 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 1,155 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง สค.62        ลักขณา คำปวน16 กย. 62  [ view : 5 ]
  งบทดลอง กค.62        ลักขณา คำปวน20 สค. 62  [ view : 29 ]
  งบทดลอง มิย.62        ลักขณา คำปวน18 กค. 62  [ view : 33 ]
  งบทดลอง พค.62        ลักขณา คำปวน18 มิย. 62  [ view : 54 ]
  งบทดลอง เมย.62        ปวีณา ปาลี15 พค. 62  [ view : 93 ]
  งบทดลอง มีค.62        ปวีณา ปาลี26 เมย. 62  [ view : 68 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :13 กย. 62  [ view : 6 ]
  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 กย. 62  [ view : 6 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 กย. 62  [ view : 4 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 กย. 62  [ view : 3 ]
  การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :11 กย. 62  [ view : 10 ]
  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมและพั....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :11 กย. 62  [ view : 8 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมพัฒนาชุมชน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 กย. 62  [ view : 5 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 กย. 62  [ view : 7 ]
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบอัคคีภัย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 กย. 62  [ view : 9 ]
  นำส่งหมายกำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๑๐๐ วัน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 กย. 62  [ view : 9 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 3 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 151 ]
  การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 2 ปี 256961....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :30 เมย. 62  [ view : 107 ]
  เอกสารคุณชุติมา 6 มี.ค.62....        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :12 มีค. 62  [ view : 182 ]
  pap smear        นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์  :04 มีค. 62  [ view : 331 ]
  ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561....        นางสาวธัญพร ร่างวิจิตร  :16 พย. 61  [ view : 293 ]
  PPA        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :09 กค. 61  [ view : 506 ]
  แบบรายงานสถานการณ์วาตภัย....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :18 เมย. 61  [ view : 349 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันยิงปืน....        นางสาวพัณณิตา ทาเงิน  :18 เมย. 61  [ view : 596 ]
  เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัณโรค....        นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์  :27 มีค. 61  [ view : 755 ]
  เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มวัยทำงานฯ 22 - 23 มีนาคม 2561....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :23 มีค. 61  [ view : 639 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 267 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 431 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 445 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 496 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 635 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1626 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 กย. 62  [ view : 16 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :11 กย. 62  [ view : 11 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :03 กย. 62  [ view : 29 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 กค. 62  [ view : 66 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 2....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 กค. 62  [ view : 63 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 มิย. 62  [ view : 99 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :21 พค. 62  [ view : 117 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :02 พค. 62  [ view : 113 ]
  รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 1....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 เมย. 62  [ view : 120 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 มีค. 62  [ view : 121 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 พค. 62  [ view : 373 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :22 พค. 62  [ view : 304 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :22 พค. 62  [ view : 141 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :07 ธค. 61  [ view : 318 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :04 ธค. 61  [ view : 487 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 508 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :24 สค. 61  [ view : 907 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 854 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 595 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 เมย. 61  [ view : 691 ]
  ผลการสืบราคายาประจำปีงบประมาณ2563....        นายพิรุณ อินตา  :03 กย. 62  [ view : 231 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าส่งต่อตรวจทางห้องปฎิบั....        นายพิรุณ อินตา  :26 สค. 62  [ view : 347 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ2563....        นายพิรุณ อินตา  :23 กค. 62  [ view : 519 ]
  การสืบราคายาประจำปีงบประมาณ2563....        นายพิรุณ อินตา  :23 กค. 62  [ view : 930 ]
  การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี2563ของสถานพยาบาล....        นายพิรุณ อินตา  :21 กค. 62  [ view : 138 ]
  ประกาศผลการคัดลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :15 พย. 61  [ view : 338 ]
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่นักว....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :29 ตค. 61  [ view : 302 ]
  ผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี256....        นายพิรุณ อินตา  :23 ตค. 61  [ view : 1346 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกบุคคล (ภาคทฤษฎี) เพื่อจ้า....        นางสาวณัฐวรา แก้ววิเศษ  :22 ตค. 61  [ view : 395 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (สำหรับโรงพยาบาล)....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 ตค. 61  [ view : 308 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนสิงหาคม 2562....        งานประกันสุขภาพ  :10 กย. 62  [ view : 30 ]
  ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนส....        งานประกันสุขภาพ  :09 กย. 62  [ view : 25 ]
  ข้อมูลสิทธิว่างเดือนสิงหาคม 2562....        งานประกันสุขภาพ  :04 กย. 62  [ view : 32 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562 เดือนก.ค. 62....        งานประกันสุขภาพ  :20 สค. 62  [ view : 103 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :03 กย. 62  [ view : 29 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนสิงหา....        งานประกันสุขภาพ  :03 กย. 62  [ view : 27 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 07 62....        งานประกันสุขภาพ  :22 สค. 62  [ view : 159 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.ค. 6....        งานประกันสุขภาพ  :27 สค. 62  [ view : 39 ]
  หนังสือรับรองการส่งตัวของ รพ.นครพิงค์ ปรับปรุง กค.62....        งานประกันสุขภาพ  :21 สค. 62  [ view : 116 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกรกฎา....        งานประกันสุขภาพ  :05 สค. 62  [ view : 98 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :17 กย. 62  [ view : 17 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 36 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :17 กย. 62  [ view : 8 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 35 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :10 กย. 62  [ view : 63 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :10 กย. 62  [ view : 17 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 34/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :02 กย. 62  [ view : 71 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 34 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :02 กย. 62  [ view : 122 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 33 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :27 สค. 62  [ view : 109 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 32 (2562)....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :27 สค. 62  [ view : 23 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :27 สค. 62  [ view : 20 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 32/2562....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :27 สค. 62  [ view : 18 ]
  รายละเอียดการขอรับผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปากและเจลลี่โภชนา....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :27 สค. 62  [ view : 62 ]
  เอกสารประกอบการอบรมทันตบุคลากร วันที่ 5 สิงหาคม 2562....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :07 สค. 62  [ view : 156 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่าย....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :22 กค. 62  [ view : 270 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 5 ก.ค. 2562....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กค. 62  [ view : 292 ]
  สรุปผลงานตามกล่มอายุภาพรวม (1 ต.ค.61 -30 มิ.ย.62)....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :05 กค. 62  [ view : 105 ]
  ผลงานตามตัวชี้วัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนา....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :05 กค. 62  [ view : 95 ]
  ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :28 มิย. 62  [ view : 155 ]
  สรุปรายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ปี....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :28 มิย. 62  [ view : 102 ]
  แนวทางปฎิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็ง....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 มิย. 62  [ view : 115 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 13 พ.ค. 2562....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 พค. 62  [ view : 497 ]
  แบบฟอร์มรายงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดยใช้เครื่อง....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :02 กย. 62  [ view : 13 ]
  เอกสารสมัครเข้าโครงการ LTCสปสช.....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :26 สค. 62  [ view : 43 ]
  ไฟล์นิเทศงานLTCและผู้สูงอายุระดับโซนบริการวันที่ 6- 14สค62....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :26 สค. 62  [ view : 34 ]
  เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :20 สค. 62  [ view : 79 ]
  การประเมินตำบลนมแม่        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :01 สค. 62  [ view : 103 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :30 กค. 62  [ view : 82 ]
  แจ้งแนวทางการดำเนินงานแม่และเด็ก จ.เชียงใหม่ ปี 2562....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :09 เมย. 62  [ view : 342 ]
  ไฟล์ประกอบการประชุมติดตามงานผู้สูงอายุและLTC ระดับโซน 4 วัน ....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :21 มีค. 62  [ view : 373 ]
  แบบสรุปโครงการมหัศจรรย์พันวัน....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :18 มีค. 62  [ view : 189 ]
  ไฟล์การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กปี 2562....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :14 มีค. 62  [ view : 275 ]
  สรุปการตรวจราชการระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1 (วันที่ 14 สิงหาคม ....        MissPhraeophan Punchaidee  :14 สค. 62  [ view : 111 ]
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (PA 12 เดือน) ....        MissPhraeophan Punchaidee  :28 สค. 62  [ view : 60 ]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ค....        MissPhraeophan Punchaidee  :19 กค. 62  [ view : 178 ]
  รายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ (ตก.3) รอบที่ 2/2562....        MissPhraeophan Punchaidee  :02 สค. 62  [ view : 61 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดเชียงใหม่(....        MissPhraeophan Punchaidee  :01 สค. 62  [ view : 133 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :24 กค. 62  [ view : 90 ]
  แบบฟอร์มสรุปการเบิก-จ่ายเงินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบป....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :19 กค. 62  [ view : 69 ]
  รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (PA 9 เดือน)....        MissPhraeophan Punchaidee  :04 กค. 62  [ view : 125 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.สารภี 9 กรกฎาคม 2562....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :10 กค. 62  [ view : 128 ]
  เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.สันกำแพง 8 กรกฎาคม 25....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :10 กค. 62  [ view : 99 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :16 กย. 62  [ view : 105 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :17 มิย. 62  [ view : 751 ]
  เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย....        -ทรัพยากร -  :22 กพ. 62  [ view : 817 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :03 พค. 62  [ view : 659 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :09 เมย. 62  [ view : 564 ]
  รายงานตัวชี้วัด ที่ 41        -ทรัพยากร -  :19 มีค. 62  [ view : 206 ]
  แบบคำร้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเ....        -ทรัพยากร -  :28 กย. 61  [ view : 749 ]
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบา....        -ทรัพยากร -  :12 ธค. 61  [ view : 955 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :11 ธค. 61  [ view : 1037 ]
  แนวทางการดำเนินการเรื่องการลาศึกษาต่อฯ....        -ทรัพยากร -  :30 พย. 61  [ view : 581 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 เมย. 61  [ view : 993 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 396 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :18 ธค. 60  [ view : 1635 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 729 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :09 พย. 60  [ view : 995 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :17 ตค. 60  [ view : 579 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :24 พค. 60  [ view : 1104 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :01 พค. 60  [ view : 777 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 907 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด  :21 เมย. 60  [ view : 806 ]
  ข้อมูลผู้ป่วยในพระราชฃานุเคราะห์....        นางชฎาพร บุญมาดี  :19 สค. 62  [ view : 81 ]
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :06 มิย. 62  [ view : 147 ]
  แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวปานหทัย โมตาลี  :13 พค. 62  [ view : 165 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 578 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 694 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 1333 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1087 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1077 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1132 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 1086 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 2851 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1312 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 927 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1022 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1182 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1046 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1023 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1498 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 1265 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1506 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 496 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 550 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 486 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 545 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 489 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 420 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 955 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1285 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 967 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 1196 ]
  รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้....        กลุ่มงานนิติการ  :13 มิย. 62  [ view : 82 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้....        กลุ่มงานนิติการ  :29 เมย. 62  [ view : 86 ]
  มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :25 ธค. 61  [ view : 214 ]
  การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชก....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :16 ตค. 61  [ view : 263 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :08 ตค. 61  [ view : 188 ]
  การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ จังหว....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :05 ตค. 61  [ view : 209 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน ๒๕....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :23 สค. 61  [ view : 330 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :10 กค. 61  [ view : 256 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :01 มิย. 61  [ view : 351 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 256....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :28 มิย. 61  [ view : 271 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการบำบั....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :13 สค. 62  [ view : 262 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรศูนย์ปรับเ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :05 สค. 62  [ view : 132 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :24 กค. 62  [ view : 134 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตามและเสริมพลัง การพัฒนาร....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :08 มิย. 62  [ view : 214 ]
  การประชุม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 พค. 62  [ view : 176 ]
  แนวทางการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :01 เมย. 62  [ view : 120 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Rout....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :05 มีค. 62  [ view : 465 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :24 กพ. 62  [ view : 364 ]
  การประชุมคณะกรรมการ Service plan สาขายาเสพติด จังหวัดเชียงให....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 กพ. 62  [ view : 248 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลบำบัดรักษา ผ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 มค. 62  [ view : 844 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740