:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::
 
   


  ประชาสัมพันธ์ การขอวัคซีนพาสปอร์ตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ แจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

    หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

  ระบบบริการออนไลน์


  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำ....        ทรัพยากรบุคคล01 ธค. 65  [ view : 194 ]
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำร....        ทรัพยากรบุคคล22 พย. 65  [ view : 684 ]
  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 ต....        งานไอที21 พย. 65  [ view : 288 ]
  ประกาศบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย....        ทรัพยากรบุคคล01 พย. 65  [ view : 1,232 ]
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเล....        ทรัพยากรบุคคล21 ตค. 65  [ view : 746 ]
  รับสมัครคัดเลือกข้ราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรง....        ทรัพยากรบุคคล19 ตค. 65  [ view : 813 ]
1

  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  ลงทะเบียนอบรมการขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)....        การแพทย์แผนไทย ฯ : 02 ธค. 65  [ view : 3 ]
  เอกสารการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมือง....        ส่งเสริมสุขภาพ : 02 ธค. 65  [ view : 8 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM....        ประกันสุขภาพ : 01 ธค. 65  [ view : 8 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เด....        ประกันสุขภาพ : 01 ธค. 65  [ view : 10 ]
  ขอรังการประสานเวียนหนังสือขอรับโดนอาคารเก่า ร....        บริหารทั่วไป : 30 พย. 65  [ view : 35 ]
  เหรียญที่ระลึกกระทรวงคมนาคม ครบ ๑๑๑ ปี....        บริหารทั่วไป : 30 พย. 65  [ view : 9 ]
1

  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา....        สสอ.กัลยาณิวัฒนา25 มค. 61  [ view : 1,199 ]
  อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรว....        สสอ.แม่ออน18 พค. 65  [ view : 110 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม 2566....        สสอ.พร้าว09 พย. 65  [ view : 53 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง 2566 ....        สสอ.เวียงแหง17 ธค. 64  [ view : 1,152 ]
  ITA สสอ.จอมทอง        สสอ.จอมทอง30 ธค. 64  [ view : 1,199 ]
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม อ.แ....        สสอ.แม่แจ่ม25 ตค. 65  [ view : 59 ]
1

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ21 พย. 65  [ view : 45 ]
  (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 พย. 65  [ view : 49 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 พย. 65  [ view : 60 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้า....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ08 พย. 65  [ view : 74 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้า....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ04 พย. 65  [ view : 61 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้า....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ04 พย. 65  [ view : 55 ]
1

  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 1,162 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 1,130 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 1,116 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 1,112 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 1,120 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 1,129 ]
1

  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2565....        นงคราญ ทองสุข14 พย. 65  [ view : 47 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 1,179 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มกราคม 2565....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 1,119 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ธันวาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์25 มีค. 65  [ view : 1,111 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์11 กพ. 65  [ view : 1,111 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ตุลาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์30 ธค. 64  [ view : 1,118 ]
1

  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง ตค.65        ลักขณา คำปวน15 พย. 65  [ view : 55 ]
  งบทดลอง กย 65        ลักขณา คำปวน14 ตค. 65  [ view : 73 ]
  งบทดลอง เมย.65        ลักขณา คำปวน19 พค. 65  [ view : 62 ]
  งบทดลอง มีค.65        ลักขณา คำปวน05 เมย. 65  [ view : 1,118 ]
  งบทดลอง กพ.65        ลักขณา คำปวน14 มีค. 65  [ view : 1,130 ]
  งบทดลอง มค.65        ลักขณา คำปวน14 กพ. 65  [ view : 1,124 ]
1

  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอรังการประสานเวียนหนังสือขอรับโดนอาคารเก่า รถยนต์เก่า ครุ๓ั....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :30 พย. 65  [ view : 35 ]
  เหรียญที่ระลึกกระทรวงคมนาคม ครบ ๑๑๑ ปี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :30 พย. 65  [ view : 9 ]
  ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ในงานเทศน์มหาชาติ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :29 พย. 65  [ view : 12 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :29 พย. 65  [ view : 9 ]
  ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 พย. 65  [ view : 23 ]
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังตับ(พรบ.)....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 พย. 65  [ view : 60 ]
  รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ใน๓ูมิภาคแอฟริกา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 พย. 65  [ view : 57 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 พย. 65  [ view : 37 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเห....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :09 พย. 65  [ view : 28 ]
  ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์สระพระอุโบสถและสร้างศาลห....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 พย. 65  [ view : 31 ]
  พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมในระดับอำเภอและต....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :30 พย. 64  [ view : 1184 ]
  ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงาน เรื่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 มิย. 64  [ view : 1144 ]
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวา....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :30 มีค. 64  [ view : 1173 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 1156 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1220 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1142 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1160 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1172 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 1156 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1163 ]
  สสจ.ชม เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากภัยฝุ่นละอองขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 1249 ]
  สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดจัดเป็นเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 1176 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 1220 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 1140 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1187 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1138 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 1150 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....         :24 พค. 59  [ view : 1137 ]
  เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 มค. 64  [ view : 1216 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 1136 ]
  ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 ตค. 63  [ view : 1145 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 1140 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 1132 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 1126 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 1148 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 1136 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 กย. 62  [ view : 1132 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้ง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :11 กย. 62  [ view : 1130 ]
  ลงทะเบียนอบรมการขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :02 ธค. 65  [ view : 3 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางวิสุดา เนวิลัย  :17 สค. 63  [ view : 1183 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 พค. 62  [ view : 1200 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 1144 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 1150 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางวิสุดา เนวิลัย  :07 ธค. 61  [ view : 1157 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :04 ธค. 61  [ view : 1161 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 1200 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 1209 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :26 เมย. 61  [ view : 1188 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี25....        นายพิรุณ อินตา  :15 พย. 65  [ view : 131 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2566....        นายพิรุณ อินตา  :21 ตค. 65  [ view : 359 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2566....        นายพิรุณ อินตา  :06 ตค. 65  [ view : 487 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมปีงบประมาณ2566....        นายพิรุณ อินตา  :04 ตค. 65  [ view : 426 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :22 ธค. 64  [ view : 1311 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจ.เชียงใหม่ปีงบ2564(ต.ค63....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 พย. 64  [ view : 1256 ]
  หนังสือส่งตัวตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับปลูกกัญชง....        นายพิรุณ อินตา  :28 ตค. 64  [ view : 1311 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ประจำปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :18 ตค. 64  [ view : 1641 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่....        นายพิรุณ อินตา  :08 ตค. 64  [ view : 1270 ]
  ประกาศเพิ่มเติม รายการยาที่มีการต่ออายุยานวัตกรรม(ผลสืบราคาย....        นายพิรุณ อินตา  :07 ตค. 64  [ view : 1213 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนต.ค. 6....        งานประกันสุขภาพ  :01 ธค. 65  [ view : 8 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนต.ค. 65....        งานประกันสุขภาพ  :01 ธค. 65  [ view : 10 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกันยายน 2565 (เฉพา....        งานประกันสุขภาพ  :29 พย. 65  [ view : 20 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที....        งานประกันสุขภาพ  :29 พย. 65  [ view : 17 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 12/2565 เดือนกันยาย....        งานประกันสุขภาพ  :29 พย. 65  [ view : 17 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1065และ C....        งานประกันสุขภาพ  :18 พย. 65  [ view : 60 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนตุลาคม 2....        งานประกันสุขภาพ  :07 พย. 65  [ view : 47 ]
  ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_....        งานประกันสุขภาพ  :10 พย. 65  [ view : 63 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนตุลาคม 2565....        งานประกันสุขภาพ  :09 พย. 65  [ view : 56 ]
  โปรแกรม Claim PP ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2566....        งานประกันสุขภาพ  :07 พย. 65  [ view : 96 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 82 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 27 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 77 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 49 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 37 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 31 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 42 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายยุติปัญหาเอดส์จังหวัดเชียง....        นางสาวภัสสรา ซาลิซส์  :20 ตค. 65  [ view : 76 ]
  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :23 กย. 64  [ view : 1184 ]
  สสจ.เชียงใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ออกคัดกรองเชิงรุก ณ ตล....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :01 มิย. 64  [ view : 1231 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 5/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 เมย. 65  [ view : 1401 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การบริการทันตกรรมวิถีใหม่สำหรับ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :30 มีค. 65  [ view : 1280 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกลการจัดบริการ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 มีค. 65  [ view : 1185 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 มีค. 65  [ view : 1208 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการยิ้มสวย เสียงใส” จ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 มีค. 65  [ view : 1179 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กพ. 65  [ view : 1230 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 มีค. 64  [ view : 1338 ]
  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตฯ ตชด พอสว 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :08 กพ. 65  [ view : 1155 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการจัดบริการและพ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :25 มค. 65  [ view : 1178 ]
  แบบสรุปผลการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากใ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 กพ. 65  [ view : 1146 ]
  เอกสารการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองเป็นมิตรกับผู้ส....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :02 ธค. 65  [ view : 8 ]
  เอกสารโครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ปี 2565....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 พค. 65  [ view : 226 ]
  ประชุมพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียง....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :01 เมย. 65  [ view : 1245 ]
  เอกสารประกอบการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอา....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :07 เมย. 65  [ view : 1201 ]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดบริการเตรียมความพร้....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :29 มีค. 65  [ view : 1140 ]
  โครงการเฝ้าระวังพลัดตกหกล้มผู้สูงอายุ....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :12 มีค. 65  [ view : 1227 ]
  เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2565....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :30 มค. 65  [ view : 1238 ]
  แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน โดยใช้ชุดท....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :28 ธค. 64  [ view : 1189 ]
  เอกสารประกอบการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน(H4U+)....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :09 ธค. 64  [ view : 1165 ]
  สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :09 พย. 64  [ view : 1134 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :08 พย. 65  [ view : 160 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :01 พย. 65  [ view : 289 ]
  สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการตรวจราชการกระทรวงสาธาร....        MissPhraeophan Punchaidee  :31 ตค. 65  [ view : 113 ]
  สรุปประเด็นสำคัญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบป....        MissWanthana Tanaset  :18 ตค. 65  [ view : 325 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :11 ตค. 65  [ view : 132 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :03 ตค. 65  [ view : 444 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ ....        MissWanthana Tanaset  :05 พค. 65  [ view : 1273 ]
  ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ร....        MissPhraeophan Punchaidee  :25 มีค. 65  [ view : 1170 ]
  เอกสารสรุปผลการนิเทศงานรอบที่ 1/2565....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :11 เมย. 65  [ view : 1175 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :29 มีค. 65  [ view : 1165 ]
  เอกสารประกอบการลาศึกษา....        -ทรัพยากร -  :25 พย. 62  [ view : 1437 ]
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณ....        -ทรัพยากร -  :24 พย. 65  [ view : 42 ]
  คำสั่งสสจ.เชียงใหม่ ที่ 241/2565 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ....        -ทรัพยากร -  :24 พย. 65  [ view : 136 ]
  หนังสือเวียนเพื่อ ย้าย โอน เลื่อน ประเภททั่วไป....        -ทรัพยากร -  :20 เมย. 65  [ view : 1670 ]
  หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money p....        -ทรัพยากร -  :14 พย. 65  [ view : 95 ]
  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การประเมินผลงานเมื่อเลื่อนขึ้นระด....        -ทรัพยากร -  :14 พย. 65  [ view : 198 ]
  7127 แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ....        -ทรัพยากร -  :11 พย. 65  [ view : 122 ]
  ประกาศบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ไป....        -ทรัพยากร -  :01 พย. 65  [ view : 291 ]
  รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขต....        -ทรัพยากร -  :18 มค. 64  [ view : 1424 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนให้....        -ทรัพยากร -  :12 ตค. 65  [ view : 396 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 เมย. 61  [ view : 1150 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มกฎหมาย  :08 มีค. 61  [ view : 1121 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :18 ธค. 60  [ view : 1131 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 1144 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 พย. 60  [ view : 1137 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :17 ตค. 60  [ view : 1123 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :24 พค. 60  [ view : 1211 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :01 พค. 60  [ view : 1122 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 1135 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :21 เมย. 60  [ view : 1132 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) จังหว....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :02 พค. 65  [ view : 1263 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเชียงใ....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :06 พค. 65  [ view : 1170 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่ทุรกันดารจั....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :06 พค. 65  [ view : 1184 ]
  ทะเบียนอาสาสมัครพอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :10 กพ. 65  [ view : 1246 ]
  คู่มือการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :09 กพ. 65  [ view : 1241 ]
  สรุปรายงานการประชุมแนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยในพระบรมร....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :09 กพ. 65  [ view : 1124 ]
  ไฟล์ประเมินการพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :19 มค. 65  [ view : 1287 ]
  ไฟล์เก็บข้อมูลตัวชี้วัด IMC ปีงบประมาณ 2565....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :23 ธค. 64  [ view : 1186 ]
  แนวทางปฏิบัติการบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) จังหวัดเ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :23 ธค. 64  [ view : 1139 ]
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จั....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :23 ธค. 64  [ view : 1146 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 1393 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 1158 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1140 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1194 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 1142 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 1139 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 1150 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :12 พย. 58  [ view : 1143 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :08 ตค. 58  [ view : 1121 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :18 สค. 58  [ view : 1189 ]
  คู่มือการดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขน....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :22 ธค. 64  [ view : 1191 ]
  คำแนะนำการระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :03 พย. 64  [ view : 1146 ]
  ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโ....        นางพรทิพย์ มธุรวาทิน  :13 เมย. 64  [ view : 1163 ]
  วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1132 ]
  แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1151 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 1160 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 1158 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1146 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1131 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1143 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :31 ตค. 65  [ view : 65 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :25 ตค. 65  [ view : 61 ]
  ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายแล....        กลุ่มกฎหมาย  :19 เมย. 65  [ view : 1276 ]
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริ....        กลุ่มกฎหมาย  :21 มีค. 65  [ view : 1146 ]
  แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มี....        กลุ่มกฎหมาย  :21 มีค. 65  [ view : 1132 ]
  กรณีตัวอย่างการทุจริตและประพฤติมิชอบ....        กลุ่มกฎหมาย  :14 มีค. 65  [ view : 1307 ]
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ....        กลุ่มกฎหมาย  :17 กพ. 65  [ view : 1155 ]
  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การ....        กลุ่มกฎหมาย  :21 ตค. 63  [ view : 1255 ]
  โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :04 กพ. 65  [ view : 1126 ]
  แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยง....        กลุ่มกฎหมาย  :04 กพ. 65  [ view : 1130 ]
  แนวทางการส่งตัวผู้ติดยาเสพติดจากศาลและสำนักงานคุมประพฤติไปยั....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :15 พย. 65  [ view : 51 ]
  ทะบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบั....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 พย. 65  [ view : 56 ]
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ เ....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :03 พย. 65  [ view : 68 ]
  ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 พย. 65  [ view : 103 ]
  การประชุมปรึกษาหารือข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวช จังหวัดเช....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :01 พย. 65  [ view : 63 ]
  หนังสือแนวทางการคัดกรองฯและแนวทางการรับรองคุณภาพ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :01 พย. 65  [ view : 463 ]
  ประชุมสื่อสารนโยบายด้านยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 ตค. 65  [ view : 212 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :11 ตค. 65  [ view : 347 ]
  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิตและจิตเ....        นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์  :19 เมย. 65  [ view : 1263 ]
  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :24 มีค. 65  [ view : 1254 ]
1