:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::
 
   


  หมอพร้อม Digital ID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

    หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)
    หนังสือประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

  ระบบบริการออนไลน์


  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อ....        ทรัพยากรบุคคล31 มีค. 66  [ view : 2 ]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทา....        งานไอที31 มีค. 66  [ view : 3 ]
  ประกาศรับสมัครเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแ....        ทรัพยากรบุคคล29 มีค. 66  [ view : 211 ]
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้า....        ทรัพยากรบุคคล09 มีค. 66  [ view : 1,545 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามาร....        ทรัพยากรบุคคล28 กพ. 66  [ view : 1,289 ]
  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 28 ตำแหน่ง....        ทรัพยากรบุคคล23 กพ. 66  [ view : 1,695 ]
1

  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ประกาศช่องทางอ....        บริหารทั่วไป : 28 มีค. 66  [ view : 16 ]
  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ้งประกาศช่องทางอิเล็กทร....        บริหารทั่วไป : 28 มีค. 66  [ view : 15 ]
  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพะนธ์การ....        บริหารทั่วไป : 28 มีค. 66  [ view : 15 ]
  ตัวอย่างเอกสารการเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ/เงินน....        สุขภาพจิตและยาเสพติด : 25 มีค. 66  [ view : 54 ]
  สสจ.เชียงใหม่ ส่งมอบมอบ “พระพุทธสิหิงค์ (จำลอ....        งานประชาสัมพันธ์ : 23 มีค. 66  [ view : 38 ]
  แบบฟอร์มการรายงานข้อมูล (แบบ ตก.3) ....        ยุทธศาสตร์ : 23 มีค. 66  [ view : 47 ]
1

  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา....        สสอ.กัลยาณิวัฒนา25 มค. 61  [ view : 1,155 ]
  อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรว....        สสอ.แม่ออน18 พค. 65  [ view : 1,133 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม 2566....        สสอ.พร้าว09 พย. 65  [ view : 1,139 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง 2566 ....        สสอ.เวียงแหง17 ธค. 64  [ view : 1,163 ]
  ITA สสอ.จอมทอง        สสอ.จอมทอง30 ธค. 64  [ view : 1,160 ]
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม อ.แ....        สสอ.แม่แจ่ม25 ตค. 65  [ view : 1,137 ]
1

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 มีค. 66  [ view : 1,200 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 มีค. 66  [ view : 1,150 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้า....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ14 มีค. 66  [ view : 1,146 ]
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ขนาดบร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ09 มีค. 66  [ view : 1,140 ]
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ09 มีค. 66  [ view : 1,142 ]
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ01 มีค. 66  [ view : 1,158 ]
1

  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 1,145 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 1,134 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 1,132 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 1,131 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 1,130 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 1,133 ]
1

  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2565....        นงคราญ ทองสุข14 พย. 65  [ view : 1,135 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 1,128 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มกราคม 2565....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 1,130 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ธันวาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์25 มีค. 65  [ view : 1,129 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์11 กพ. 65  [ view : 1,130 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ตุลาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์30 ธค. 64  [ view : 1,129 ]
1

  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง กพ.66        ลักขณา คำปวน14 มีค. 66  [ view : 1,144 ]
  งบทดลอง มค.66        ลักขณา คำปวน14 กพ. 66  [ view : 1,130 ]
  งบทดลอง ธค.65        ลักขณา คำปวน12 มค. 66  [ view : 1,130 ]
  งบทดลอง พย.65        ลักขณา คำปวน15 ธค. 65  [ view : 1,131 ]
  งบทดลอง ตค.65        ลักขณา คำปวน15 พย. 65  [ view : 1,128 ]
  งบทดลอง กย 65        ลักขณา คำปวน14 ตค. 65  [ view : 1,128 ]
1

  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :28 มีค. 66  [ view : 16 ]
  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ้งประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติด....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :28 มีค. 66  [ view : 15 ]
  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพะนธ์การติดต่อด้วยไปรษณ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :28 มีค. 66  [ view : 15 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการขายโรงแรม....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 มีค. 66  [ view : 41 ]
  การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 มีค. 66  [ view : 17 ]
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๋แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรัยต....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :20 มีค. 66  [ view : 28 ]
  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรั....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 มีค. 66  [ view : 27 ]
  สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือกประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 มีค. 66  [ view : 31 ]
  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดดประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติด....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 มีค. 66  [ view : 20 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม TKFORUM 2023....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 มีค. 66  [ view : 31 ]
  พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมในระดับอำเภอและต....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :30 พย. 64  [ view : 1132 ]
  ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงาน เรื่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 มิย. 64  [ view : 1134 ]
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวา....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :30 มีค. 64  [ view : 1138 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 1134 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1139 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1137 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1135 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1138 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 1137 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1137 ]
  สสจ.เชียงใหม่ ส่งมอบมอบ “พระพุทธสิหิงค์ (จำลอง)”พระสำคัญประจ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :23 มีค. 66  [ view : 38 ]
  สสจ.เชียงใหม่ อัญเชิญ "พระพุทธสิหิงค์" พระสำคัญประจำจังหวัดเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :23 มีค. 66  [ view : 29 ]
  ชายวัย 62 ปี ถูกต้นไม้ล้มทับขา กระดูกหักทิ่มทะลุ มีแผลเปิดขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :16 กพ. 66  [ view : 1150 ]
  สสจ.ชม เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากภัยฝุ่นละอองขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 1176 ]
  สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดจัดเป็นเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 1136 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 1162 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 1133 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1133 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1137 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 1133 ]
  เอกสารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กพ. 66  [ view : 1180 ]
  แนวทางการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์....        ผู้ดูแลระบบ  :05 มค. 66  [ view : 1138 ]
  เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 มค. 64  [ view : 1164 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 1129 ]
  ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 ตค. 63  [ view : 1132 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 1131 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 1131 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 1134 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 1131 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 1134 ]
  ลงทะเบียนอบรมการขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :02 ธค. 65  [ view : 1147 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางวิสุดา เนวิลัย  :17 สค. 63  [ view : 1140 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 พค. 62  [ view : 1135 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 1134 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 1134 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางวิสุดา เนวิลัย  :07 ธค. 61  [ view : 1136 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :04 ธค. 61  [ view : 1137 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 1133 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 1140 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :26 เมย. 61  [ view : 1146 ]
  กระบวนการควบคุมและกำกับตามประเด็นITA สำนักงานสาธารณสุขจังหวั....        นายพิรุณ อินตา  :14 มีค. 66  [ view : 1143 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี25....        นายพิรุณ อินตา  :15 พย. 65  [ view : 1143 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2566....        นายพิรุณ อินตา  :21 ตค. 65  [ view : 1145 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2566....        นายพิรุณ อินตา  :06 ตค. 65  [ view : 1206 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมปีงบประมาณ2566....        นายพิรุณ อินตา  :04 ตค. 65  [ view : 1144 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :22 ธค. 64  [ view : 1133 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจ.เชียงใหม่ปีงบ2564(ต.ค63....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 พย. 64  [ view : 1146 ]
  หนังสือส่งตัวตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับปลูกกัญชง....        นายพิรุณ อินตา  :28 ตค. 64  [ view : 1139 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ประจำปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :18 ตค. 64  [ view : 1182 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่....        นายพิรุณ อินตา  :08 ตค. 64  [ view : 1144 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.พ. 6....        งานประกันสุขภาพ  :17 มีค. 66  [ view : 29 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนก.พ. 66....        งานประกันสุขภาพ  :17 มีค. 66  [ view : 40 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกุมภาพัน....        งานประกันสุขภาพ  :07 มีค. 66  [ view : 1152 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0266และ C....        งานประกันสุขภาพ  :10 มีค. 66  [ view : 1164 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 3/2566 เดือนธันวาคม....        งานประกันสุขภาพ  :10 มีค. 66  [ view : 1145 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บฯ ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กพ.66....        งานประกันสุขภาพ  :08 มีค. 66  [ view : 1155 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนกุมภาพันธ์ 2566....        งานประกันสุขภาพ  :08 มีค. 66  [ view : 1146 ]
  ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_....        งานประกันสุขภาพ  :07 มีค. 66  [ view : 1136 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :07 มีค. 66  [ view : 1143 ]
  หนังสือรับรองการส่งตัวผู้ป่วยของ รพ.นครพิงค์(ฉบับปรับปรุง22 ....        งานประกันสุขภาพ  :07 มีค. 66  [ view : 1140 ]
  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 1138 ]
  โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดี....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 1140 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 1138 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 1132 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 1132 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 1133 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 1130 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 1131 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 1130 ]
  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :23 กย. 64  [ view : 1134 ]
  ประชุมวางแผนการจัดระบบการให้บริการทันตกรรม....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :23 กพ. 66  [ view : 1171 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 5/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 เมย. 65  [ view : 1148 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การบริการทันตกรรมวิถีใหม่สำหรับ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :30 มีค. 65  [ view : 1141 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกลการจัดบริการ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 มีค. 65  [ view : 1135 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 มีค. 65  [ view : 1148 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการยิ้มสวย เสียงใส” จ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 มีค. 65  [ view : 1137 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กพ. 65  [ view : 1143 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 มีค. 64  [ view : 1154 ]
  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตฯ ตชด พอสว 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :08 กพ. 65  [ view : 1136 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการจัดบริการและพ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :25 มค. 65  [ view : 1139 ]
  VDO การตรวจพัฒนาการตามช่วงวัย....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :03 มีค. 66  [ view : 1143 ]
  เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2566....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :19 กพ. 66  [ view : 1144 ]
  เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2565....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :30 มค. 65  [ view : 1142 ]
  ตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 มค. 66  [ view : 1162 ]
  โปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :09 มค. 66  [ view : 1142 ]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :22 ธค. 65  [ view : 1202 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวั....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :22 ธค. 65  [ view : 1142 ]
  เอกสารการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองเป็นมิตรกับผู้ส....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :02 ธค. 65  [ view : 1151 ]
  เอกสารโครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ปี 2565....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 พค. 65  [ view : 1149 ]
  ประชุมพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียง....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :01 เมย. 65  [ view : 1147 ]
  แบบฟอร์มการรายงานข้อมูล (แบบ ตก.3) ....        MissPhraeophan Punchaidee  :23 มีค. 66  [ view : 47 ]
  บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) จากการตรวจราชการและนิเท....        MissPhraeophan Punchaidee  :05 มีค. 66  [ view : 1376 ]
  รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256....        MissPhraeophan Punchaidee  :16 มีค. 66  [ view : 1176 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :15 มีค. 66  [ view : 1175 ]
  ไฟล์คณะตรวจราชการและนิเทศงาน นำเสนอในที่ประชุมการตรวจราชการฯ....        MissPhraeophan Punchaidee  :20 กพ. 66  [ view : 1156 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :23 กพ. 66  [ view : 1192 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :03 กพ. 66  [ view : 1140 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :25 มค. 66  [ view : 1139 ]
  คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 47/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรม....        MissWanthana Tanaset  :06 มค. 66  [ view : 1141 ]
  การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.....        MissPhraeophan Punchaidee  :22 มค. 66  [ view : 1163 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกรับย้ายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพ....        -ทรัพยากร -  :16 มีค. 66  [ view : 1271 ]
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ....        -ทรัพยากร -  :15 มีค. 66  [ view : 1167 ]
  แนวทางการทำผลงาน สายงานพยาบาลศาสตร์....        -ทรัพยากร -  :13 มีค. 66  [ view : 1197 ]
  คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงานวิชาการระดับจังหวัด....        -ทรัพยากร -  :24 กพ. 66  [ view : 1164 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ลว.24 กุมภาพันธ์ 2566....        -ทรัพยากร -  :01 มีค. 66  [ view : 1204 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ลว.7 กุมภาพันธ์ 2566....        -ทรัพยากร -  :09 กพ. 66  [ view : 1182 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ( 32 ราย)....        -ทรัพยากร -  :24 มค. 66  [ view : 1178 ]
  ประกาศรายชื่อข้าราชการ(สายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร)ที่ได้ร....        -ทรัพยากร -  :24 มค. 66  [ view : 1216 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ รอบ....        -ทรัพยากร -  :24 มค. 66  [ view : 1176 ]
  หนังสือเวียนเพื่อ ย้าย โอน เลื่อน ประเภททั่วไป....        -ทรัพยากร -  :20 เมย. 65  [ view : 1187 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 เมย. 61  [ view : 1140 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มกฎหมาย  :08 มีค. 61  [ view : 1130 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :18 ธค. 60  [ view : 1131 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 1128 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 พย. 60  [ view : 1140 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :17 ตค. 60  [ view : 1129 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :24 พค. 60  [ view : 1138 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :01 พค. 60  [ view : 1128 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 1142 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :21 เมย. 60  [ view : 1129 ]
  คำสั่งคณะกรรมการService Planจังหวัดเชียงใหม่ ปี2566....        นางสุทิชา นากสุก  :01 มีค. 66  [ view : 1138 ]
  ทะเบียนอาสาสมัครพอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :24 มค. 66  [ view : 1139 ]
  คู่มือการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดเชีย....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :23 มค. 66  [ view : 1135 ]
  ใบสมัคร พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :18 มค. 66  [ view : 1133 ]
  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :13 มค. 66  [ view : 1133 ]
  การพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :13 มค. 66  [ view : 1205 ]
  คู่มือรับส่งต่อผู้ป่วย จ.เชียงใหม่และโซนล้านนา1....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :11 มค. 66  [ view : 1140 ]
  แผนและคำสั่ง พอ.สว.ปี2566....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :28 ธค. 65  [ view : 1146 ]
  คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ(Clinical Practice Guideline)IMC ด้านก....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :19 ธค. 65  [ view : 1142 ]
  House model_IMC 2566        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :19 ธค. 65  [ view : 1134 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 1187 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1137 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1130 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1143 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1132 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1131 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1133 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 พย. 58  [ view : 1150 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :08 ตค. 58  [ view : 1134 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 สค. 58  [ view : 1140 ]
  คู่มือการดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขน....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :22 ธค. 64  [ view : 1152 ]
  คำแนะนำการระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :03 พย. 64  [ view : 1137 ]
  ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโ....        นางพรทิพย์ มธุรวาทิน  :13 เมย. 64  [ view : 1134 ]
  วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1135 ]
  แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1133 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 1142 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 1140 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1135 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1132 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1134 ]
  การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด 2....        กลุ่มกฎหมาย  :20 กพ. 66  [ view : 1146 ]
  แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มี....        กลุ่มกฎหมาย  :17 กพ. 66  [ view : 1243 ]
  แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของกระทรว....        กลุ่มกฎหมาย  :26 มค. 66  [ view : 1135 ]
  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช....        กลุ่มกฎหมาย  :06 มค. 66  [ view : 1138 ]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ดการแจ้งเบาะแสการทุจริตข....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 1133 ]
  การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิ....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 1135 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :31 ตค. 65  [ view : 1136 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :25 ตค. 65  [ view : 1132 ]
  ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายแล....        กลุ่มกฎหมาย  :19 เมย. 65  [ view : 1165 ]
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริ....        กลุ่มกฎหมาย  :21 มีค. 65  [ view : 1135 ]
  ตัวอย่างเอกสารการเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ/เงินนอก ฯ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :25 มีค. 66  [ view : 54 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้ว....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :09 มีค. 66  [ view : 1176 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ใช้ระบบข....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :07 มีค. 66  [ view : 1160 ]
  การเชิญประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุข....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :24 กพ. 66  [ view : 1170 ]
  กำหนดการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรร....        นางสาวกิตติมา น้อยแดง  :13 กพ. 66  [ view : 1136 ]
  การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ส....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :06 กพ. 66  [ view : 1141 ]
  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อ....        นางสาวกิตติมา น้อยแดง  :26 มค. 66  [ view : 1133 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 มค. 66  [ view : 1176 ]
  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :25 มค. 66  [ view : 1155 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :23 มค. 66  [ view : 1201 ]
1