หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  สถิติกิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์

* หมายเหตุ กราฟแสดงข้อมูลกิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กลุ่มงาน/ฝ่ายงานที่เผยแพร่กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงหน้าเว็บ
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน    7     เรื่อง
  (1)  นางมาลินี จอมแปง    7     เรื่อง
- เรื่อง คุณศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเชียงใหม่ เคารพศพคุ  [วันที่ 09 กย. 59]
- เรื่อง ขอเชิญให้เกียรติร่วมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙  [วันที่ 23 มีค. 59]
- เรื่อง ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามงานที่ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรต  [วันที่ 13 มค. 59]
- เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการแพทยสมาคมฯ  [วันที่ 12 ตค. 58]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว "นายวิษณุ หน่อคำฟอง"  [วันที่ 31 สค. 58]
- เรื่อง ชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว " นายวิษณุ หน  [วันที่ 31 สค. 58]
- เรื่อง การประชุมติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 23 มิย. 58]
    กลุ่มกฏหมาย จำนวน    1     เรื่อง
  (1)  นายธนวัฒน์ ทาปัน    1     เรื่อง
- เรื่อง นโยบายและมาตราการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  [วันที่ 23 มค. 60]
    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จำนวน    341     เรื่อง
  (1)  นางสาวแพรวพรรณ ปันใจดี    329     เรื่อง
- เรื่อง กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 /2563 จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 30 พค. 63]
- เรื่อง วันที่ 29 พ.ค. 2563 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.ชม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คปสอ.ดอยสะ  [วันที่ 30 พค. 63]
- เรื่อง วันที่ 29 พ.ค. 2563 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.ชม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้าน  [วันที่ 30 พค. 63]
- เรื่อง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล) คณะผู้นิเทศงานฯ คณะผู้บ  [วันที่ 15 มิย. 62]
- เรื่อง แจ้งกำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [วันที่ 23 พค. 62]
- เรื่อง กำหนดการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ.) ครั้งที่  [วันที่ 23 พค. 62]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562  [วันที่ 06 มีค. 62]
- เรื่อง กำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 / 2562 จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 16 มค. 62]
- เรื่อง กำหนดการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [วันที่ 28 พย. 61]
- เรื่อง การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบายการดำเ  [วันที่ 21 กย. 61]
- เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานเด่นที่สำคัญ ของกระท  [วันที่ 03 สค. 61]
- เรื่อง กำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2561  [วันที่ 19 กค. 61]
- เรื่อง การสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 (จังหวัดเชียงใหม่) ในวันที่  [วันที่ 15 กค. 61]
- เรื่อง การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบา  [วันที่ 15 กค. 61]
- เรื่อง การตรวจเยี่ยมพื้นที่ของนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณ  [วันที่ 15 กค. 61]
- เรื่อง แจ้งข่าวสารและกำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2561 จังหวัดเชี  [วันที่ 05 กค. 61]
- เรื่อง การนิเทศงาน โซน 4 : ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย  [วันที่ 28 มิย. 61]
- เรื่อง นพ.สสจ.ชม. ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอฮอด ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและ TB  [วันที่ 21 มิย. 61]
- เรื่อง กำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2561  [วันที่ 20 มิย. 61]
- เรื่อง กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหว  [วันที่ 19 มิย. 61]
- เรื่อง การนิเทศงาน โซน 5 : เมืองเชียงใหม่ แม่ริม วันที่ 15 มิถุนายน 2561  [วันที่ 16 มิย. 61]
- เรื่อง การนิเทศงาน โซน 1 : ฝาง แม่อาย ไชยปราการ วันที่ 14 มิถุนายน 2561  [วันที่ 16 มิย. 61]
- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้  [วันที่ 23 พค. 61]
- เรื่อง กำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2561  [วันที่ 16 พค. 61]
- เรื่อง กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 1 ของนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้  [วันที่ 09 พค. 61]
- เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561  [วันที่ 09 เมย. 61]
- เรื่อง กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตสุขภ  [วันที่ 10 มีค. 61]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561  [วันที่ 06 มีค. 61]
- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.  [วันที่ 12 กพ. 61]
- เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561  [วันที่ 29 มค. 61]
- เรื่อง กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตสุขภ  [วันที่ 09 มค. 61]
- เรื่อง กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ประจำปี 256  [วันที่ 17 ธค. 60]
- เรื่อง แจ้งกำหนดการ ประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/25  [วันที่ 03 พย. 60]
- เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/25  [วันที่ 31 ตค. 60]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560  [วันที่ 30 ตค. 60]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560  [วันที่ 02 ตค. 60]
- เรื่อง กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการด้านการบริการ (Chiang Mai Provider Exe  [วันที่ 29 กย. 60]
- เรื่อง กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการด้านการบริการ (Chiang Mai Provider Exe  [วันที่ 28 สค. 60]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560  [วันที่ 21 สค. 60]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  [วันที่ 16 สค. 60]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 910/2560  [วันที่ 07 สค. 60]
- เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/256  [วันที่ 26 กค. 60]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2560  [วันที่ 18 กค. 60]
- เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8  [วันที่ 23 มิย. 60]
- เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8  [วันที่ 19 มิย. 60]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Pla  [วันที่ 07 มิย. 60]
- เรื่อง กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการด้านบริการ (Ching Mai Provider Executi  [วันที่ 06 มิย. 60]
- เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8  [วันที่ 02 มิย. 60]
- เรื่อง กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการด้านการบริการ (Chiang Mai Provider Exe  [วันที่ 30 พค. 60]
- เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7  [วันที่ 19 พค. 60]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปี 2560  [วันที่ 19 พค. 60]
- เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตาม ควบคุม กำกับงาน สำ  [วันที่ 17 พค. 60]
- เรื่อง กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการด้านบริการ (Ching Mai Provider Executi  [วันที่ 16 พค. 60]
- เรื่อง Link Down Load เอกสารประกอบการประชุมสรุปตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  [วันที่ 16 พค. 60]
- เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7  [วันที่ 02 พค. 60]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2560  [วันที่ 21 เมย. 60]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2560  [วันที่ 17 มีค. 60]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560  [วันที่ 01 มีค. 60]
- เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1  [วันที่ 20 กพ. 60]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560  [วันที่ 19 กพ. 60]
- เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวั  [วันที่ 19 กพ. 60]
- เรื่อง เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ  [วันที่ 31 มค. 60]
- เรื่อง กำหนดการประชุม Provider Board / Regulator Board /Supporter Board  [วันที่ 17 มค. 60]
- เรื่อง กำหนด นิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานสาธารณสุขระดับจังหวัด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  [วันที่ 17 มค. 60]
- เรื่อง กำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเช  [วันที่ 14 มค. 60]
- เรื่อง Download เอกสารการประชุมชี้แจงการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 เขต  [วันที่ 29 ธค. 59]
- เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและกฏหมาย ครั้งที่ 12/2  [วันที่ 26 ธค. 59]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 19/2559  [วันที่ 15 ธค. 59]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ  [วันที่ 02 ธค. 59]
- เรื่อง Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชุม (Vdo Conference) ประชุมชี้แจงแผนการตรวจรา  [วันที่ 28 พย. 59]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2559  [วันที่ 26 ตค. 59]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2559  [วันที่ 07 ตค. 59]
- เรื่อง Download ข้อมูล PA 12 เดือน (จังหวัดเชียงใหม่) ได้ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธา  [วันที่ 29 กย. 59]
- เรื่อง กำหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 15 กย. 59]
- เรื่อง กำหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข ปีงบแระมาณ 2560 ในวันที่ 16 ก  [วันที่ 15 กย. 59]
- เรื่อง Download เอกสารการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  [วันที่ 14 กย. 59]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2559  [วันที่ 08 กย. 59]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2559  [วันที่ 02 กย. 59]
- เรื่อง กำหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 17 สค. 59]
- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้ง  [วันที่ 16 สค. 59]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559  [วันที่ 04 สค. 59]
- เรื่อง กำหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 27 กค. 59]
- เรื่อง การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2559  [วันที่ 27 กค. 59]
- เรื่อง สาธารณสุขนิเทศก์และคณะตรวจราชการและนิเทศงานฯ จังหวัดเชียงใหม่ และรองนายแพทย์สาธา  [วันที่ 14 กค. 59]
- เรื่อง การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำ  [วันที่ 14 กค. 59]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2559  [วันที่ 07 กค. 59]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ในรอบ  [วันที่ 06 กค. 59]
- เรื่อง กำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2559 (จังหวัดเชียงใหม่)  [วันที่ 29 มิย. 59]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการคณะอนุกรรมการด้านบริการ ( Provider Board )  [วันที่ 29 มิย. 59]
- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้  [วันที่ 24 มิย. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 อำเภอแม่อาย  [วันที่ 23 มิย. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 อำเภอฝาง จัง  [วันที่ 22 มิย. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 อำเภอแม่ริม  [วันที่ 21 มิย. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 อำเภอดอยหล่อ  [วันที่ 21 มิย. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 อำเภอไชยปราก  [วันที่ 21 มิย. 59]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2559  [วันที่ 14 มิย. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 อำเภอดอยสะเก  [วันที่ 14 มิย. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 อำเภอแม่แจ่ม  [วันที่ 13 มิย. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 อำเภอแม่แตง  [วันที่ 13 มิย. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 อำเภอเชียงดา  [วันที่ 10 มิย. 59]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนานักวิจัยและการดำเนินงานจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคนด  [วันที่ 08 มิย. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 อำเภอสันป่าต  [วันที่ 07 มิย. 59]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร(Supporter Board)  [วันที่ 17 พค. 59]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมการนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำ  [วันที่ 16 พค. 59]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559  [วันที่ 16 พค. 59]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2559  [วันที่ 28 เมย. 59]
- เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai  [วันที่ 21 เมย. 59]
- เรื่อง กำหนดการประชุม "การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกส  [วันที่ 20 เมย. 59]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2559  [วันที่ 08 เมย. 59]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 / 2559  [วันที่ 30 มีค. 59]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2559  [วันที่ 24 มีค. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 16 มีค. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 15 มีค. 59]
- เรื่อง การตรวจราชการและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจ  [วันที่ 14 มีค. 59]
- เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1  [วันที่ 08 มีค. 59]
- เรื่อง กำหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ของศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์  [วันที่ 02 มีค. 59]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2559  [วันที่ 23 กพ. 59]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมา  [วันที่ 18 กพ. 59]
- เรื่อง สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและคณะผู้นิเทศ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ รพ.สต.บ้  [วันที่ 17 กพ. 59]
- เรื่อง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ธำรงค์ สมบุญตนนท์) นายผดุชชัย เคียนทอง(ผู้ช่วยผู้ตรวจร  [วันที่ 17 กพ. 59]
- เรื่อง การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2  [วันที่ 12 กพ. 59]
- เรื่อง กำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพ  [วันที่ 09 กพ. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ  [วันที่ 09 กพ. 59]
- เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที  [วันที่ 08 กพ. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 05 กพ. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 05 กพ. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 05 กพ. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 04 กพ. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 03 กพ. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 03 กพ. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 02 กพ. 59]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2559  [วันที่ 02 กพ. 59]
- เรื่อง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจนำเสนอผลงาน  [วันที่ 02 กพ. 59]
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  [วันที่ 02 กพ. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 01 กพ. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 29 มค. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 29 มค. 59]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมโรคระดับพื้นที่  [วันที่ 28 มค. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 27 มค. 59]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provincial Health  [วันที่ 21 มค. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 21 มค. 59]
- เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ (Regulate) พื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 21 มค. 59]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559  [วันที่ 05 มค. 59]
- เรื่อง ขอยกเลิกการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 25/2558  [วันที่ 22 ธค. 58]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมรับการนิเทศงาน ติดตาม ควบคุม กำกับ  [วันที่ 21 ธค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร  [วันที่ 20 ธค. 58]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงาน Regulator จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 20 ธค. 58]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provincial Health  [วันที่ 20 ธค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 25/2558  [วันที่ 20 ธค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 24/2558  [วันที่ 08 ธค. 58]
- เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai  [วันที่ 25 พย. 58]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provincial Health  [วันที่ 20 พย. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 23/2558  [วันที่ 16 พย. 58]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provincial Health  [วันที่ 29 ตค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2558  [วันที่ 16 ตค. 58]
- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คร  [วันที่ 09 ตค. 58]
- เรื่อง มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ฯ มีความประสงค์จะมอบทุนส่งเสริมและสนับสนุนการ  [วันที่ 08 ตค. 58]
- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา และสถานที่การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชีย  [วันที่ 08 ตค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 20/2558  [วันที่ 04 ตค. 58]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provincial Health  [วันที่ 22 กย. 58]
- เรื่อง กำหนดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการปฐมภูมิและหมอครอบครัวอย่างบูรณา  [วันที่ 17 กย. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 18/2558  [วันที่ 07 กย. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 และจัดทำแผนปฏิบัติการ  [วันที่ 24 สค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2558  [วันที่ 03 สค. 58]
- เรื่อง พิธีมอบเงินรางวัล อสม.ดีเด่น  [วันที่ 29 กค. 58]
- เรื่อง การมอบโล่ นวัตกรรมปี 2558 และ ใบประกาศเกียรติคุณให้โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองกร  [วันที่ 29 กค. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provinc  [วันที่ 29 กค. 58]
- เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Ma  [วันที่ 26 กค. 58]
- เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Ma  [วันที่ 21 กค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2558  [วันที่ 21 กค. 58]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provincial Health  [วันที่ 16 กค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2558  [วันที่ 14 กค. 58]
- เรื่อง ขอยกเลิกการประชุม Provider Board ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  [วันที่ 01 กค. 58]
- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai P  [วันที่ 30 มิย. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2558  [วันที่ 29 มิย. 58]
- เรื่อง ประกาศ แจ้งผลการพิจารณาขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชนฯ  [วันที่ 09 มิย. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ควบคุม กำกับและนิเทศงานระดับกลุ่มบริการสุขภาพ Zone  [วันที่ 26 พค. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ควบคุม กำกับและนิเทศงานระดับกลุ่มบริการสุขภาพ Zone  [วันที่ 25 พค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2558  [วันที่ 23 พค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนผลโครงสร้างระบบรายงานสถานการณ์สาธารณภัย  [วันที่ 23 พค. 58]
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการในการดูแลรักษาผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (Ser  [วันที่ 22 พค. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ควบคุม กำกับและนิเทศงานระดับกลุ่มบริการสุขภาพ Zone  [วันที่ 20 พค. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ควบคุม กำกับและนิเทศงานระดับกลุ่มบริการสุขภาพ Zone  [วันที่ 20 พค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provincial Health Bo  [วันที่ 17 พค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอ  [วันที่ 17 พค. 58]
- เรื่อง กำหนดการศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  [วันที่ 17 พค. 58]
- เรื่อง ตารางการออกนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับฯ โซนบริการของ Regulator Board  [วันที่ 17 พค. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการและโครงการประจำปี 2558 สำนักงานสาธารณส  [วันที่ 08 พค. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการและโครงการประจำปี 2558 สำนักงานสาธารณส  [วันที่ 07 พค. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่4/2558  [วันที่ 30 เมย. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chia  [วันที่ 27 เมย. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตเมือง  [วันที่ 27 เมย. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2558  [วันที่ 21 เมย. 58]
- เรื่อง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส  [วันที่ 08 เมย. 58]
- เรื่อง ประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ประจำปี 2558 และกำหนดแนวทางการ  [วันที่ 08 เมย. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2558  [วันที่ 03 เมย. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai Provinci  [วันที่ 31 มีค. 58]
- เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริการ Chiang Mai Provincial Regulator Board ครั้งท  [วันที่ 31 มีค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2558  [วันที่ 25 มีค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2558  [วันที่ 24 มีค. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและแบบบูรณาการ รอบที่1 ประจำ  [วันที่ 20 มีค. 58]
- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและการตรวจราชการแบบบูรณา  [วันที่ 13 มีค. 58]
- เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 1 ขอ  [วันที่ 12 มีค. 58]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตาม ควบคุม กำกับและประเมินผลเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุ  [วันที่ 03 มีค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2558  [วันที่ 28 กพ. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai Provicia  [วันที่ 27 กพ. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริการ Chiangmai Provincial Provider Board And Regulat  [วันที่ 25 กพ. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและติดตามการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้อ  [วันที่ 12 กพ. 58]
- เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คร  [วันที่ 12 กพ. 58]
- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2  [วันที่ 10 กพ. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2558  [วันที่ 10 กพ. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558  [วันที่ 09 กพ. 58]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ chiang mai provincial  [วันที่ 02 กพ. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ chiangmai provincial provider board ครั้งที่ 1/255  [วันที่ 02 กพ. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2558  [วันที่ 28 มค. 58]
- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai P  [วันที่ 27 มค. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน  [วันที่ 26 มค. 58]
- เรื่อง " โครงการคลายหนาวให้น้อง "  [วันที่ 20 มค. 58]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558  [วันที่ 09 มค. 58]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 26 ธค. 57]
- เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ (chiang mai provincial provider board)  [วันที่ 26 ธค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินควบคุมกำกับ มาตรฐานและกฏหมาย (chiang mai provin  [วันที่ 26 ธค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558  [วันที่ 22 ธค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provincial Health Bo  [วันที่ 22 ธค. 57]
- เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การพิจารณาแบบสอบถามที่จะใช้ในการพัฒนาโปรแกรม Chiangmaihealth  [วันที่ 19 ธค. 57]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมรับการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สมศักดิ์ ช  [วันที่ 19 ธค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 35/2557  [วันที่ 15 ธค. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  [วันที่ 04 ธค. 57]
- เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ chiang mai provider excutive board และคณะอนุกรร  [วันที่ 28 พย. 57]
- เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รับเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ  [วันที่ 27 พย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 34/2557  [วันที่ 26 พย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provincial Health Bo  [วันที่ 21 พย. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายกระทรวงสาธารณสุขฯ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัต  [วันที่ 20 พย. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายกระทรวงฯ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ปีงบประ  [วันที่ 19 พย. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัดสำนักงานสาธารณสุ  [วันที่ 18 พย. 57]
- เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ อบรม เรื่อง การใช้สถิติเพื่อการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสาธาร  [วันที่ 14 พย. 57]
- เรื่อง การพิจารณา Template ตัวชี้วัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2  [วันที่ 11 พย. 57]
- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้  [วันที่ 04 พย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32/2557  [วันที่ 29 ตค. 57]
- เรื่อง พิธีเปิดโครงการฯ และการลงนามในคำมั่นสัญญาความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหว  [วันที่ 28 ตค. 57]
- เรื่อง การประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558  [วันที่ 27 ตค. 57]
- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่  [วันที่ 17 ตค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฎิบัติการการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการได้รับการดูแลที่บ้านอย่างต่อเนื่องใน  [วันที่ 17 ตค. 57]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558  [วันที่ 10 ตค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 31/2557  [วันที่ 10 ตค. 57]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมกรอบตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  [วันที่ 08 ตค. 57]
- เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม  [วันที่ 01 ตค. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 29 กย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provin  [วันที่ 18 กย. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ( จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558)  [วันที่ 17 กย. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ป  [วันที่ 16 กย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 29/2557  [วันที่ 12 กย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28/2557  [วันที่ 02 กย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557 และจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบ  [วันที่ 28 สค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารและใช้ประโยชน์จากเตียง (Utilization)  [วันที่ 28 สค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provin  [วันที่ 28 สค. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จ  [วันที่ 27 สค. 57]
- เรื่อง บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาวิชาการและความรู้แก่พนักงานสุขภาพชุ  [วันที่ 21 สค. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการและความรู้แก่พนักงานสุขภาพชุมชน (พสช.)  [วันที่ 20 สค. 57]
- เรื่อง ประชุมวิชาการประจำเดือน สิงหาคม 2557 ของชมรมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงให  [วันที่ 07 สค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26/2557  [วันที่ 07 สค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่และคณะอนุกรรมการพัฒนาสุ  [วันที่ 31 กค. 57]
- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการประชุมสภาผู้บริหาร ครั้งที่ 25/2557  [วันที่ 29 กค. 57]
- เรื่อง เพิ่มทักษะการเป็นนักยุทธศาสตร์อย่างมืออาชีพ โดย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สา  [วันที่ 24 กค. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจัดทำแผนยุทธศาสต  [วันที่ 23 กค. 57]
- เรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดท  [วันที่ 22 กค. 57]
- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557  [วันที่ 21 กค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provin  [วันที่ 18 กค. 57]
- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมสภาผู้บริหาร ครั้งที่ 24/2557  [วันที่ 07 กค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 24/2557  [วันที่ 04 กค. 57]
- เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 จั  [วันที่ 04 กค. 57]
- เรื่อง การตรวจราชการและนิเทศงาน เขตบริการสุขภาพที่ 1 รอบที่ 2/2557 ประจำปีงบประมาณ 2557  [วันที่ 03 กค. 57]
- เรื่อง แจ้งขอยกเลิกการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดเชีย  [วันที่ 01 กค. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2557  [วันที่ 30 มิย. 57]
- เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบที่ 2  [วันที่ 28 มิย. 57]
- เรื่อง การตรวจราชการและนิเทศงานฯ  [วันที่ 28 มิย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provin  [วันที่ 26 มิย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 23/2557  [วันที่ 26 มิย. 57]
- เรื่อง สอบทานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557  [วันที่ 25 มิย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 22/2557  [วันที่ 23 มิย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 7  [วันที่ 16 มิย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2557  [วันที่ 16 มิย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2557  [วันที่ 13 มิย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 20/2557  [วันที่ 06 มิย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล 2557  [วันที่ 03 มิย. 57]
- เรื่อง ขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสร  [วันที่ 02 มิย. 57]
- เรื่อง บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/  [วันที่ 30 พค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 19/2557  [วันที่ 29 พค. 57]
- เรื่อง แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุข  [วันที่ 28 พค. 57]
- เรื่อง การออกประเมิน ควบคุม กำกับมาตรฐานฯ จังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 1 ณ โรงพยาบาลจอมทอง  [วันที่ 26 พค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Pr  [วันที่ 16 พค. 57]
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ การประเมิน ควบคุม ก  [วันที่ 16 พค. 57]
- เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนานโยบายและจัดการภาครัฐ  [วันที่ 15 พค. 57]
- เรื่อง แจ้งขอเลื่อนการประชุมสภาผู้บริหาร ครั้งที่ 17/2557  [วันที่ 08 พค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 16/2557  [วันที่ 01 พค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provi  [วันที่ 29 เมย. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนายุทธสาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ2  [วันที่ 25 เมย. 57]
- เรื่อง เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ปร  [วันที่ 24 เมย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2557  [วันที่ 24 เมย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2557  [วันที่ 18 เมย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provin  [วันที่ 18 เมย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบป  [วันที่ 09 เมย. 57]
- เรื่อง แจ้งขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุม สภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้ง  [วันที่ 08 เมย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญประชุมการวางเเผนเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557  [วันที่ 03 เมย. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2557  [วันที่ 02 เมย. 57]
- เรื่อง แจ้งขอเลื่อนการประชุมสภาผู้บริหาร ครั้งที่ 12/2557  [วันที่ 31 มีค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Prov  [วันที่ 28 มีค. 57]
- เรื่อง การประเชิงเขิงปฎิบัติการ รูปแบบการจัดตั้งและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช)  [วันที่ 27 มีค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2557  [วันที่ 26 มีค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการจัดตั้งและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) จัง  [วันที่ 21 มีค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2557  [วันที่ 19 มีค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2557  [วันที่ 13 มีค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provin  [วันที่ 12 มีค. 57]
- เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน  [วันที่ 11 มีค. 57]
- เรื่อง แจ้งขอเลื่อนการประชุมสภาผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2557  [วันที่ 07 มีค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provin  [วันที่ 26 กพ. 57]
- เรื่อง แจ้งขอเลื่อนการประชุมสภาผู้บริหาร ครั้งที่ 8/2557  [วันที่ 26 กพ. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2557  [วันที่ 19 กพ. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2557  [วันที่ 13 กพ. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2557  [วันที่ 05 กพ. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการพั  [วันที่ 30 มค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2557  [วันที่ 30 มค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการพั  [วันที่ 16 มค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2557  [วันที่ 16 มค. 57]
- เรื่อง แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภาผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2557  [วันที่ 13 มค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557  [วันที่ 08 มค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2557  [วันที่ 02 มค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร  [วันที่ 19 ธค. 56]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดเ  [วันที่ 13 ธค. 56]
  (2)  นายภาณุกาญจน์ ปัญญาวีร์    5     เรื่อง
- เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Provin  [วันที่ 22 ธค. 57]
- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการประชุมสภาผู้บริหาร ครั้งที่ 31/2557  [วันที่ 16 ตค. 57]
- เรื่อง เชิญประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 30/2557  [วันที่ 03 ตค. 57]
- เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือกข้าราชการไปปฎิบัติราชการชั่วคราว สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮั  [วันที่ 20 มีค. 57]
- เรื่อง โครงการอบรมการพัฒนาและจัดระบบข้อมูลเภสัชกรรมในโรงพยาบาล  [วันที่ 03 กพ. 57]
  (3)  นางวรารักษ์ ใจชื้น    4     เรื่อง
- เรื่อง การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ( Service Plan) ปี 2557  [วันที่ 18 ธค. 56]
- เรื่อง กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่(คพสจ.)ค  [วันที่ 11 ธค. 56]
- เรื่อง นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการ  [วันที่ 04 ธค. 56]
- เรื่อง การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดเชีย  [วันที่ 13 พย. 56]
  (4)  นางสาวณัชชา อินปัญโญ    3     เรื่อง
- เรื่อง อบรมการบันทึกข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้มมาตรฐาน โซน 2 และ 3 (โปรแกรม JHCIS) รุ่นท  [วันที่ 07 กค. 59]
- เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานชุดคำสั่ง SQL Advance วันที่่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559  [วันที่ 12 กพ. 59]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลระยะที่ 2 การติดตั้งโปรแกรมการสืบค้น  [วันที่ 15 ธค. 58]
    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จำนวน    162     เรื่อง
  (1)  นางสาวณฐินี ลีลาภัทร    145     เรื่อง
- เรื่อง การอบรมหลักสูตร "Communicative English for Hospital Staff" รุ่นที่ 1  [วันที่ 02 กพ. 60]
- เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบคร  [วันที่ 02 กพ. 60]
- เรื่อง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบงานตามมาตราฐาน HA  [วันที่ 16 มค. 60]
- เรื่อง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบงานตามมาตราฐาน QA  [วันที่ 11 มค. 60]
- เรื่อง ประชุมการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี่ยงและทีมพัฒนาศักยภาพทีมขับเคลื่อน DHS-PCA ระดับจั  [วันที่ 09 ธค. 59]
- เรื่อง ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบ PCT  [วันที่ 09 ธค. 59]
- เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560  [วันที่ 08 ธค. 59]
- เรื่อง ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบ RM  [วันที่ 08 ธค. 59]
- เรื่อง ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมนำคุณภาพ HA  [วันที่ 08 ธค. 59]
- เรื่อง ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 08 ธค. 59]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์ SAR พาไปสู่คุณภาพ"  [วันที่ 23 มิย. 59]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ทีมหมอครอบครัวต้นแบบระดับอำเภอ ใ  [วันที่ 03 มิย. 59]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยต้นแบบ  [วันที่ 03 มิย. 59]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระ  [วันที่ 03 มิย. 59]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ "นวัตกรรมสู่บริการด้วยหัวใจ : เชื่อมโยง เรียนรู้ เข้า  [วันที่ 02 มิย. 59]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศข้าราชการจบใหม่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร เขตสุขภาพที่ 1 ป  [วันที่ 02 มิย. 59]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศบุคลากรจบใหม่ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการหน่วยบริการปฐมภูม  [วันที่ 02 มิย. 59]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการรับใบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA  [วันที่ 20 เมย. 59]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการรับโล่บุคลากรดีเด่นของสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559  [วันที่ 20 เมย. 59]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ SPA & Self Assessment Report  [วันที่ 20 เมย. 59]
- เรื่อง ประชุม HA Back Office  [วันที่ 02 มีค. 59]
- เรื่อง ประชุม HA Back Office  [วันที่ 11 กพ. 59]
- เรื่อง ประชุมชมรมนักจัดการงานทั่วไปหรือตัวแทนฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงให  [วันที่ 11 กพ. 59]
- เรื่อง ประชุมของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 21 มค. 59]
- เรื่อง การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เหมาะสมเข้ารับทุนการศึกษาโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า  [วันที่ 21 มค. 59]
- เรื่อง เยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลสันป่าตอง  [วันที่ 23 ธค. 58]
- เรื่อง ประชุมตัวชี้วัดบริการปฐมภูมิ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.  [วันที่ 23 ธค. 58]
- เรื่อง ประชุมชมรมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 06 พย. 58]
- เรื่อง ประชุมชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง ประชุมชมรมนักจัดการงานทั่วไปหรือตัวแทนฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงให  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง ประชุมชมรมห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง ประชุมชมรมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง ประชุมวิชาการของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง ประชุมวิชาการของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง ประชุมชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง ประชุมวิชาการของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง ประชุมชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง ประชุมชมรมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง ประชุมชมรมห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง ประชุมชมรมหัวหน้างานรังสีของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง ประชุมชมรมนักจัดการงานทั่วไปหรือตัวแทนฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงให  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง ประชุมวิชาการของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง ประชุมวิชาการของชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 22 พค. 58]
- เรื่อง ประชุมชมรมนักจัดการงานทั่วไปของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 22 พค. 58]
- เรื่อง ประชุมชมรมนักเทคนิคการแพทย์  [วันที่ 07 พค. 58]
- เรื่อง ประชุม FCT ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558  [วันที่ 07 พค. 58]
- เรื่อง ประชุมชมรมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 07 พค. 58]
- เรื่อง การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.ณ โรง  [วันที่ 06 พค. 58]
- เรื่อง ปฐมนิเทศพยาบาล วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุ  [วันที่ 06 พค. 58]
- เรื่อง ปฐมนิเทศแพทย์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุข  [วันที่ 06 พค. 58]
- เรื่อง การอบรมผู้ปฏิบัติงานความเสี่ยง ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.ณ  [วันที่ 06 พค. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสาขาปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวมจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุข  [วันที่ 22 ตค. 57]
- เรื่อง ประชุมประจำเดือนชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 20 ตค. 57]
- เรื่อง ประชุมประจำเดือนของชมรมรังสีการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 20 ตค. 57]
- เรื่อง การตรวจประเมินออกเยี่ยมสำรวจ DHS/PCA ไขว้จังหวัด ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 ปร  [วันที่ 16 ตค. 57]
- เรื่อง การตรวจประเมินออกเยี่ยมสำรวจ DHS/PCA ไขว้จังหวัด ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 ปร  [วันที่ 16 ตค. 57]
- เรื่อง การตรวจประเมินออกเยี่ยมสำรวจ DHS/PCA ไขว้จังหวัด ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 ปร  [วันที่ 16 ตค. 57]
- เรื่อง การตรวจประเมินออกเยี่ยมสำรวจ DHS/PCA ไขว้จังหวัด ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 ป  [วันที่ 16 ตค. 57]
- เรื่อง การตรวจประเมินออกเยี่ยมสำรวจ DHS/PCA ไขว้จังหวัด ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 ปร  [วันที่ 16 ตค. 57]
- เรื่อง การตรวจประเมินออกเยี่ยมสำรวจ DHS/PCA ไขว้จังหวัด ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 ปร  [วันที่ 16 ตค. 57]
- เรื่อง การตรวจประเมินออกเยี่ยมสำรวจ DHS/PCA ไขว้จังหวัด ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 ปร  [วันที่ 16 ตค. 57]
- เรื่อง การประชุมประจำเดือนของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 30 กย. 57]
- เรื่อง ประชุมประจำเดือนของชมรมสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 30 กย. 57]
- เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับรับการเยี่ยมสำรวจการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ  [วันที่ 30 กย. 57]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงสู่กระบวนการเยี่ยมส  [วันที่ 25 กย. 57]
- เรื่อง ประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐานสากล  [วันที่ 15 กย. 57]
- เรื่อง ประชุม PCA วันที่ 22และ25 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก  [วันที่ 15 กย. 57]
- เรื่อง ประชุมประจำเดือนของชมรมนักจัดการงานทั่วไปของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 25 สค. 57]
- เรื่อง ประชุมวิชาการประจำเดือนของชมรมเทคนิคการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 25 สค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเข้าสู่มาตราฐานสากล  [วันที่ 25 สค. 57]
- เรื่อง ประชุม PCA ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เวลา 08.30 - 16.3  [วันที่ 25 สค. 57]
- เรื่อง ประชุมประจำเดือนของชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 25 สค. 57]
- เรื่อง ประชุมประจำเดือนชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 25 สค. 57]
- เรื่อง (ต่อ)ภาพกิจกรรมการรับรางวัลใน งานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2557 "นวัตกรรมสู่บริการด้  [วันที่ 17 กค. 57]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการรับรางวัลใน งานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2557 "นวัตกรรมสู่บริการด้วยหัว  [วันที่ 17 กค. 57]
- เรื่อง ประชุมประจำเดือนชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 17 กค. 57]
- เรื่อง ประชุม PCA  [วันที่ 17 กค. 57]
- เรื่อง การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ  [วันที่ 04 กค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  [วันที่ 04 กค. 57]
- เรื่อง ประชุม HA วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมนันทา 1 โรงแรมฮ  [วันที่ 04 กค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน  [วันที่ 26 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมชมรมนักจัดการงานทั่วไป หรือตัวแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลชุมชน จังหวั  [วันที่ 18 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมประจำเดือนของชมรมรังสีการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 18 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่  [วันที่ 18 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมประจำเดือนชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 18 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมทีมนำโรงพยาบาล  [วันที่ 18 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง RM  [วันที่ 26 พค. 57]
- เรื่อง ประชุมวิชาการประจำเดือนของชมรมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชีย  [วันที่ 20 พค. 57]
- เรื่อง ประชุมวิชาการประจำเดือนของชมรมเทคนิคการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 20 พค. 57]
- เรื่อง งานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2557 "นวัตกรรมสู่บริการด้วยหัวใจ : เชื่อมโยง เรียนรู้ เ  [วันที่ 19 พค. 57]
- เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award  [วันที่ 19 พค. 57]
- เรื่อง ประชุมประจำเดือนของชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557  [วันที่ 15 พค. 57]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริการ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 255  [วันที่ 08 พค. 57]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริการ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 255  [วันที่ 07 พค. 57]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริการ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 255  [วันที่ 06 พค. 57]
- เรื่อง การสอบประเมินความรู้ทักษะฯ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหว  [วันที่ 02 พค. 57]
- เรื่อง นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้วา่ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐ  [วันที่ 29 เมย. 57]
- เรื่อง การสอบประเมินความรู้ทักษะฯ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหว  [วันที่ 29 เมย. 57]
- เรื่อง การประชุมประจำเดือนของชมรมนักจัดการงานทั่วไป หรือตัวแทนฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลชุ  [วันที่ 24 เมย. 57]
- เรื่อง พิธีเปิดการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของห  [วันที่ 22 เมย. 57]
- เรื่อง การประชุมประจำเดือนของ ชมรมรังสีการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 22 เมย. 57]
- เรื่อง การประชุมประจำเดือนของชมรมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 22 เมย. 57]
- เรื่อง การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริการ ในวันที่ 6-8 และ16 พฤษภาคม 2557  [วันที่ 22 เมย. 57]
- เรื่อง พิธีเปิดการอบรม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 1) ระหว่าง  [วันที่ 18 เมย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป  [วันที่ 18 เมย. 57]
- เรื่อง ประชุมวิชาการประจำเดือนของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 10 เมย. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพั  [วันที่ 03 เมย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารและการทำงาน  [วันที่ 26 มีค. 57]
- เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยระดับจังหวัด  [วันที่ 20 มีค. 57]
- เรื่อง ประชุมวิชาการประจำเดือนของชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มีนาคม  [วันที่ 17 มีค. 57]
- เรื่อง ปฐมนิเทศบุคลากรจบใหม่  [วันที่ 12 มีค. 57]
- เรื่อง ปฐมนิเทศบุคลากรจบใหม่  [วันที่ 12 มีค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพ  [วันที่ 12 มีค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพั  [วันที่ 07 มีค. 57]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ ว  [วันที่ 06 มีค. 57]
- เรื่อง ประชุมวิชาการประจำเดือนของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 04 มีค. 57]
- เรื่อง การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ  [วันที่ 21 กพ. 57]
- เรื่อง การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ  [วันที่ 19 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมวิชาการประจำเดือนของชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 กุมภาพ  [วันที่ 17 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมวิชาการประจำเดือนของชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 กุมภาพ  [วันที่ 11 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมวิชาการมาตรฐานการบริการของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและงานเวชปฏิบัติ  [วันที่ 04 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมวิชาการประจำเดือนของชมรมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชีย  [วันที่ 04 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมวิชาการประจำเดือนของชมรมรังสีการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 กุมภาพั  [วันที่ 04 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงาน HA / ความเสี่ยง RM ในวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 08.30-16.3  [วันที่ 21 มค. 57]
- เรื่อง (วันที่สอง)ของการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพสถา  [วันที่ 15 มค. 57]
- เรื่อง (วันแรก)ของการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพสถานพย  [วันที่ 14 มค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จังหวัดเช  [วันที่ 10 มค. 57]
- เรื่อง ประชุมเรื่อง"หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาวิชาชีพด้านสาธารณสุข  [วันที่ 09 มค. 57]
- เรื่อง ประชุมวิชาการของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 มกราค  [วันที่ 09 มค. 57]
- เรื่อง ประชุมวิชาการประจำเดือนของชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกร  [วันที่ 07 มค. 57]
- เรื่อง ประชุมร่างหลักเกณฑ์การฝึกงาน ในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้องประ  [วันที่ 07 มค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จังหวัดเช  [วันที่ 02 มค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงาน HA / ความเสี่ยง ในวันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 08.30-16.30 ณ โรงแร  [วันที่ 02 มค. 57]
- เรื่อง ประชุมวิชาการประจำเดือนของชมรมนักจัดการงานทั่วไป หรือตัวแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารของโ  [วันที่ 26 ธค. 56]
- เรื่อง ประชุมวิชาการประจำเดือนของชมรมรังสีการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 26 ธค. 56]
- เรื่อง ประชุมวิชาการประจำเดือนของชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 26 ธค. 56]
- เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 (พิธีเปิด ขบวนพาเห  [วันที่ 23 ธค. 56]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการประชุมประจำเดือนชมรมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเช  [วันที่ 23 ธค. 56]
- เรื่อง การประชุม"คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ HA" และ "คณะทำงานบริหารความเสี่ยง"  [วันที่ 18 ธค. 56]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการประจำเดือนของชมรมเทคนิคการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 04 ธค. 56]
- เรื่อง ภาพกิจกรรมการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นสำนักงานสา  [วันที่ 29 พย. 56]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ "หยั่งราก ปฐมภูมิ" ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ  [วันที่ 25 พย. 56]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ "หยั่งราก ปฐมภูมิ" ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 (รุ่  [วันที่ 22 พย. 56]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาบริการปฐมภูมิ ท  [วันที่ 22 พย. 56]
- เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "หยั่งราก ปฐมภูมิ" ในเขตพื้นที่เครื  [วันที่ 20 พย. 56]
  (2)  นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ    14     เรื่อง
- เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลจังหวัดเชี  [วันที่ 22 กย. 65]
- เรื่อง การประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนา ระบบบริการบริบาลฟื  [วันที่ 22 กย. 65]
- เรื่อง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว.  [วันที่ 16 สค. 65]
- เรื่อง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2565  [วันที่ 11 สค. 65]
- เรื่อง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยร  [วันที่ 01 กค. 65]
- เรื่อง การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว.  [วันที่ 14 มิย. 65]
- เรื่อง หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  [วันที่ 14 มิย. 65]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการจัดการระบบข้อมูลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห  [วันที่ 20 พค. 65]
- เรื่อง การประชุมทำแผนการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดาร จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 19 พค. 65]
- เรื่อง การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ครั้งที่ 4/2565  [วันที่ 12 พค. 65]
- เรื่อง การประชุมถอดบทเรียนหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสุขภาพชุมชน (พสช.) ในพื้นที  [วันที่ 05 พค. 65]
- เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 27 มค. 65]
- เรื่อง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 17 มค. 65]
- เรื่อง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 07 มค. 65]
  (3)  นางชฎาพร บุญมาดี    3     เรื่อง
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565  [วันที่ 04 มีค. 65]
- เรื่อง การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 22 กพ. 65]
- เรื่อง การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 11 มค. 65]
    กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จำนวน    184     เรื่อง
  (1)  นางนิสากร วัฒนกุล    114     เรื่อง
- เรื่อง การอบรมเพิ่มทักษะการฉีดวัคซีน COVID-19 และการ Swab สำหรับทันตแพทย์ จังหวัดเชียง  [วันที่ 21 พค. 64]
- เรื่อง ประชุมการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากที่มุ่งเน้  [วันที่ 17 พย. 63]
- เรื่อง ออกหน่วยให้บริการใส่รากฟันเทียมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  [วันที่ 10 พย. 63]
- เรื่อง ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 7/2563  [วันที่ 11 สค. 63]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่อง  [วันที่ 11 สค. 63]
- เรื่อง ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2563  [วันที่ 18 มิย. 63]
- เรื่อง ประชุมทันตแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563  [วันที่ 25 พค. 63]
- เรื่อง ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2563  [วันที่ 07 พค. 63]
- เรื่อง ประชุมมาตรการจัดการคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรมจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 27 เมย. 63]
- เรื่อง ประชุมการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลทางทันตกรรมและ การจัดทำแนวทางข้อปฏิบัติการร  [วันที่ 23 เมย. 63]
- เรื่อง ประชุมวิชาการสำหรับทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง Implant Planni  [วันที่ 18 มีค. 63]
- เรื่อง ประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 3/2563  [วันที่ 07 กพ. 63]
- เรื่อง ประชุมวิชาการสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2563 เรื่อง HOW TO SELECT DIAMOND BURS FOR  [วันที่ 07 กพ. 63]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งคร  [วันที่ 06 กพ. 63]
- เรื่อง ประชุมวิชาการทันตแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง Clinical Approach of Current  [วันที่ 20 มค. 63]
- เรื่อง การพิจารณาโยกย้ายทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563  [วันที่ 07 มค. 63]
- เรื่อง ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่6 ปีงบประมาณ2562  [วันที่ 19 สค. 62]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลไกการจัดบริการสุขภาพช่องปากในวัยทำงานและผู้สูงอายุสำ  [วันที่ 05 กค. 62]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มแม่และเด็กปฐมวัยส  [วันที่ 15 พค. 62]
- เรื่อง ประชุมวิชาการ เรื่องการควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อทางทันตกรรม (Inf  [วันที่ 29 เมย. 62]
- เรื่อง สรุปผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณทิต สาขาวิ  [วันที่ 24 เมย. 62]
- เรื่อง งานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562 และวันแห่งครอบครัว ปี 2562  [วันที่ 11 เมย. 62]
- เรื่อง ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนางานทันตกรรมป้องกันสำหรับทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ในวัน  [วันที่ 29 มีค. 62]
- เรื่อง ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนางานทันตกรรมป้องกันสำหรับทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ในวั  [วันที่ 29 มีค. 62]
- เรื่อง ประชุมวิชาการสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2562  [วันที่ 19 มีค. 62]
- เรื่อง ออกประเมินการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันและตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดศรีสว่าง อำเภ  [วันที่ 01 มีค. 62]
- เรื่อง ออกประเมินการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันและตรวจเยี่ยม ศพด./โรงเรียน อำเภอไชยปร  [วันที่ 27 กพ. 62]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน  [วันที่ 25 กพ. 62]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์การตรวจคลินิกทันตกรรมคุณภาพ เพื่อรองรับตลาดบริการ  [วันที่ 25 กพ. 62]
- เรื่อง ประชุมเครือข่ายเด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน ปี 2562  [วันที่ 05 กพ. 62]
- เรื่อง ประชุมพิจารณาโยกย้ายทันตแพทย์จากต่างจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562  [วันที่ 11 มค. 62]
- เรื่อง ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562  [วันที่ 08 มค. 62]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐาน คลินิกทันตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ป  [วันที่ 04 มค. 62]
- เรื่อง มูลนิธิสถาบันวิจัยพัฒนาผู้สูงอายุไทย เข้ามาศึกษาดูงานพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 19 พย. 61]
- เรื่อง ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตกรรมของจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 09 พย. 61]
- เรื่อง ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562  [วันที่ 30 ตค. 61]
- เรื่อง กิจกรรมรณรงค์ การดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ 21 ตุลาคม 2561  [วันที่ 22 ตค. 61]
- เรื่อง วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2561  [วันที่ 18 ตค. 61]
- เรื่อง การประชุมแนวทางระบบส่งต่อทางทันตกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 05 ตค. 61]
- เรื่อง การให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม  [วันที่ 21 กย. 61]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบการจั  [วันที่ 14 กย. 61]
- เรื่อง ตรวจเยี่ยมดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก เ  [วันที่ 05 กย. 61]
- เรื่อง การประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่าย เด็กไทยไม่กินหวานใ  [วันที่ 04 กย. 61]
- เรื่อง ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปากในจังหว  [วันที่ 04 กย. 61]
- เรื่อง ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปากในจังหว  [วันที่ 04 กย. 61]
- เรื่อง ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปาก  [วันที่ 03 กย. 61]
- เรื่อง ประชุม คณะกรรมการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมระดับเขตบริการสุขภาพที่1 ปี 2562  [วันที่ 24 สค. 61]
- เรื่อง ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่  [วันที่ 21 สค. 61]
- เรื่อง ประชุเมติดตามความครอบคลุมในการจัดบริการทันตกรรมกลุ่มวัยเรียน โดยนำเสนอผลงานที่เก  [วันที่ 17 สค. 61]
- เรื่อง ประชุมการดำเนินงาน Medical Hub  [วันที่ 15 สค. 61]
- เรื่อง ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  [วันที่ 07 สค. 61]
- เรื่อง จัดมุมความรู้เรื่อง “ทางเลือกสุขภาพ , และสอนวิธีการแปรงฟัน”  [วันที่ 07 สค. 61]
- เรื่อง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดทันตนวัตกรรมในเด็กวัยเรียน สำหรับครู แก  [วันที่ 24 กค. 61]
- เรื่อง บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่  [วันที่ 24 กค. 61]
- เรื่อง จัดบูธนิทรรศการ การให้ความรู้เรื่องการบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าและลิ้น เรื่องทางเลื  [วันที่ 19 กค. 61]
- เรื่อง บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่  [วันที่ 18 กค. 61]
- เรื่อง บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่  [วันที่ 18 กค. 61]
- เรื่อง บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่  [วันที่ 18 กค. 61]
- เรื่อง ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2561  [วันที่ 16 กค. 61]
- เรื่อง บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่  [วันที่ 11 กค. 61]
- เรื่อง บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่  [วันที่ 02 กค. 61]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาในอำเภอที่มีปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวั  [วันที่ 02 กค. 61]
- เรื่อง บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่  [วันที่ 28 มิย. 61]
- เรื่อง บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่  [วันที่ 28 มิย. 61]
- เรื่อง บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่  [วันที่ 28 มิย. 61]
- เรื่อง บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่  [วันที่ 28 มิย. 61]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำข้าราชการเกษียณอายุด้านการดูแลสุขภาพช่อง  [วันที่ 27 มิย. 61]
- เรื่อง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ได้สนับสนุนน้ำดื่ม “เชียงใหม่ อ่อนหวาน” Sweet Enough  [วันที่ 07 มิย. 61]
- เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดบริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใ  [วันที่ 06 มิย. 61]
- เรื่อง อบรมฟื้นฟูทักษะบุคลากรสาธารณสุข ครูพยาบาลโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องในโครงการตามแน  [วันที่ 31 พค. 61]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการติดตามระบบสร้างเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มวัยเรียน  [วันที่ 11 พค. 61]
- เรื่อง งานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561  [วันที่ 11 เมย. 61]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสมและลดปัจจัยเสี่ยงในเด็  [วันที่ 12 มีค. 61]
- เรื่อง การประชุมเครือข่ายพื้นที่เด็กไทยไม่กินหวานจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 02 มีค. 61]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกติดตามระบบสร้างเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มวัยเรียน  [วันที่ 21 กพ. 61]
- เรื่อง ทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน และจัดบูธเชียงใหม่ อ่อนหวาน  [วันที่ 19 กพ. 61]
- เรื่อง การประชุมพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน  [วันที่ 19 มค. 61]
- เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมทันตาภิบาล (ฝึกงาน)  [วันที่ 08 มค. 61]
- เรื่อง การประชุมพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัย  [วันที่ 27 ธค. 60]
- เรื่อง การประชุมพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน  [วันที่ 18 ธค. 60]
- เรื่อง ประชุมเพื่อเตรียมการจัดบริการทันตกรรมเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตอำเภอเมืองเชียงใหม  [วันที่ 21 พย. 60]
- เรื่อง การอบรมพัฒนาคุณภาพเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในเด็ก  [วันที่ 17 พย. 60]
- เรื่อง ตัวแทนผู้สูงอายุสุขภาพฟันดีของอำเภอหางดง ชนะเลิศการประกวด “๑๐ ยอดฟันดีวัย ๘๐ และ  [วันที่ 20 ตค. 60]
- เรื่อง ประชุมเพื่อจัดทำแนวทางอัตราค่าบริการทันตกรรมของหน่วยบริการจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 09 ตค. 60]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสืบราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตกรรมร่วมกันระดับเขตบริการสุขภาพที่ 1 (8  [วันที่ 15 กย. 60]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการดำเนินงานคลินิกทันตกรรมคุณภา  [วันที่ 08 กย. 60]
- เรื่อง ประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ตามโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Quality Dental Clini  [วันที่ 07 กย. 60]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน (เด็กไท  [วันที่ 29 สค. 60]
- เรื่อง ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560  [วันที่ 07 สค. 60]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูแกนนำ อย.น้อย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560  [วันที่ 02 สค. 60]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่1 ครั้งที่ 1/2560  [วันที่ 07 กค. 60]
- เรื่อง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานครั้งที่1 โครงการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ ในประชากรจังหวัดเช  [วันที่ 07 กค. 60]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการทันตาภิบาลมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) ครั้งที่2  [วันที่ 08 มิย. 60]
- เรื่อง การประชุม เรื่องการควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรม ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย  [วันที่ 29 พค. 60]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการทันตาภิบาลมืออาชีพ  [วันที่ 26 พค. 60]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการทันตาภิบาลมืออาชีพ  [วันที่ 15 พค. 60]
- เรื่อง งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2560  [วันที่ 27 เมย. 60]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาอำเภอที่มีปัญหาฟันผุในเด็กวัยเรียน  [วันที่ 03 กพ. 60]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน  [วันที่ 03 กพ. 60]
- เรื่อง ออกหน่วยโครงการทำฟันฟรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก  [วันที่ 08 เมย. 59]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลใน รพช/รพ.สต./ศสม.  [วันที่ 26 มค. 59]
- เรื่อง ประชุม Service Plan สาขาทันตกรรม ปี 2559  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 38/2558  [วันที่ 13 ตค. 58]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมกันระดับเขตสุขภาพที่ 1  [วันที่ 11 กย. 58]
- เรื่อง ประชุมสรุปผลการให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ในกลุ่มผู้พิการ พระภิกษุ สามเณร  [วันที่ 09 กย. 58]
- เรื่อง ประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข เพื่อติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในรอบ  [วันที่ 21 สค. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมกันระดับเขตบริการสุขภาพที่1  [วันที่ 21 กค. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพช่องปากและเฝ้าระวังป้องกันโรคในช่องปากก  [วันที่ 23 มิย. 58]
- เรื่อง ประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข เพื่อติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในรอบ  [วันที่ 23 มิย. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิปฏิบัติการการด้านสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพในเด  [วันที่ 28 พค. 58]
- เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการนักสุขภาพฟันดี จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558  [วันที่ 01 พค. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน รพช.  [วันที่ 20 เมย. 58]
- เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสุขภาพฟันดี (Tambol Oral Hygienist and Assistant  [วันที่ 30 มีค. 58]
- เรื่อง แบบฟอร์มข้อมูลจำนวนโรงเรียน  [วันที่ 26 ธค. 56]
  (2)  นายกิจพิพัฒน์ อินต๊ะแก้ว    23     เรื่อง
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยทางทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง เ  [วันที่ 15 มค. 58]
- เรื่อง ยื่นซองด้านเทคนิคครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทันตกรรม สำหรับโรงพยาบาลและโรงพยาบา  [วันที่ 14 มค. 58]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยทางทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง เ  [วันที่ 14 มค. 58]
- เรื่อง อบรมการดูแลซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทันตกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ปี2557 สายใต้  [วันที่ 11 ธค. 57]
- เรื่อง อบรมการดูแลซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทันตกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ปี2557 สายกลาง  [วันที่ 09 ธค. 57]
- เรื่อง ประชุมดำเนินการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมกันระดับเขตบริการสุขภาพที่ 1  [วันที่ 15 กย. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบุติการพัฒนาศักยภาพแกนนำพระภิกษุ-สามเณร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด  [วันที่ 22 กค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวทางการบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก ใ  [วันที่ 12 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเชิงรุกในชุมชน ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิ  [วันที่ 26 พค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมาตราฐานตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเครือข่า  [วันที่ 15 พค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในการจัดบริการเชิงรุกในรพ.สตและในชุมช  [วันที่ 28 เมย. 57]
- เรื่อง ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557  [วันที่ 09 เมย. 57]
- เรื่อง ตรวจรับยูนิตทำฟัน 40 ชุด สำหรับรพ.สต. ในจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 27 กพ. 57]
- เรื่อง โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทันตบุคลากร ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทัน  [วันที่ 24 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช  [วันที่ 20 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมกรจัดสรรงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 40 ชุดสำหรับโรงพยาบาลส่งเสร  [วันที่ 16 มค. 57]
- เรื่อง ประชุมโครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู  [วันที่ 16 มค. 57]
- เรื่อง สรุปผลการคัดเลือกทันตแพทย์จากต่างจังหวัดที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 02 มค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย  [วันที่ 24 ธค. 56]
- เรื่อง ประชุมพิจารณาโยกย้ายทันตบุคลากร จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557  [วันที่ 24 ธค. 56]
- เรื่อง ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเด็กไทยไม่กินหวานเครือข่ายภาคเหนือ  [วันที่ 24 ธค. 56]
- เรื่อง พิจารณาผลคัดเลือกเบื้องต้น การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม สำหรับรพ.สต.  [วันที่ 15 พย. 56]
- เรื่อง สืบราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ปี2557  [วันที่ 15 พย. 56]
  (3)  นางสาวคนึงนิตย์ ไชยศิลป์    23     เรื่อง
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทันตบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานจัดบริการทันตกรรมป  [วันที่ 04 เมย. 59]
- เรื่อง งาน "มหกรรม อย.น้อย ขยายเครือข่าย กระจายความรู้ มุ่งสู่การเฝ้าระวัง" ปี 2559  [วันที่ 02 กพ. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ออกเยี่ยมพื้นที่ติดตามการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันด  [วันที่ 14 กค. 58]
- เรื่อง งานรณรงค์ จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม "ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน เป็นของขวัญแก่"  [วันที่ 26 มิย. 58]
- เรื่อง จัดงานรณรงค์ จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม "ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน เป็นของขวัญแ  [วันที่ 22 พค. 58]
- เรื่อง รณรงค์ จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน เป็นของขวัญแก่ประชาช  [วันที่ 03 เมย. 58]
- เรื่อง งานรณรงค์ให้บริการทันตกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  [วันที่ 02 เมย. 58]
- เรื่อง ประสานงานและเตรียมงานรณรงค์ให้บริการทันตกรรม ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ โรงพยาบาลเ  [วันที่ 27 มีค. 58]
- เรื่อง ประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข เพื่อติดตามงานส่งเสริมทันตสุขภาพในรอบ 6 เดือนและก  [วันที่ 16 มีค. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและกา  [วันที่ 13 มีค. 58]
- เรื่อง งานรณรงค์ จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม  [วันที่ 20 กพ. 58]
- เรื่อง พิธีวางพวงมาลา เรื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557  [วันที่ 24 ตค. 57]
- เรื่อง ประชุมชี้แจงดัชนีชี้วัดงานสุขภาพช่องปาก ปี 2558  [วันที่ 22 ตค. 57]
- เรื่อง รณรงค์ "คืนรอยยิ้ม แก่ผู้สูงวัย" โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่อ  [วันที่ 21 กค. 57]
- เรื่อง รณรงค์ "คืนรอยยิ้ม แก่ผู้สูงวัย" โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่อ  [วันที่ 18 กค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 15 กค. 57]
- เรื่อง รณรงค์ "ร่วมคืนรอยยิ้ม แก่ผู้สูงวัย" โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภา  [วันที่ 19 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 5/57  [วันที่ 19 พค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนเขียนโครงการ เพื่อจัดบริการเชิงรุกใน รพ.สต.และใ  [วันที่ 08 เมย. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากและกา  [วันที่ 26 มีค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในการดูแลสุขภา  [วันที่ 12 มีค. 57]
- เรื่อง ประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 18 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข  [วันที่ 21 พย. 56]
  (4)  นางวันเพ็ญ คำวัง    11     เรื่อง
- เรื่อง ประชุมเชิงจัดเตรียมแนวทางและติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน  [วันที่ 18 พค. 60]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และอัตราค่าบริการทางทันตก  [วันที่ 04 กย. 58]
- เรื่อง รณรงค์ จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน เป็นของขวัญแก่ประชาช  [วันที่ 26 สค. 58]
- เรื่อง การให้บริการทันตกรรมในโรงเรียนกลุ่มเด็กพิเศษ  [วันที่ 19 สค. 58]
- เรื่อง การให้บริการทันตกรรมในโรงเรียนกลุ่มเด็กพิเศษ  [วันที่ 18 สค. 58]
- เรื่อง การให้บริการทันตกรรมในโรงเรียนกลุ่มเด็กพิเศษ  [วันที่ 17 สค. 58]
- เรื่อง รณรงค์ "จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน เป็นของขวัญแก่ประ  [วันที่ 14 สค. 58]
- เรื่อง การอบรมแกนนำพระภิกษุ สามเณร ด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและการให้บริการทันตกรร  [วันที่ 13 สค. 58]
- เรื่อง การอบรมแกนนำพระภิกษุ สามเณร ด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและการให้บริการทันตกรร  [วันที่ 10 สค. 58]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในการจัดบริการสุขภาพช่องปากแบบบูรณาการ  [วันที่ 21 กค. 58]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโ  [วันที่ 21 กค. 58]
  (5)  นางสาวมณีรัตน์ สมสุข    9     เรื่อง
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายในโรงเรียนฯ  [วันที่ 09 กพ. 58]
- เรื่อง การอบรมการดูแลซ่อมบำรุงยูนิตทันตกรรม สายเหนือ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงพยาบ  [วันที่ 12 ธค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปบทเรียนในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน ปี 2557  [วันที่ 26 กย. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับพฤติกรรม ลดการบริโภคหวานในเด็ก (การดำเนินงานเครือข่าย  [วันที่ 04 กค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรียน  [วันที่ 04 กค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กป  [วันที่ 02 กค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน  [วันที่ 17 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมระดับเขตบริการสุขภาพที่ 1  [วันที่ 10 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากและการบริหารเวชภัณฑ์ทัน  [วันที่ 10 มิย. 57]
  (6)  นางชนัญชิดา เนตรประสาท    4     เรื่อง
- เรื่อง ประชุมรูปแบบการจัดบริการสุขภาพและบริการทันตกรรมสำหรับเด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมือง  [วันที่ 04 กพ. 59]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในการจัดบริการใส่ฟันเทียมเชิงรุกในกลุ  [วันที่ 14 มค. 58]
- เรื่อง งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดบริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ใน รพ.สต.ที่มีทันตบุคลากร  [วันที่ 21 เมย. 57]
- เรื่อง กิจกรรม“ประกวดผู้สูงอายุ สุขภาพฟันดี” จังหวัดเชียงใหม่ ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาต  [วันที่ 21 เมย. 57]
    กลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน    143     เรื่อง
  (1)  นางสาวพรสุดา จุมพล    79     เรื่อง
- เรื่อง การประชุมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว  [วันที่ 23 พย. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 30 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานประกันสุขภาพต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  [วันที่ 30 กย. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 31 สค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานประกันสุขภาพมอบเช็คเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 27 สค. 58]
- เรื่อง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสิทธิประกันสุขภาพต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปี 2558  [วันที่ 25 สค. 58]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน  [วันที่ 24 สค. 58]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเดือนบุคลากร  [วันที่ 23 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานประกันสุขภาพมอบเช็คเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 16 กค. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2/2558  [วันที่ 09 กค. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 01 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานประกันสุขภาพมอบเช็คเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 26 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานประกันสุขภาพมอบเช็คเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 26 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานประกันสุขภาพมอบเช็คเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 26 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานประกันสุขภาพมอบเช็คเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 26 มิย. 58]
- เรื่อง การตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดเชียงราย  [วันที่ 24 มิย. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารงบประมาณและการเงินการคลังจังหวัดชียงใหม่ (CFO) ครั้งท  [วันที่ 16 มิย. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 28 พค. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารงบประมาณและการเงินการคลังจังหวัดชียงใหม่ (CFO) ครั้งท  [วันที่ 26 พค. 58]
- เรื่อง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยบริการ ปี 2558  [วันที่ 26 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานประกันสุขภาพมอบเช็คเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 25 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานประกันสุขภาพมอบเช็คเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 25 พค. 58]
- เรื่อง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยบริการ ปี 2558  [วันที่ 21 พค. 58]
- เรื่อง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยบริการ ปี 2558  [วันที่ 20 พค. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารงบประมาณและการเงินการคลังจังหวัดชียงใหม่ (CFO)  [วันที่ 18 พค. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 27 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานประกันสุขภาพมอบเช็คเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 25 มีค. 58]
- เรื่อง การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและแบบบูรณาการฯรอบที่ ๑ (Project and Progress Re  [วันที่ 19 มีค. 58]
- เรื่อง ประชุมทางไกลผ่านจอ Video conference(Poly com)การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการ one  [วันที่ 17 มีค. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 17 มีค. 58]
- เรื่อง การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและแบบบูรณาการฯรอบที่ ๑ (Project and Progress Re  [วันที่ 10 มีค. 58]
- เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 03 มีค. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 13 กพ. 58]
- เรื่อง คณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง(CFO)จังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมโรงพยา  [วันที่ 28 มค. 58]
- เรื่อง พิธีมอบเหรียญรางวัลงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 23 มค. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 14 มค. 58]
- เรื่อง คณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง(CFO)จังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมโรงพยา  [วันที่ 12 มค. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารงบประมาณและการเงินการคลังจังหวัดชียงใหม่ (CFO)  [วันที่ 26 ธค. 57]
- เรื่อง CFO จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพร้าว  [วันที่ 30 ตค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 22 ตค. 57]
- เรื่อง การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ One Stop Service  [วันที่ 16 กย. 57]
- เรื่อง ตรวจพื้นที่รพ.จอมทอง  [วันที่ 12 กย. 57]
- เรื่อง คณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง(CFO)จังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมโรงพยา  [วันที่ 25 สค. 57]
- เรื่อง การนำเสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงานของ รพช. ใน จ.เชียงใหม่ ณ ห้อง  [วันที่ 15 สค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตราฐานบริการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 15 สค. 57]
- เรื่อง การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวณ ศูนย์ One Stop Service  [วันที่ 05 สค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 30 กค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารงบประมาณและการเงินการคลังจังหวัดชียงใหม่ (CFO)  [วันที่ 29 กค. 57]
- เรื่อง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารเรื่องร้องเรียนฟ้องร้องด้านการรักษาพยาบาล จังห  [วันที่ 25 กค. 57]
- เรื่อง ประชุมแจ้งนายจ้างเรื่องการตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์ One Stop Service  [วันที่ 25 กค. 57]
- เรื่อง ตรวจราชการและนิเทศงาน เขตบริการสุขภาพที่ 1 รอบที่ 2  [วันที่ 24 กค. 57]
- เรื่อง ประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(on  [วันที่ 24 กค. 57]
- เรื่อง สรุปการประชุมหารือในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ  [วันที่ 24 กค. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของรพ.สต.ในอำเภอนำ  [วันที่ 15 กค. 57]
- เรื่อง การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video conferenc (Polycon)  [วันที่ 08 กค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริก  [วันที่ 30 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานการใช้จ่ายงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบร  [วันที่ 27 มิย. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพข้อมูลบริการผู้ป่วยในของหน่วยบริการ  [วันที่ 23 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตราฐานบริการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 20 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 30 พค. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการมาตรฐานการให้เลือดจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2557  [วันที่ 26 พค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานด้านการเงินการคลัง(CFO)ระดับจังหวัด  [วันที่ 21 พค. 57]
- เรื่อง ประชุมโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ปี 2557  [วันที่ 08 พค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 28 เมย. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำข้อมูลการเงินของหน่วยบริการ  [วันที่ 24 เมย. 57]
- เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการประจำปี 2557  [วันที่ 08 เมย. 57]
- เรื่อง ประชุมเตรียมการรับฟังความคิดเห็น  [วันที่ 02 เมย. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง (CFO)  [วันที่ 21 มีค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบ  [วันที่ 19 มีค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการให้บริการด้านสาธารณสุขเขตรอยต่อภายในจังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 11 มีค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 28 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 28 กพ. 57]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทีมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมติดต  [วันที่ 25 กพ. 57]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมพิจารณาแนวทางการให้บริการด้านสาธารณสุ  [วันที่ 24 กพ. 57]
- เรื่อง นิเทศงานบริหารงบกองทุน uc  [วันที่ 18 กพ. 57]
- เรื่อง การบรรยายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557  [วันที่ 13 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 24 มค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  [วันที่ 23 มค. 57]
- เรื่อง โรงพยาบาลเทพปัญญามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  [วันที่ 17 มค. 57]
  (2)  นายโสภณ คำภีระ    34     เรื่อง
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ (CFO จังหวัด)  [วันที่ 08 มิย. 61]
- เรื่อง การประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศ ผ่านระบบ Tele Conferen  [วันที่ 23 กพ. 61]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการคนต่างด้าวไร้สิทธิเพื่อการรักษาพยาบา  [วันที่ 23 กพ. 61]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ (CFO จังหวัด)  [วันที่ 08 มค. 61]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ (CFO จังหวัด)  [วันที่ 24 พย. 60]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนทางการเงินของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำป  [วันที่ 21 กย. 60]
- เรื่อง การประชุมผ่านระบบสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและ  [วันที่ 30 สค. 60]
- เรื่อง การประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง CFO จังหวัด  [วันที่ 30 สค. 60]
- เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงาน ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS  [วันที่ 25 สค. 60]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการคนต่างด้าวไร้สิทธิ เพื่อการรักษาพ  [วันที่ 16 สค. 60]
- เรื่อง การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference การเตรียมการเพื่อรองรับการบริหารจัดการ  [วันที่ 27 กค. 60]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงิน การคลัง จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 21 กค. 60]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ  [วันที่ 11 กค. 60]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการให้บริการในโรงพยาบาล  [วันที่ 25 พค. 60]
- เรื่อง การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ  [วันที่ 17 มีค. 60]
- เรื่อง งานประกันสุขภาพ สสจ.ชม ได้เข้าร่วมประชุมโครงการสัมนาพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนห  [วันที่ 01 กพ. 60]
- เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  [วันที่ 01 กพ. 60]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนทางการเงินประจำปี2560ของหน่วยบริการ  [วันที่ 20 กย. 59]
- เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน(mra)  [วันที่ 14 กค. 59]
- เรื่อง คณะทำงาน CFO จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลแม่วาง  [วันที่ 28 มิย. 59]
- เรื่อง การตรวจประเมินการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  [วันที่ 20 มิย. 59]
- เรื่อง CFO จังหวัด นำทีมโดย นพ.สมศักดิ์ โอภาสตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง ได้ไปตรว  [วันที่ 17 มิย. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพั  [วันที่ 13 มิย. 59]
- เรื่อง นางปียาณี จิตเจนสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพร่วมประชุมรับการตรวจและติดตามป  [วันที่ 03 มิย. 59]
- เรื่อง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพได้ร่วมออกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน  [วันที่ 03 มิย. 59]
- เรื่อง การประชุมการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน สายเหนือ ที่ ริมดอยรีสอร์ท เชียงดาว  [วันที่ 13 พค. 59]
- เรื่อง การประชุม พิจารณาวินิจฉัย คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม. 41  [วันที่ 30 มีค. 59]
- เรื่อง การประชุม Video Conference การเตรียมการเพื่อรองรับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  [วันที่ 15 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปร  [วันที่ 06 มีค. 59]
- เรื่อง งานสัปดาห์แรงงานต่างด้าวจัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3 เชียงใหม่ วันที่ 20-21 กพ.5  [วันที่ 23 กพ. 59]
- เรื่อง ทีม CFO เชียงใหม่ นำโดย นพ.จตุชัย มณีรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 03 กพ. 59]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานสิทธิประกันสุขภาพต่าง  [วันที่ 24 กค. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง CFO จังหวัด  [วันที่ 07 พย. 57]
- เรื่อง แนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว  [วันที่ 07 พย. 57]
  (3)  นายณัชพล ฉายสุริยะกุล    25     เรื่อง
- เรื่อง การประชุมบริหารจัดการหนี้ค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการภายในจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 30 มิย. 64]
- เรื่อง ประชุม การบริหารจัดการหนี้ค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการภายในจังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 01 กย. 63]
- เรื่อง กิจกรรมแม่บ้านสาธารณสุข ห่วงใย ปันใจชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส วันเฉลิมพร  [วันที่ 13 สค. 63]
- เรื่อง ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการสำรวจพฤติกรรมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่  [วันที่ 13 กค. 63]
- เรื่อง การมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 22 พค. 63]
- เรื่อง การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานบูรณาการคัดกรอง Covid-19 ในพื้นที่ อ  [วันที่ 22 พค. 63]
- เรื่อง การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและทีมงานบูรณาการคัดกรอง Covid-19 ในพื้นที่ อ  [วันที่ 22 พค. 63]
- เรื่อง ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือ ในการควบคุมและเฝ้าระวังโรค ภายใต้สถาน  [วันที่ 30 เมย. 63]
- เรื่อง การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด โดยสมาค  [วันที่ 17 เมย. 63]
- เรื่อง การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ณ รพ.สันทราย โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจั  [วันที่ 05 เมย. 63]
- เรื่อง การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ณ รพ.นครพิงค์ และศูนย์กักกันโรค Covid-19 โดย  [วันที่ 02 เมย. 63]
- เรื่อง การเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสันกำแพง โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังห  [วันที่ 31 มีค. 63]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 02 มีค. 63]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563  [วันที่ 19 กพ. 63]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 19 กพ. 63]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 24 มค. 63]
- เรื่อง การประชุมเพื่อตรวจสอบและทบทวนแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ ประจำปี 2563  [วันที่ 02 มค. 63]
- เรื่อง ประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  [วันที่ 02 มค. 63]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลการให้บริการสิทธิประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 30 ตค. 62]
- เรื่อง การประชุมแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563  [วันที่ 04 ตค. 62]
- เรื่อง การประชุมแนวทางการบริหารการเงินการคลังและการจัดทำแผน PLANFIN ปี 2563  [วันที่ 18 กย. 62]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลการให้บริการสิทธิประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 27 สค. 62]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามแนวทางการบันทึกข้อมูลรายได้ จากการบริการส  [วันที่ 05 สค. 62]
- เรื่อง การประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขสำหรับกลุ่มแรงงานต  [วันที่ 13 พค. 62]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักประกันสุขภาพปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 02 เมย. 62]
  (4)  นายปรเมศวร์ พูลประสาธน์พร    5     เรื่อง
- เรื่อง ประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อกำหนดระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลสังกัดสำนักงา  [วันที่ 26 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 03 มค. 57]
- เรื่อง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นำคณะผู้รับทุนจากประเทศเกาหลีเหนือ ศึกษาดูงานหลักสูตร H  [วันที่ 25 พย. 56]
- เรื่อง พบปะคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 25 พย. 56]
- เรื่อง นำร่องโครงการประกันสุขภาพ สำหรับชาวต่างชาติ ของ รพ.นครพิงค์  [วันที่ 31 ตค. 56]
    กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน    149     เรื่อง
  (1)  นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ    80     เรื่อง
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ จัดการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้าน  [วันที่ 30 มิย. 60]
- เรื่อง การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย “ปฏิบัติตัวอย่างไรจะประทับใจลูกค้า”  [วันที่ 09 พค. 60]
- เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา  [วันที่ 04 พค. 60]
- เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานปร  [วันที่ 03 เมย. 60]
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ป  [วันที่ 14 กพ. 60]
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้  [วันที่ 08 กพ. 60]
- เรื่อง ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน ติดตามโค  [วันที่ 31 มค. 60]
- เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  [วันที่ 28 ตค. 59]
- เรื่อง การประชุม แนวทางการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่  [วันที่ 05 ตค. 59]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติในพื้นที่ การพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพรอ  [วันที่ 18 พค. 59]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ จัดการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวคิด การจัดทำรูปแบบการบริการสุขภาพรอ  [วันที่ 16 พค. 59]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติในพื้นที่ การพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพรอ  [วันที่ 03 พค. 59]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพรองรับการพำนักร  [วันที่ 07 เมย. 59]
- เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การสมัครขอรับการประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล  [วันที่ 07 มีค. 59]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริการสุขภาพรองรับกา  [วันที่ 02 มีค. 59]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาล  [วันที่ 26 กพ. 59]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา และคณะพยาบาล  [วันที่ 24 กพ. 59]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑ์คุณภาพ  [วันที่ 24 กพ. 59]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ ร่วมกับ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั  [วันที่ 24 กพ. 59]
- เรื่อง านธุรกิจสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริการสุขภาพรองรับก  [วันที่ 18 กพ. 59]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรสร  [วันที่ 17 กพ. 59]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงาน  [วันที่ 15 กพ. 59]
- เรื่อง การอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน  [วันที่ 15 กพ. 59]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริการสุขภาพรองรับการพ  [วันที่ 12 กพ. 59]
- เรื่อง การประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพของอาเซียน (  [วันที่ 11 กพ. 59]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ จัดการประชุมผู้ประกอบการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 27 มกรา  [วันที่ 02 กพ. 59]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยในคลินิกแพทย์แผน  [วันที่ 02 กพ. 59]
- เรื่อง การอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเภสัช  [วันที่ 01 กพ. 59]
- เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “อาหารเพื่อสุขภาพและสมุนไพร”  [วันที่ 18 มค. 59]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การพัฒนากิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว  [วันที่ 13 มค. 59]
- เรื่อง การทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ล่วงลับ  [วันที่ 06 มค. 59]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระดับจังหวัด  [วันที่ 18 ธค. 58]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระดับจังหวัด  [วันที่ 17 ธค. 58]
- เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมงานจัดอบรมด้านงานธุรกิจสุขภาพ  [วันที่ 11 ธค. 58]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [วันที่ 15 ตค. 58]
- เรื่อง งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการและแสดงความยินดีข้าราชการที่ได้รับก  [วันที่ 25 กย. 58]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ (ต่ออายุ)  [วันที่ 18 กย. 58]
- เรื่อง การประชุมวิชาการโปรแกรมสุขภาพชะลอวัย ได้สุขภาพดีด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาสุขภาพแบบบู  [วันที่ 11 กย. 58]
- เรื่อง พิธีเปิดการประชุมวิชาการโปรแกรมสุขภาพชะลอวัย ได้สุขภาพดีด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญาสุ  [วันที่ 07 กย. 58]
- เรื่อง บรรยากาศงาน LANNA EXPO 2015 ท่านจิรชัย มูลทองโร่ย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายก  [วันที่ 06 กย. 58]
- เรื่อง พิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2015  [วันที่ 06 กย. 58]
- เรื่อง การเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 8  [วันที่ 04 กย. 58]
- เรื่อง พิธีเปิดการประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 8  [วันที่ 04 กย. 58]
- เรื่อง การประกวดผลิตภณัฑ์ท่องเที่ยวเชิงสขุภาพตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม  [วันที่ 02 กย. 58]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ จักการประชุมเชิงปฎิบัติการ การตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื  [วันที่ 25 สค. 58]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [วันที่ 21 สค. 58]
- เรื่อง การประชุมคณะกรมการตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 19 สิงหาคม  [วันที่ 19 สค. 58]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  [วันที่ 17 สค. 58]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ จัดการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมเชิงปฏิบัตรการการเปิดตัว  [วันที่ 11 สค. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย กฎหมาย ผลกระทบ ด้านสาธารณสุข แ  [วันที่ 10 สค. 58]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุ  [วันที่ 10 กค. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหว  [วันที่ 06 กค. 58]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ ขอประชาสัมพันธ์ร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไทยมหาวิทยา  [วันที่ 19 มิย. 58]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุ  [วันที่ 19 มิย. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล โครงการ Lanna Wellness ณ พื้นที่จังหวัดแม  [วันที่ 18 มิย. 58]
- เรื่อง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล โครงการ Lanna Wellness ณ พื้นที่จังหวั  [วันที่ 16 มิย. 58]
- เรื่อง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล โครงการ Lanna Wellness ณ พื้นที่จังหวั  [วันที่ 16 มิย. 58]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ จัดการประชุมมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาครัฐ เอกชน การ  [วันที่ 09 มิย. 58]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามประเมินผลโครงการ Lanna Wellness  [วันที่ 08 พค. 58]
- เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ  [วันที่ 06 พค. 58]
- เรื่อง งานธุรกิจสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานโครงการLanna Wellness (Toward Aging Socieity  [วันที่ 30 เมย. 58]
- เรื่อง สระเกล้าดำหัว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 28 เมย. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและพิจารณารับรอ  [วันที่ 08 เมย. 58]
- เรื่อง การประชุมและสำรวจติดตามความพร้อมหมู่บ้านท่องเที่ยว สถานประกอบการ เส้นทางท่องเที่  [วันที่ 19 มีค. 58]
- เรื่อง ประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC) และการพ  [วันที่ 03 มีค. 58]
- เรื่อง ประชุมจัดทำแผนงานและโปรแกรมกรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  [วันที่ 26 กพ. 58]
- เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER) รุ่นที่ 8  [วันที่ 12 กพ. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและพิจารณารับรอ  [วันที่ 12 กพ. 58]
- เรื่อง ประชุมผู้ประกอบการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [วันที่ 05 กพ. 58]
- เรื่อง รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC)  [วันที่ 04 กพ. 58]
- เรื่อง การประชุม การพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และการพัฒน  [วันที่ 29 มค. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเครือข่ายธุรกิจสุขภาพจังหวัดเชี  [วันที่ 29 มค. 58]
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  [วันที่ 28 มค. 58]
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  [วันที่ 26 มค. 58]
- เรื่อง ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ เพื่อการรับรองมาตรฐาน  [วันที่ 21 มค. 58]
- เรื่อง การประชุมจัดทำแผนงานและโปรมแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วันที่ 16-1-58  [วันที่ 16 มค. 58]
- เรื่อง การประชุมจัดทำรายละเอียดฐานข้อมูลธุรกิจสุขภาพ 12-1-58  [วันที่ 12 มค. 58]
- เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค งานธุรกิจสุขภาพ  [วันที่ 12 มค. 58]
- เรื่อง งานทำบุญอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล แด่เจ้าหน้าี่สาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว  [วันที่ 07 มค. 58]
- เรื่อง ประชุมหารือแผนโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ2559  [วันที่ 15 ธค. 57]
  (2)  นายเกรียงศักดิ์ ยะแก้ว    27     เรื่อง
- เรื่อง สคร.9 พิษณุโลก ศึกษาดูงานวัณโรคพื้นที่ รพ.สต.บ้านไร่ อ.หางดง  [วันที่ 23 มค. 58]
- เรื่อง ประชุมติดตามงานวัณโรคระดับพื้นที่ จ.เชียงใหม่  [วันที่ 10 กย. 57]
- เรื่อง ชมรมเครือข่ายวัณโรคภาคประชาชนจ.เชียงใหม่ ร่วมเยี่ยมบ้านและสนับสนุนเงินผู้ป่วยวัณ  [วันที่ 20 สค. 57]
- เรื่อง ประชุมติดตามงานวัณโรคระดับจังหวัด  [วันที่ 15 สค. 57]
- เรื่อง การประชุมวิเคราะห์สาเหตุการได้รับยาต้านไวรัสต่ำกว่าเป้าหมายในผู้ป่วย TB/HIV ครั้  [วันที่ 01 สค. 57]
- เรื่อง การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานวัณโรค HA-TB  [วันที่ 22 กค. 57]
- เรื่อง การประชุมพัฒนาคุณภาพบริการวัณโรค เรื่องการดูแลรักษาวัณโรค ในเด็ก MDR-TB และการป้  [วันที่ 24 มิย. 57]
- เรื่อง การประชุมพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจหาเชื้อวัณโรคและทักษะการประเมินมาตรฐานงานวั  [วันที่ 24 มิย. 57]
- เรื่อง การลงประเมินสถานบริการสาธารณสุขที่ดำเนินงานวัณโรค(รพ.แม่อาย)  [วันที่ 13 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมจัดทำคู่มือการจัดเวทีวัณโรค  [วันที่ 13 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์งานวัณโรคเชียงใหม่  [วันที่ 06 มิย. 57]
- เรื่อง การลงประเมินสถานบริการสาธารณสุขที่ดำเนินงานวัณโรค(รพ.สารภี)  [วันที่ 03 มิย. 57]
- เรื่อง การลงประเมินสถานบริการสาธารณสุขที่ดำเนินงานวัณโรค(รพ.สันป่าตอง)  [วันที่ 02 มิย. 57]
- เรื่อง ชมเครือข่ายวัณโรคภาคประชาชนจ.เชียงใหม่ลงเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่ต้นแบบ  [วันที่ 02 มิย. 57]
- เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการการประเมินผลการติดตามและเร่งรัดค้นหาวัณโรคในเด็กท  [วันที่ 27 พค. 57]
- เรื่อง การลงประเมินสถานบริการสาธารณสุขที่ดำเนินงานวัณโรค(รพ.นครพิงค์)  [วันที่ 26 พค. 57]
- เรื่อง งานวัณโรค ลงเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่โครงการกองทุนโลก  [วันที่ 16 พค. 57]
- เรื่อง การประชุมจำลองการจัดเวทีเสวนา 2 วัณโรค  [วันที่ 08 พค. 57]
- เรื่อง การประชุมการพัฒนาการใช้่ข้อมูลวัณโรค (รพ.สายกลาง)  [วันที่ 25 เมย. 57]
- เรื่อง การประชุมการพัฒนาการใช้ข้อมูลวัณโรค (รพ.สายใต้ 8 แห่ง)  [วันที่ 24 เมย. 57]
- เรื่อง ประชุมการพัฒนาการใช้ข้อมูลวัณโรค (รพ.สายเหนือ)  [วันที่ 23 เมย. 57]
- เรื่อง ประชุมการพัฒนากลไกดำเนินงานวัณโรคในชุมชน  [วันที่ 31 มีค. 57]
- เรื่อง รณรงค์วันวัณโรคสากล  [วันที่ 25 มีค. 57]
- เรื่อง ประชุมการควบคุมป้องกันวัณโรคดื้อยาหลายขนานใน รพ.แม่ข่ายจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 20 มีค. 57]
- เรื่อง เครือข่ายวัณโรคภาคประชาชนเชียงใหม่รับประทานโล่รางวัลในงานประชุมวิชาการฯ  [วันที่ 17 มีค. 57]
- เรื่อง งานควบคุมโรคติดต่อลงเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่โครงการกองทุนโลก  [วันที่ 25 กพ. 57]
- เรื่อง กิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2557  [วันที่ 21 กพ. 57]
  (3)  นางสาวนฤมล ชุ่มสวัสดิ์    19     เรื่อง
- เรื่อง เชิญร่วมโหวต TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 6 เยาวชนเชียงใหม่ ตัวแทนภาคเหนือเข้าร  [วันที่ 24 มีค. 59]
- เรื่อง เชิญชวนร่วมโหวต TO BE NUMBER ONE IDOL 58 เยาวชนเชียงใหม่ ตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่ว  [วันที่ 21 มีค. 58]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง CO  [วันที่ 06 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมการพัฒนาเครือข่ายทีมสหวิชาชีพในการตรวจ คัดกรอง ป้องกัน ฟื้นฟู โรคแทรกซ้อนใ  [วันที่ 06 มิย. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความก้าวหน้าของการดูแลสุขภาพเท้า การเกิดแผลร่วมกับการป  [วันที่ 14 พค. 57]
- เรื่อง การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่หลักสูตร Mini FBI จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14-16 พค.2557  [วันที่ 14 พค. 57]
- เรื่อง ออกตรวจจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันวิสาขบูชา 13 พฤษภาคม 2557  [วันที่ 14 พค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติด  [วันที่ 24 มีค. 57]
- เรื่อง ประชุมวางแผนการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณสุขภาพดีวิถีไทย 2557  [วันที่ 13 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมวางแผนป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่  [วันที่ 13 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมวางแผนป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่  [วันที่ 13 กพ. 57]
- เรื่อง การประชุมจัดทำแนวทางการป้องกัน ดูแล รักษาส่งต่อ และวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน  [วันที่ 13 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง ปี2557  [วันที่ 13 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารจัดการและชุดข้อมูลผู้ป่วย (Data Set) ของงาน AsCOP"  [วันที่ 13 กพ. 57]
- เรื่อง แจ้งเจ้าหน้าที่สถานบริการ รพ.สต. และ รพช. ทุกแห่งทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 17 มค. 57]
- เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติการพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในงานกีฬาสาธารณสุ  [วันที่ 16 มค. 57]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการโรคเรื้อรังจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 18 ธค. 56]
- เรื่อง เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก"2013"  [วันที่ 29 พย. 56]
- เรื่อง รวมภาพกิจกรรมงานรณรงค์วันเบาหวานโลก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  [วันที่ 29 พย. 56]
  (4)  นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์    15     เรื่อง
- เรื่อง กลุ่มงานควบคุมโรคร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน จัดการประชุมบ  [วันที่ 16 มค. 58]
- เรื่อง การประชุมซ้อมแผนฯ รับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  [วันที่ 14 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานควบคุมโรค จัดอบรมอาสาสมัครกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ณ สสอ.อมก๋อย และสสอ.ฮอด  [วันที่ 29 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานควบคุมโรค ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง E.bola ณ ห้องงานควบคุมโรค วันท  [วันที่ 25 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานควบคุมโรค จัดอบรมอาสาสมัครกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ณ สสอ.เวียงแหง สสอ.ฝาง แ  [วันที่ 22 สค. 57]
- เรื่อง งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค ประชุมซ้อมแผนเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรั  [วันที่ 18 สค. 57]
- เรื่อง เชิญผู้สนใจเข้าร่วม VDO Conference เรื่องแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา VRE  [วันที่ 08 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานควบคุมโรค จัดประชุมเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อชายแดน ณ ห้องประชุม สส  [วันที่ 17 มิย. 57]
- เรื่อง ทีมสอบสวนโรค กลุ่มงานควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมร้านขายส่งไก่สดและโรงเชือด กรณีการระบา  [วันที่ 13 มิย. 57]
- เรื่อง กิจกรรมรณรงค์สำรวจแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายไข้เลือดออก ครั้งที่ 1  [วันที่ 25 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานควบคุมโรค war room ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ วันที่ 6 กุมภา  [วันที่ 06 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานควบคุมโรคจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ ณ วันที่  [วันที่ 21 มค. 57]
- เรื่อง การประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  [วันที่ 16 มค. 57]
- เรื่อง ทีมสอบสวนโรค กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมซูอควาเรียม สวนสัตว์เชี  [วันที่ 08 มค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย SRRT วันที่ 3 ธันวาคม 2556  [วันที่ 04 ธค. 56]
  (5)  นางสาวทิพย์วรรณ คำสาย    5     เรื่อง
- เรื่อง Dead Case Conference ไข้หวัดใหญ่2009 H1N1  [วันที่ 09 เมย. 57]
- เรื่อง การติดตามควบคุมป้องกันการระบาดไข้หวัดใหญ่ อำเภอจอมทอง  [วันที่ 05 มีค. 57]
- เรื่อง การติดตามควบคุมป้องกันการระบาดไข้หวัดใหญ่  [วันที่ 05 กพ. 57]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่อ  [วันที่ 29 มค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานควบคุมโรค รายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติาชการ  [วันที่ 21 มค. 57]
  (6)  นางโปรดปราน ขำสุวรรณ์    2     เรื่อง
- เรื่อง ติดตามการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยประคับประคองในชุมชน  [วันที่ 25 มิย. 64]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่  [วันที่ 25 มิย. 64]
  (7)  นางสาวพัชรา ธจิตธรรม    1     เรื่อง
- เรื่อง ภาพการจัดกิจกรรมงานวันเบาหวานโลก  [วันที่ 14 พย. 57]
    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน    852     เรื่อง
  (1)  นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง    695     เรื่อง
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ งานวัยรุ่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้  [วันที่ 12 สค. 64]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ งานอนามัยแม่และเด็ก จัดประชุมการเยี่ยมเสริมพลั  [วันที่ 12 สค. 64]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานวัยรุ่นจัดประชุมคณะท  [วันที่ 05 กค. 64]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดทีมสื่อสารประชาชนเรื่องวัคซีนป้องกันไวรัสโค  [วันที่ 09 มิย. 64]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คำแนะนำปรึกษาเรื่  [วันที่ 17 พค. 64]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คำแนะนำปรึกษาเ  [วันที่ 26 เมย. 64]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องนโยบาย “คน  [วันที่ 07 เมย. 64]
- เรื่อง โครงการจัดกระบวนการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และแก้ไขปัญหาภา  [วันที่ 23 กพ. 64]
- เรื่อง การประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoomชี้แจงงานตำบลLTCคุณภาพและเชื่อมโยงระบบการดูแลสำหรับผ  [วันที่ 23 กพ. 64]
- เรื่อง โครงการการจัดกระบวนการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และแก้ไขปัญห  [วันที่ 23 กพ. 64]
- เรื่อง พิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการออกกำลังกาย และพิธีเปิดกิจกรรม ก้  [วันที่ 23 กพ. 64]
- เรื่อง ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ  [วันที่ 26 พย. 63]
- เรื่อง 21 กค 63 สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสสจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่นำทีมสปสช.ส่วนกลางแล  [วันที่ 22 กค. 63]
- เรื่อง วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ  [วันที่ 17 กค. 63]
- เรื่อง วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ  [วันที่ 16 กค. 63]
- เรื่อง วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ  [วันที่ 15 กค. 63]
- เรื่อง วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ  [วันที่ 14 กค. 63]
- เรื่อง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์งานอนามัยโรงเรียน กิจกรรมงานอนามัยโรงเรีย  [วันที่ 09 กค. 63]
- เรื่อง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์งานอนามัยโรงเรียน จากกลุ่มงานส่งเสริมสุ  [วันที่ 09 กค. 63]
- เรื่อง วันที่ 25 มิ.ย.63และวันที่ 1 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์งานอนามัยโรงเรียน จากกลุ่มงา  [วันที่ 09 กค. 63]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก อำเภออมก๋  [วันที่ 03 กค. 63]
- เรื่อง วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธา  [วันที่ 26 มิย. 63]
- เรื่อง การประชุมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ผ่านทางระบบทางไกล ( ZOOM) การนำเสนอ  [วันที่ 17 มิย. 63]
- เรื่อง นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับแพทย์ห  [วันที่ 15 มิย. 63]
- เรื่อง การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดยใช้เครื่อง CTG เค  [วันที่ 15 มิย. 63]
- เรื่อง นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุ  [วันที่ 15 มิย. 63]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนางานวัย  [วันที่ 12 มิย. 63]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนาม  [วันที่ 12 มิย. 63]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการบูรณาการระบบบริการสุขภา  [วันที่ 12 มิย. 63]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมประชุมการดำเนินงานก  [วันที่ 12 มิย. 63]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายภารกิจPHEOC ในการเยี่ยมติดตามมาตรการป้อ  [วันที่ 01 มิย. 63]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยรองนพ.สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริม  [วันที่ 13 พค. 63]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบชุดสุขอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากCOVID-19  [วันที่ 07 พค. 63]
- เรื่อง ประชุมสื่อสารความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสcovid19 โดยคณะทำงานระดับจังหวัดถ่า  [วันที่ 30 มีค. 63]
- เรื่อง ประชุมทางไกล web conference เรื่องนโบายตัวชี้วัดงานผู้สูงอายุและงานLTC ปี2563 วั  [วันที่ 18 มีค. 63]
- เรื่อง ประชุมพัฒนาศักภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ health Literacy ใ  [วันที่ 07 มีค. 63]
- เรื่อง การอบรมพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก :พระอสว.เชียงใหม่ ปีงบประมาณ  [วันที่ 07 มีค. 63]
- เรื่อง ประชุมพัฒนาระบบบริการกลุ่มวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์2563 ณ ห้อ  [วันที่ 07 มีค. 63]
- เรื่อง ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเชียงใหม่ ปี 256  [วันที่ 07 มีค. 63]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน โครงการงบพัฒนาจังหวัดบูรณาการงานพัฒนาระบบบ  [วันที่ 07 มีค. 63]
- เรื่อง การอบรมพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และผู้สูงอายุ พระคิลานุ  [วันที่ 20 ธค. 62]
- เรื่อง ประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนการดำเนินงานผู้สูงอายุระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 วันที่1  [วันที่ 20 ธค. 62]
- เรื่อง ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการระบบบริการที่ไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้  [วันที่ 25 พย. 62]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมติดตามงานผู้สูงอายุคุณภาพ เรื่องกา  [วันที่ 20 กย. 62]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมคณะทำงานพัฒนางานวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่ปี2562  [วันที่ 20 กย. 62]
- เรื่อง สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่  [วันที่ 20 กย. 62]
- เรื่อง ประชุมงานพัฒนาคุณภาพงานแม่และเด็ก MCH board จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27กพ62 ณ ห้อ  [วันที่ 05 มีค. 62]
- เรื่อง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิดโดยใช้เครื่อ  [วันที่ 05 มีค. 62]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานพัฒนางานคุณภาพผู้สุงอายุจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 กพ2562 ณ ห้องปร  [วันที่ 05 มีค. 62]
- เรื่อง ประชุมโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนนท  [วันที่ 04 ตค. 61]
- เรื่อง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเ  [วันที่ 03 สค. 61]
- เรื่อง ประชุมพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2561 วันที่ 26 กค 61 ณ ห้องศรีเวียงพิงค  [วันที่ 26 กค. 61]
- เรื่อง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานผู้สูงอายุและ Long Term Care เครือข่ายเขตสุ  [วันที่ 26 กค. 61]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 กค 61 ณ ห  [วันที่ 26 กค. 61]
- เรื่อง ประชุมกรรมการผู้สูงอายุเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนการทำงานปี 2561 วันที่ 20 กค  [วันที่ 26 กค. 61]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงาน Long Term Care จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17กค61 ณ ห้องประชุมศรีเวีย  [วันที่ 17 กค. 61]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุคุณภาพ วันที่16กค61 ณ ห้องประชุมอินทนนท์  [วันที่ 17 กค. 61]
- เรื่อง งานผู้สูงอายุสสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับงานเวชกรรมสังคม รพ.นครพิงค์ จัดประชุมเตรียมควา  [วันที่ 21 พค. 61]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพระบบงานศูนย์พึ่งได้ แล  [วันที่ 08 พค. 61]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมรับการติดตามเยี่ยมผลการขับเคลื่อนงานต  [วันที่ 08 พค. 61]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต  [วันที่ 08 พค. 61]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน วันที่22มีค256  [วันที่ 23 มีค. 61]
- เรื่อง ประชุมพัฒนาทีมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพDPAC ในพื้นที่โซนบริการสุขภาพเชียงดาว วัน  [วันที่ 19 กย. 60]
- เรื่อง ประชุมสรุปบทเรียนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 19 กย. 60]
- เรื่อง วันที่ 4 กันยายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้  [วันที่ 05 กย. 60]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมพัฒนางานLTCการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว วันที่ 5 กย.  [วันที่ 05 กย. 60]
- เรื่อง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร  [วันที่ 05 กย. 60]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รับมอบหมายแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร่วมงานวันเยาวชนแห่ง  [วันที่ 05 กย. 60]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ติดตามหนุนเสริมงานวัยรุ่นเขตพื้นที่อำเภอเมื  [วันที่ 26 สค. 60]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เยี่ยมหนุนเสริมงานวัยรุ่นอำเภอสารภี  [วันที่ 26 สค. 60]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมศูนย์พึ่งได้คุณภาพ ปี2560  [วันที่ 26 สค. 60]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม เยี่ยมเสริมพลัง งานวัยรุ่น คพสอ.แม่วาง.วันที่18สค6  [วันที่ 26 สค. 60]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปั  [วันที่ 04 กค. 60]
- เรื่อง ประชุมพัฒนาศักยภาพศูนย์พึ่งได้ และพัฒนาระบบรายงานฯ วันที่ 19 พค60 ณ โรงแรมฮอลิเด  [วันที่ 24 พค. 60]
- เรื่อง ประชุมเครือข่ายระบบการช่วยเหลือการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยภาคเหนือ วันที่ 17-1  [วันที่ 24 พค. 60]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง วันที่ 9 พฤษภ  [วันที่ 09 พค. 60]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  [วันที่ 27 เมย. 60]
- เรื่อง กลุุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมงานประชุมบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 27 เมย. 60]
- เรื่อง ประชุมพัฒนาศักยภาพสูติแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 เมย.60 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออ  [วันที่ 05 เมย. 60]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่  [วันที่ 14 มีค. 60]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลหนึ่งล้านห้าแสนก้าว เพื่  [วันที่ 13 มีค. 60]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหามารดาตายจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 10 มีค. 60]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่คุณภาพ ในหน่วยบริการสาธารณสุข วันท  [วันที่ 09 มีค. 60]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบรายงานการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำรุน  [วันที่ 17 มค. 60]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้พิการพระราชทาน จ  [วันที่ 26 ตค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเวทีถอดบทเรียนการช่วยเหลือรายกรณีทางสังคมที่เชื่  [วันที่ 26 ตค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมสรุปผลการทำงานและพัฒนาคณะกรรมการงานดูแลผู้ป่วยร  [วันที่ 29 กย. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานพัฒนาเด็ก จัดประชุมสรุปผลการทำงานและพัฒนาคณะกรรมการMCH  [วันที่ 29 กย. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานพัฒนาเด็ก จัดประชุมสรุปผลการทำงานและพัฒนาคณะกรรมการพัฒ  [วันที่ 12 กย. 59]
- เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  [วันที่ 27 สค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการส  [วันที่ 30 มิย. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม นิเทศติดตามเยี่ยมประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์และค  [วันที่ 30 มิย. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.งานสุขภาพจิต จัดประชุมซ้อมแผนช่วยเหลือวิกฤติสุขภาพ  [วันที่ 07 มิย. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม งานสุขภาพจิต ร่วมโครงการสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงาน  [วันที่ 07 มิย. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมกับทีมกรรมการประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  [วันที่ 07 มิย. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดูแลผู้ป่วยข้อเสื่อม ว  [วันที่ 07 มิย. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.มอบหมายบุคลากรร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะทีมChil  [วันที่ 27 พค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิกฤติสุขภาพจิต  [วันที่ 27 พค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. นิเทศงานทะเบียนมะเร็งและรายงานการทำงานด้านมะเร็งบ  [วันที่ 27 พค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม นิเทศติดตามเยี่ยมประเมินคลินิกวัยรุ่นและอำเภออนามั  [วันที่ 27 พค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.มอบหมายบุคลากรร่วมเวที กสม. พบประชาชน (ภาคเหนือ) ร  [วันที่ 27 พค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม มอบหมายบุคลากรร่วมประชุมเพื่อยกร่างแผนพัฒนาเด็กและ  [วันที่ 27 พค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมงานอนามัยโรงเรียนแบบบูรณาการสุขภาพ ณ ศูนย  [วันที่ 27 พค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.นำโดยหัวหน้ากลุ่มงานและผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และ  [วันที่ 27 พค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.มอบหมายบุคลากรร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปโ  [วันที่ 04 พค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลงานคนพิการ จังหวัดเชียง  [วันที่ 04 พค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมโครงการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเช  [วันที่ 27 เมย. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่  [วันที่ 27 เมย. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ส่งบุคลากรร่วมอบรมโปรแกรมศูนย์พึ่งได้ ปี255  [วันที่ 26 เมย. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.มอบหมายบุคลากรร่วมประชุมจัดทำแผนป้องกันแก้ไขปัญหาว  [วันที่ 30 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมชี้แจงการบูรณาการทำงานตำบลบูรณาการ 5 กลุ่  [วันที่ 30 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมจัดทำแผนงานป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อ  [วันที่ 25 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดประชุมการจัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่  [วันที่ 24 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมอบรมผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น และสนับส  [วันที่ 24 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันท  [วันที่ 24 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น เขตบริการสุขภา  [วันที่ 24 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมคณะกรรมพัฒนาคุณภาพผู้พิการ จังหวัดเชียงให  [วันที่ 24 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมนิเทศติดตามงานตามตัวชี้วัดสาธารณสุข คพสอ.สันป่าตอง วั  [วันที่ 24 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก วันที่ 10 มีค  [วันที่ 10 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี  [วันที่ 09 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกลุ่มวัยเรียนแก้  [วันที่ 09 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเด็กจังหวัดเชียงใหม่ วั  [วันที่ 02 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลฯและขยายพื้นท  [วันที่ 01 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางานดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะยา  [วันที่ 01 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ร่วมประชุมโครงการใช้เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด  [วันที่ 01 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ  [วันที่ 01 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  [วันที่ 01 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสาระสนเทศและเทคโนโลยี  [วันที่ 01 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร วันที่ 2  [วันที่ 01 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสาระสนเทศและเทคโนโลยี  [วันที่ 01 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสาระสนเทศและเทคโนโลยี  [วันที่ 01 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเ  [วันที่ 01 มีค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนางานป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ  [วันที่ 29 มค. 59]
- เรื่อง การนิเทศติดตาม ควบคุมกำกับงานตามตัวชี้วัด Regulator ณ รพ.สันกำแพง วันที่ 28 มค 5  [วันที่ 29 มค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบงาน home ward วันท  [วันที่ 18 มค. 59]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมเป็นวิทยากรวิภาคและรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติ  [วันที่ 18 มค. 59]
- เรื่อง ประชุมบูรณาการแผนงานตามตัวชี้วัดกลุ่มวัย เพื่อเตรียมการออกนิเทศติดตามเยี่ยมระดับ  [วันที่ 07 มค. 59]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการดูแลกำกับติดตาม (Regulater Board) วันที่ 24 ธค58 ณ ห้  [วันที่ 24 ธค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กจัง  [วันที่ 23 ธค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานของคณะกรรมการผู้รั  [วันที่ 16 ธค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม เยี่ยมติดตามงานมะเร็ง ในพื้นที่อำเภอฝาง ระหว่างวัน  [วันที่ 16 ธค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ติดตามงานพัฒนาการเด็ก ที่รพ.สต.หนองควาย วันที่ 9 ธ  [วันที่ 09 ธค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ปร  [วันที่ 09 ธค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมพัฒนาระบบงานมะเร็งตับ วันที่ 8 ธค 58 ณ ห้  [วันที่ 08 ธค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่  [วันที่ 08 ธค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 02 ธค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมการสัมมนาโครงการพัฒนาระบบการดุแลสุขภาพบุคคลที่  [วันที่ 02 ธค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมทีมฟื้นฟูเชียงใหม่ แกนนำเอกชน รพฺ แมคเค  [วันที่ 02 ธค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมโครงการศึกษาข้อมูลการบริโภคอาหารของประเท  [วันที่ 02 ธค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม มอบหมายบุคลากรร่วมประชุมจัดทำแผนปี2 โครงการป้องกัน  [วันที่ 30 พย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมการประชุมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณส  [วันที่ 30 พย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมสหวิชาชีพ เพื่อการปราบ  [วันที่ 30 พย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานและผู้รับผิดชอบ(คณะ  [วันที่ 30 พย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.เยี่ยมประเมินพัฒนาการเด็กในพื้นที่ วันที่ 11 พย.58  [วันที่ 11 พย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.มอบหมายบุคลากรร่วมประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภา  [วันที่ 11 พย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมหารือเรื่องส่งมอบเครื่องอุลตร้าซาวน์พระรา  [วันที่ 10 พย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมติดตามการทำงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  [วันที่ 06 พย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.มอบหมายบุคลากรร่วมประชุมเวทีเสริมสร้างความรู้ความเ  [วันที่ 06 พย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศงานและการวางแ  [วันที่ 29 ตค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกับทีมคณะกรรมการ service plan สาขามะเร็ง นิเทศ  [วันที่ 27 ตค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุม service plan สาขามะเร็ง เขตบริการสุขภา  [วันที่ 26 ตค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลงานผู้สูงอาย  [วันที่ 26 ตค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม วันที่ 19 ตค5  [วันที่ 19 ตค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานและโครงการสาธารณสุขตาม  [วันที่ 16 ตค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุม service plan คณะกรรมการสาขาสุขภาพจิตและจ  [วันที่ 16 ตค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมการเปิดให้บริการเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลสันก  [วันที่ 12 ตค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการป้องกันแก้ไ  [วันที่ 09 ตค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอำเภออนามัยการเจริญพันธ์และคล  [วันที่ 01 ตค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชปี 2558 วันที่  [วันที่ 01 ตค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.มอบหมายบุคลากรร่วมงานพิธีเปิดอาคารสงฆ์ โรงพยาบาลจอ  [วันที่ 23 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา  [วันที่ 23 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ต้อนรับรองอธิบดีกรมอนามัย ด้วยโอกาสมาเยี่ยมการทำงา  [วันที่ 19 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมศึกษาดูงานโรงพยาบาลคุณธรรม ระหว่างวันที่ 13-16  [วันที่ 18 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาต  [วันที่ 14 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมกับคพสอ.หางดงจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพ  [วันที่ 14 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมการจ  [วันที่ 10 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ  [วันที่ 10 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมพัฒนาคุณภาพงานแม่และเด็ก วันที่ 9 กย.58 ณ  [วันที่ 10 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดอบรมพัฒนาการเด็ก ตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงให  [วันที่ 10 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกัน  [วันที่ 10 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา  [วันที่ 10 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา  [วันที่ 10 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการป้องกันแก้ไขปัญห  [วันที่ 08 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา  [วันที่ 08 กย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ  [วันที่ 20 สค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมพัฒนาระบบบริการเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหา  [วันที่ 20 สค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม งานวัยรุ่น ร่วมกับคณะประเมินมาตรฐานคลินิกวัยรุ่นแล  [วันที่ 14 สค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.โดยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมนำเสนอผลงานแม  [วันที่ 14 สค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.งานวัยเรียน ติดตามเยี่ยมรร.ที่มีการดำเนินงานโรงเรี  [วันที่ 14 สค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาการเด็ก วันที่ 11 สค 58 ณ ห  [วันที่ 14 สค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมงานพัฒนาการเด็กสมวัย วันที่ 13 สค.58 ณ โร  [วันที่ 14 สค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพงานศูนย์พึ่งได้ และระบบการราย  [วันที่ 14 สค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและคณะแม่บ้านสาธารณ  [วันที่ 07 สค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรถอดบทเรียนปัญหาเด็กนัก  [วันที่ 07 สค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม มอบหมายบุคลากรร่วมกิจกรรมสอนเพศศึกษาในโรงเรียนมัธย  [วันที่ 04 สค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมวีดีโอ conference เตรียมความพร้อมนิเทศติด  [วันที่ 04 สค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์สถานการณ์วัยร  [วันที่ 04 สค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกับคณะกรรมการ MCH เชียงใหม่ เยี่ยมนิเทศติดตามก  [วันที่ 29 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.เยี่ยมชมการทำงานเด็กไทยแก้มใส ในโรงเรียนเทศบาลวัดศ  [วันที่ 29 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.มอบหมายบุคลากรร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมท  [วันที่ 29 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชมร่วมกับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมทีมกับคณะทำงาน  [วันที่ 28 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจ  [วันที่ 28 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเสื  [วันที่ 28 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม มอบหมายบุคลากรร่วมประชุมสหวิชาชีพ พัฒนาเครือข่ายกา  [วันที่ 28 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินงานพัฒนาการเด็กจังหว  [วันที่ 28 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันปัญหาตั  [วันที่ 24 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามงานส่งเสริมพัฒนา  [วันที่ 22 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานอนามัยแม่และ  [วันที่ 21 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมประเมินติดตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งช  [วันที่ 21 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม รับมอบหมายจากนพ.สสจ.ชม.ร่วมเป็นวิทยากรโครงการคุ้มค  [วันที่ 17 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวัยเรียน  [วันที่ 17 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมเครือข่ายโภชนาการภาคเหนือฯ วันที่16-17กค  [วันที่ 17 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมวิชาการสภาวการณ์เด็กและเยาวชน จังหวัดเชี  [วันที่ 14 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมรับฟังสรุปโครงการบริการอนามัยการเจริญพัน  [วันที่ 14 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมจัดประชุมเครือข่าย อย ในโรงเรียน เชียงใหม่ วัน  [วันที่ 14 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประส  [วันที่ 06 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมนิเทศติดตาม ประเมินรับรองคลินิกวัยรุ่นและอำเภอ  [วันที่ 03 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานคัดกรองมะเร็งเต้านม  [วันที่ 03 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกิจกรรมโรงเรียนเป้าหมาย แก้ไขปัญหาเด็กอ้วน วัน  [วันที่ 03 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมนิเทศติดตามและประเมินการทำงานคลินิกวัยรุ่นและอ  [วันที่ 02 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องคลินิกไร้พุง มุ่งสู  [วันที่ 02 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ติดตามความพร้อมการจัดงานคัดกรอง มะเร็งเต้านม ณ อำเ  [วันที่ 02 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ติดตามงานประเมินสำรวจสุขภาพวัยเรียน สำหรับครูและนั  [วันที่ 02 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกับทีมกรมการแพทย์เข้าเยียมรพ.สารภี ติดตามงานแม  [วันที่ 02 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมและมอบงบประมาณสนับสนุนสถาบันการศึกษา ภาย  [วันที่ 02 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาคเหนื  [วันที่ 02 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนักจัดการดูแลผู้ป่วย  [วันที่ 02 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการเตรียมความพร้อ  [วันที่ 02 กค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมวิชาการสภาวการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้น  [วันที่ 23 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมหารือวางแผนการทำงานวัยรุ่นประเด็นตั้งคร  [วันที่ 23 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพการดูแลที่บ้าน การดูแลระยะ  [วันที่ 19 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดหน่วยตรวจมะเร็งเคลื่อนที่ ตามโครงการเฉลิมพระเกี  [วันที่ 19 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมนิเทศติดตาม ประเมินรับรองคลินิกวัยรุ่นและอำเภอ  [วันที่ 19 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมนิเทศติดตาม ประเมินรับรองคลินิกวัยรุ่นและอำเภอ  [วันที่ 19 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด  [วันที่ 16 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อ  [วันที่ 15 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนากลุ่มงานวัยรุ่น วั  [วันที่ 15 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโรงเรียนสุ  [วันที่ 14 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการมูลนิธิกาญจนบารมี เ  [วันที่ 14 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นิเทศ ติดตาม ประเมินคลินิกวัยรุ่น อำเภออนามัยเจริญพันธุ์  [วันที่ 14 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะ  [วันที่ 10 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประเมินคุณภาพงานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์และคลินิ  [วันที่ 10 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกับทีมคณะกรรมการMCH เชียงใหม่ นิเทศติดตามเยี่ย  [วันที่ 10 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมทีมประเมินคุณภาพคลินิกวัยรุ่นและอำเภออนามัยเจร  [วันที่ 10 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมกรรมการพัฒนาการเด็กเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกา  [วันที่ 10 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมทีมวิทยากรระดับจังหวัดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ TOT  [วันที่ 05 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมการทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริก  [วันที่ 05 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดสัมมนาโครงการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยที่บ้านและผู้ป  [วันที่ 05 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจคัดกรองมะเร็งฯ ในพื้  [วันที่ 05 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจคัดกรองมะเร็งฯ ในพื้  [วันที่ 05 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับอำเภอ ร่วมกั  [วันที่ 05 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกับทีมนิเทศกระทรวงสาธารณสุข ประเมินคลินิกวัยรุ  [วันที่ 05 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแ  [วันที่ 03 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมกับทีมประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข นิเทศติดตามกา  [วันที่ 03 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมถอดบทเรียนตำบลนมแม่ และจัดทำแผนSOP ระดับตำบล วัน  [วันที่ 02 มิย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับกลุ่มงานทันตสาธารณสุข จัดประชุมการจัดบริการด้านบุค  [วันที่ 28 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2558 เขต  [วันที่ 27 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม  [วันที่ 27 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดประชุมพัฒนาคุณภาพและพัฒนาทีมนิเทศประเมินงานอนา  [วันที่ 21 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนางานมะเร็งจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประช  [วันที่ 20 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกลุ่มวัย ร่วมทีมนิเท  [วันที่ 20 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชมร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประชุมและประเมิน  [วันที่ 20 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.โดยผู้รับผิดชอบงานPalliative care ร่วมประชุม Palli  [วันที่ 20 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมกับคณะกรรมการMCH board เชียงใหม่ เยี่ยมติดตาม  [วันที่ 20 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมวิชาการ suandok palative day care ณห้องป  [วันที่ 14 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม นิเทศติดตามงานพัฒนาการเด็กที่อำเภอสันป่าตอง วันที่  [วันที่ 14 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงปี2558 ณโ  [วันที่ 14 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 ออกติดตามเยี่ยมงานอนามัยก  [วันที่ 11 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม นิเทศติดตามงานพัฒนาการเด็กที่สสอ.ดอยหล่อ ศพด.พื้นท  [วันที่ 11 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมงานพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายและกีฬา ว  [วันที่ 07 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมกับทีมสุขภาพจิตจังหวัดช่วยกันเยียวยาจิตใจผู้ป  [วันที่ 07 พค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนางานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพ  [วันที่ 29 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมพัฒนางานมะเร็งระดับโซน และระดับจังหวัดเชี  [วันที่ 29 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมพัฒนางานโครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหาตั้งคร  [วันที่ 29 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็ก จั  [วันที่ 24 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศั  [วันที่ 23 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต  [วันที่ 20 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและจัดทำแผนการพัฒนาทีมหมอครอ  [วันที่ 17 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนาตำบลนมแม่เพื่อพัฒนาการเด็ก ปี 2558 ว  [วันที่ 16 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม เป็นตัวแทนรับมอบของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม  [วันที่ 09 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  [วันที่ 09 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  [วันที่ 07 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียความพร้อมเปิดให  [วันที่ 03 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพระเกียร  [วันที่ 02 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน โครงการป  [วันที่ 02 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมคณะกรรมการService plan สาขาจิตเวช เชียงให  [วันที่ 02 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมเตรียมการงานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเ  [วันที่ 02 เมย. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการประเมินปร  [วันที่ 30 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมพัฒนางานสุขภาพจิต งานกลุ่มวัยรุ่น และระบ  [วันที่ 30 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมงานปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเท  [วันที่ 30 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายลดอ้วน ให้บุคลากร ครู และนักเ  [วันที่ 28 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม นำโดยหัวหน้ากลุ่มงานร่วมประชุมโครงการพัฒนาเครือข่า  [วันที่ 28 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมการดูแลเด็กโดยใช้เครื่องมือเฝ้าระวังDSPM  [วันที่ 28 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก DSPM วันที่ 2  [วันที่ 25 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในภาวะสมองเสื่อมและ  [วันที่ 25 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และบูรณาการแผนยุทธศาสต  [วันที่ 25 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมเตรียมการความพร้อมจัดงานส่งเสริมพัฒนากา  [วันที่ 23 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมรับฟังการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาเทิดพระเก  [วันที่ 23 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม มอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบงานมะเร็ง ร่วมศึกษาดูงาน  [วันที่ 23 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมสุขภาพจิตโซน๓ที่ห้องประชุมสหกรณ์สาธารณส  [วันที่ 23 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในภาวะสมองเสื่อมและ  [วันที่ 23 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดประชุมทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการตั้งคร  [วันที่ 23 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. โดยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและทีมคณะทำงานส่ง  [วันที่ 19 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมการอบรม Service plan สาขามะเร็ง เรื่อง แนวท  [วันที่ 19 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการส่งเสิรมพ  [วันที่ 19 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมทีมกับคณะทำงานพัฒนาการเด็ก ถ่ายวีดีโอประกอบการ  [วันที่ 19 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 1 ปี 2558  [วันที่ 19 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมอบรมการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลการให้บริการของศูนย์  [วันที่ 17 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมความพร้อมเป  [วันที่ 17 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลที่รับผิดชอ  [วันที่ 16 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมการอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์  [วันที่ 12 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม มอบหมายบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรและสนับสนุนการอบรมการ  [วันที่ 11 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.โดยงานกลุ่มวัยเรียน เยี่ยมรร.ฝางชนูปถัมป์เพื่อรับการป  [วันที่ 10 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือระยะยาว (parative  [วันที่ 06 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมเด็กไทยแก้มใส งานอนามัยวัยเรียนในพระอุุ  [วันที่ 03 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อร  [วันที่ 02 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม โดยหัวหน้างานมะเร็ง เข้าร่วมประชุมวิชาการมะเร็ง วั  [วันที่ 02 มีค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใ  [วันที่ 25 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรDPAC วันที่24กพ58 ณโร  [วันที่ 24 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมนำเสนอข้อมูลวัยรุ่นในการประชุมเครือข่ายทำงานว  [วันที่ 24 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมการประชุมแม่บ้านสาธารณสุขในประเด็นปัญหาตั้งครร  [วันที่ 23 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดอบรมให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและเสริมศักยภาพ  [วันที่ 23 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมการบูรณาการแผนงาน/โครงการ service plan งา  [วันที่ 20 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดประชุมคณะทำงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระย  [วันที่ 19 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดประชุมการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุภาวะข  [วันที่ 18 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมการอบรมการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง รพ.ศูนย์ รพ.ทั่ว  [วันที่ 16 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมการอบรมความรู้ทางวินัยและกฎหมายในการปฏิบัติหน้  [วันที่ 16 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนาระบบข้อมูลงานมะเร็ง จ.เชียงใหม่ วันท  [วันที่ 16 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมการใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒน  [วันที่ 16 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดอบรมการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการจัดการความ  [วันที่ 11 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดอบรมการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการจัดการความ  [วันที่ 10 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมเครือข่ายการทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งค  [วันที่ 09 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมจัดอบรมการเก็บและบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการแท้ง  [วันที่ 09 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขป  [วันที่ 09 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดประชุมพัฒนาระบบงานมะเร็ง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6  [วันที่ 06 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมเครือข่ายคณะทำงานปัองกันแก้ไขตั้งครรภ์ว  [วันที่ 06 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดประชุมโครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุในภาวะสมองเส  [วันที่ 05 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพใน  [วันที่ 04 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมเครือข่ายคณะทำงานปัองกันแก้ไขตั้งครรภ์ว  [วันที่ 04 กพ. 58]
- เรื่อง งานสุขภาพจิต สสจ.เชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ Tabletop Exercise งาน MCATT ระดับโซน  [วันที่ 03 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ MC  [วันที่ 02 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมประชุม การวางแผนผลักดันเชิงนโยบายในการคัดกรองและประเมิ  [วันที่ 01 กพ. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 7  [วันที่ 28 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและ  [วันที่ 28 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานพัฒนาการเด็ก TEDA4I  [วันที่ 28 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมจัดทำแผนงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงให  [วันที่ 27 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมนโยบายแนวทางดำเนินงานตามระบบสปสช.เขต 1 ว  [วันที่ 26 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมงานแม่และเด็กผ่านทางระบบ Video conference  [วันที่ 26 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดประชุมคณะทำงานสาธารณสุขในชุมชน จังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 26 มค. 58]
- เรื่อง ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและงานวัยรุ่น จากรพช.ในสังกัดสสจ.เชียงใหม่ ร่วมประ  [วันที่ 23 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมพัฒนารพช.ให้มีระบบเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม  [วันที่ 21 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมการพัฒนาความรู้และทักษะการพยาบาลแบบประค  [วันที่ 21 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมพัฒนา  [วันที่ 21 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพ  [วันที่ 20 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบส  [วันที่ 20 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญห  [วันที่ 16 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลสุขภาพชายวัย  [วันที่ 15 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ติดตามงานพัฒนาการเด็กที่รพสต.บ้านไร่ อ.หางดง วันที  [วันที่ 14 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมNew 12 th Asain Congress Of Health Promo  [วันที่ 14 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ TCDIP วันที่  [วันที่ 12 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนาระบบข้อมูลงานมะเร็ง จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 12 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเส  [วันที่ 08 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมอบรมหลักสูตรเจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรีย  [วันที่ 07 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุม Service plan สาขาจิตเวช จังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 25 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมบูรณาการแผนดูแลป่วยระยะยาวปี2558 วันที่ 2  [วันที่ 25 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานมะเร็งฯจั  [วันที่ 22 ธค. 57]
- เรื่อง ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ และเลือกตั้งกรรมการ วันที่ 20 ธ  [วันที่ 22 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ นิเทศติดตามงานโภชนาการในศูนย์เด็กเล็กอำเภอห  [วันที่ 19 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานนำร่องดูแล  [วันที่ 19 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 18 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมการติดตามประเมินผลการทำงานศูนย์พึ่่งได  [วันที่ 18 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมและเป็นทีมงานประเมินรับรองคลินิกวัยรุ่น  [วันที่ 16 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมทีมประเมินรับรองคลินิกวัยรุ่น ในการประชุมเชิง  [วันที่ 16 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมทีมประเมินรพ.จัดบริการวัยรุ่น ในการประชุมเชิงป  [วันที่ 16 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมความพร้อมเป  [วันที่ 15 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินและรับรองรพ.มาตรฐา  [วันที่ 15 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 15 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมเป็นวิทยาการในการอบรมครูในโรงเรียนที่มีนักเรีย  [วันที่ 14 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ  [วันที่ 14 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนสรุปผลการดำเนินงานโครงการดูแลส  [วันที่ 11 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมสร้างความร่วมมือองคืกรเครือข่ายช่วยเหลื  [วันที่ 10 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนาการเด็กจังหวัดเชียงใหม่ วันที่8ธค57  [วันที่ 08 ธค. 57]
- เรื่อง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจั  [วันที่ 06 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันว  [วันที่ 05 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหว  [วันที่ 04 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมเยี่ยมติดตามเทศบาลตำบลหางดง ด้านสุขภาพวันที่4ธ  [วันที่ 04 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดประชุมพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและการดูแลระยะ  [วันที่ 03 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมวิชาการหน่วยบริการเครือข่ายมะเร็ง 12 จัง  [วันที่ 02 ธค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมพัฒนางานกลุ่มวัยสูงอายุ flagship 58. วัน  [วันที่ 28 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชมเตรียมพื้นที่รับการประเมินรพ.YFHSวันที่ 28พย57ณ รพ.  [วันที่ 28 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมองค์กรไร้พุง วันที่28พย57 ณ สสจ.ลำพูน  [วันที่ 28 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมดาวส์สัญจร วันที่27-28พย57 ณ ลักษวรรณรีส  [วันที่ 28 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม เยี่ยมงานวัยรุ่นและเตรียมพื้นที่รับการประเมินรพ.YF  [วันที่ 28 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์จ  [วันที่ 28 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริม สสจ.ชม ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จฯ ศูนย์การเรียนรู้โคร  [วันที่ 26 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม เยี่ยมศพด.ช้างคำ รพสต.บ้านไร่ อ.หางดง เพื่อติดตามง  [วันที่ 26 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม เตรียมงาน WCC เพื่อรับรองรมต.สธ.ที่รพ.สันป่าตอง ว  [วันที่ 26 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมรายการวิทยุผู้ว่าพบประชาชน ที่สวท.เชียงใหม่ วั  [วันที่ 26 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ติดตามเยี่ยมงานอนามัยที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และโร  [วันที่ 26 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานตามตัวชี้วัดกระทรวงส  [วันที่ 21 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมพัฒนาการเด็ก LCDIP วันที่21พย57 ณห้องประ  [วันที่ 21 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนาระบบบริการผู้พิการขาขาดจังหวัดเชียงใ  [วันที่ 21 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม นิเทศติดตามงานโภชนาการและอนามัยโรงเรียนที่รร.ปริ้น  [วันที่ 20 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมโครงการสัมมนานโยบายและแนวทางการดำเนินงาน  [วันที่ 20 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาบสาธารณสุข ให้แก่บุคลา  [วันที่ 20 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมงานมหกรรมสุขภาพ ที่อำเภอหางดง วันที่ 20 พย. 57  [วันที่ 20 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวัยรุ่น วัน  [วันที่ 20 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุชภาพ สสจ.ชม. นิเทศติดตามงานอนามัยโรงเรียนที่รร.ดาราและรร.ปรินส  [วันที่ 19 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันปัญหาวัยรุ่นเชียงใหม  [วันที่ 19 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ออกเยี่ยมงานโภชนาการและพัฒนาการเด็กที่โรงเรียนเทพ  [วันที่ 17 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ออกเยี่ยมงานโภชนาการและพัฒนาการเด็กที่โนงเรียนแ  [วันที่ 14 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริม สสจ.ชม จัดประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนาการเด็กจังหวัดเชียงใหม่ ปี25  [วันที่ 14 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม มอบหมายผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนตรวจเยี่ยมงานโ  [วันที่ 13 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนท  [วันที่ 13 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมวางแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้านและการ  [วันที่ 13 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมอบรมการให้คำปรึกษาทางเลือกเพื่อจัดบริการแก่วัยรุ่น วั  [วันที่ 13 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม นิเทศติดตามงานพัฒนาการเด็ก ณ รพสต.บ้านสันผักหวาน อ  [วันที่ 13 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่10 ติดตามงานพัฒนาการเด็กปฐ  [วันที่ 11 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองบริโภค ออกนิเทศโรงเรียน เพ  [วันที่ 10 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมอสม.เชี่ยวชาญ งานด้านแม่และเด็ก เพื่อใช้เ  [วันที่ 10 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกับทีมศูนย์อนามัยที่ 10 เชีียงใหม่ เข้าพบผู้บร  [วันที่ 07 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนาระบบบริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  [วันที่ 07 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และการดูแลระยะย  [วันที่ 04 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน ร่วมประชุมโปรแกรม OS  [วันที่ 04 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย  [วันที่ 03 พย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.รับฟังการชี้แจงโครงการป้องกันตั้งครรภ์วัยรุ่นเชียงใหม  [วันที่ 30 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม นิเทศติดตามงานพัฒนาการเด็ก ที่รพสต.หนองแก๋ว อ.หางด  [วันที่ 29 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที รพสต.ประเมินโครงก  [วันที่ 28 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครร  [วันที่ 28 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญห  [วันที่ 28 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม นิเทศติดตามงานพัฒนาการเด็ก0-5 ปี ที่สบแม่ข่า รพสต.  [วันที่ 28 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมการวางแผน service plan สาขาปฐมภูมิ และท  [วันที่ 24 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมวางแผนการจัดเตรียมความพร้อมการบริหารเตีย  [วันที่ 24 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม นิเทศติดตามงานพัฒนาการเด็ก0-5 ปี ณ สสอ.หางดง วันที  [วันที่ 24 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมงานวันประกาศผลการประกวดหนังสั้นเยาวชนต่อต้านกา  [วันที่ 22 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาต้นแบบโภชนาการสมวัยจังหวัด  [วันที่ 22 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม นิเทศติดตามงานพัฒนาการเด็ก ณ รพสต.บ้านปงเหนือ อ.หา  [วันที่ 21 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  [วันที่ 21 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจั  [วันที่ 21 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม นิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาการเด็กและอนามัยโรงเรี  [วันที่ 20 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการเด็ก เชียง  [วันที่ 17 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ติดตามการดำเนินงาน Well baby clinic ที่รพ.สันกำแพ  [วันที่ 15 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมซ้อมแผนบูรณาการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโ  [วันที่ 15 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมคณะกรรมการMCH BOARD จังหวัดเชียงใหม่ วันท  [วันที่ 15 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มงานส  [วันที่ 13 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมอบรม End of Life Care Training At Lanna Human  [วันที่ 13 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์เด็กพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบู  [วันที่ 13 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว วันที่ 3 ตค  [วันที่ 06 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเด็กอ.หางดง วันที่  [วันที่ 06 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมแนวทางการประเมินภายในและติดตามโครงการฯระ  [วันที่ 01 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกับศูนย์อนามัยที่10เชียงใหม่ ประเมินรับรองคลิน  [วันที่ 01 ตค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกิจกรรมประชุมพัฒนาการเด็ก ที่เทศบาลตำบลเจดีย์แ  [วันที่ 28 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภา  [วันที่ 28 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิต วันที25-  [วันที่ 25 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กฯจัดประชุมสรุปผลงานพัฒนาก  [วันที่ 25 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมปรองดองสมานฉันท์ ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า หาด  [วันที่ 24 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. งานยาเสพติดและTobenumberone ศึกษาดูงานยาเสพติดที่  [วันที่ 24 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามและหยุดยั้งการแ  [วันที่ 24 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมถอดบทเรียนการทำงานส่งเสริมสุขภาพควบคุมโร  [วันที่ 24 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงให  [วันที่ 24 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอด รุ่นที่ 2  [วันที่ 23 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ รุ่น  [วันที่ 22 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมติดตามงานโครงการchildlifeช่วยเหลือเด็กต  [วันที่ 22 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมติดตามงานโครงการchildlifeช่วยเหลือเด็กต  [วันที่ 22 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอด รุ่นที่ 1  [วันที่ 22 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมพัฒนาการใช้โปรแกรมศูนย์พึ่งได้ วันที่ 19  [วันที่ 22 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล TaKis Data Center วันที่ 1  [วันที่ 18 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 นิเทศติดตามโครงการพัฒนาระ  [วันที่ 18 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ วันท  [วันที่ 18 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมSERVICE PLAN สาขากุมาร วันที่ 15 กย.57 ณ  [วันที่ 15 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมการใช้เครื่องมือ TEDA4Iเพื่อคัดกรองเด็กที  [วันที่ 15 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดประกวดเยาวชน เก่งและดี  [วันที่ 15 กย. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพื่อการรับรองคุณภาพสถานภาพพยาบาลบำบัดรักษาผู  [วันที่ 12 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 นิเทศติดตามโครงการพัฒนาระ  [วันที่ 10 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับและดำเนินกิจกรรมใน  [วันที่ 09 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมติดตามงานโครงการchildlifeช่วยเหลือเด็กต  [วันที่ 09 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริม สสจ.ชม.ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประเมินโรงพยาบาลสายใย  [วันที่ 09 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาต้นแบบการพัฒนาการเด็กปฐมวัย.  [วันที่ 08 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมกับศูนย์อนามัยที่10เชียงใหม่ ประเมินรพ.สายใยร  [วันที่ 08 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่1 ว  [วันที่ 08 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มงานทันตสาธารณสุข จัดประชุมอนามั  [วันที่ 05 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมจัดทำแผน service plan สาขาจิตเวชแ  [วันที่ 05 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมติดตามงานโครงการพัฒนาระบบบริการแก่เด็กต  [วันที่ 03 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรเรื่อ  [วันที่ 03 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหางานอนามัยแม  [วันที่ 01 กย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แม่วัยรุ่นและครอบครัว วัน  [วันที่ 29 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประเมิน  [วันที่ 29 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 นิเทศติดตามโครงการพัฒนาระ  [วันที่ 29 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมกับศูนย์อนามัยที่10 นิเทศติดตามงานบริการช่วยเห  [วันที่ 28 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประเมินโ  [วันที่ 27 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมปฏิรูปการศึกษาปี2558 วันที่ี 27 ส  [วันที่ 27 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประเมินโ  [วันที่ 27 สค. 57]
- เรื่อง งานยาเสพติด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมศพสจ.วันที่26สค57 ณห้  [วันที่ 26 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสินค้าโครงการส  [วันที่ 26 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมติดตามงานโครงการพัฒนาระบบบริการแก่เด็กต  [วันที่ 25 สค. 57]
- เรื่อง ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต&ยาเสพติด สังกัด สสจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาก  [วันที่ 24 สค. 57]
- เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลสังคมจิตใจในโรงพย  [วันที่ 24 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่10 นิเทศติดตามโครงการพ  [วันที่ 22 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ร่วมประชุมเตรียมการประชุมวิชาการสาธารณสุขปี2  [วันที่ 22 สค. 57]
- เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่1 ปี2557 วันท  [วันที่ 21 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมโครงการตำบลนมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว ตำ  [วันที่ 21 สค. 57]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการยุติความรุนแรงต่อเด  [วันที่ 21 สค. 57]
- เรื่อง ประชุมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี2557 วันที่ 20 สค 57 ณ ห้องม่วนอกม  [วันที่ 21 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประเมินการทำงานโครงการ  [วันที่ 21 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ นิเทศติดตามการทำงานโครงการพัฒนาระบบบริการแ  [วันที่ 20 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประเมินโ  [วันที่ 19 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ นิเทศติดตามการทำงานโครงการพัฒนาระบบบริการแก  [วันที่ 19 สค. 57]
- เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรการประเมินคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและแนวทางการให้ความช่วยเ  [วันที่ 19 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมติดตามงานโครงการพัฒนาระบบบริการแก่เด็กต  [วันที่ 16 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่10 ประเมินอำเภออนามัยเ  [วันที่ 16 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 ประเมินอำเภออนามัยเจร  [วันที่ 14 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมรับการสัมภาษณ์และประเมินโครงการป้องกันก  [วันที่ 14 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมติดตามงานโครงการพัฒนาระบบบริการแก่เด็กต  [วันที่ 13 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ร่วมกับศูนย์อนามัยที่10ประเมินอำเภออนามัยเจร  [วันที่ 13 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ร่วมกับศูนย์อนามัยที่10 ประเมินอำเภออนามัยเจ  [วันที่ 09 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ นิเทศติดตามงานสุขภาพจิตและยาเสพติด วันที่7ส  [วันที่ 08 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ร่วมกับศูนย์อนามัยที่10 ประเมินอำเภออนามัยเจ  [วันที่ 07 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมรวมพลังสร้างเครือข่ายช่วยเหลือคนไร้ที่พึ  [วันที่ 06 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ร่วมประชุมสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย วันที่6สค57ณ  [วันที่ 06 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือกับคณะทำงานOSCC จังหวัดเชียง  [วันที่ 05 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมนิเทศติดตามงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรั  [วันที่ 05 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ และทีมงานสุขภาพจิตเชียงใหม่ ร่วมประชุมวิชาก  [วันที่ 04 สค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม Provider board วันที่ 31กค 5  [วันที่ 31 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 ประเมินคลินิกวัยรุ  [วันที่ 31 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมยุติปัญหาซิฟิลิสแต่กำเนิด ปี2557 วันที่3  [วันที่ 30 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานเด็กและ  [วันที่ 30 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับทีมนิเทศเครือข่ายสุขภาพ นิเทศติดตามง  [วันที่ 29 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประเมินค  [วันที่ 29 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับทีมศูนย์อนามัยที่ 10 และกรมอนามัย ปร  [วันที่ 28 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับทีมศูนย์อนามัยที่ 10 ประเมินรพ.HPH แ  [วันที่ 28 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ นิเทศติดตามงานสุขภาพจิตและงานยาเสพติด ณ รพ.  [วันที่ 25 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่  [วันที่ 25 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการลดช่องว่าง  [วันที่ 24 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม นิเทศติดตามงานสุขภาพจิต&ยาเสพติดที่รพ.อมก๋อย วันที  [วันที่ 24 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ นิเทศติดตามงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ณ รพ.ฮอด  [วันที่ 23 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประเมินร  [วันที่ 23 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการงานแม่และเด็ก จังหวัดเชี  [วันที่ 23 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาเด็กอ้วนใน  [วันที่ 21 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ติดตามปร  [วันที่ 21 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จัดประชุมคัดกรองและติ  [วันที่ 21 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมเป็นวิทยากรช่วยเหลือปัญหานักเรียนและวัยรุ่น วั  [วันที่ 19 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมติดตามงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย LCDIP วันที่1  [วันที่ 19 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้องค์กรไร้  [วันที่ 17 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมระดมความคิดเรื่องอิสรภาพภายใต้วาทกรรมยาเ  [วันที่ 17 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น เชียงใ  [วันที่ 17 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมทีมประเมินรพ.สายใยรักที่รพ.แม่ออน วันที่16กค5  [วันที่ 17 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมทีมคณะกรรมการตรวจประเมินโรงพยาบาลสายใยร  [วันที่ 15 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมมหกรรมรวมพล 12 ปี TO BE NUMBER ONE ระหว  [วันที่ 15 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพงานอนามัยแม่และเด็ก วั  [วันที่ 10 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาวัยเรียน ภาวะอ้ว  [วันที่ 10 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเด็กอ้วน  [วันที่ 10 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเด็กอ้วน  [วันที่ 09 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมจัดทำแผนโครงการสร้างสุขภาพอนามัยเ  [วันที่ 09 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมเตรียมการเพื่อประกวดจังหวัด/ชมรม To be  [วันที่ 09 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเด็กอ้วนใ  [วันที่ 09 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประเมินอ  [วันที่ 08 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ มอบหมายบุคลากรร่วมสังเกตการณ์ ซ้อมการแสดงเพ  [วันที่ 01 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมบูรณาการกับกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ ,ท  [วันที่ 01 กค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม มอบหมายบุคลากรร่วมประชุมจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญ  [วันที่ 01 กค. 57]
- เรื่อง กลุุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรและประชุมเร่งรัดปราบปรามและ  [วันที่ 30 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมแลกเปลี่ยนและสรุปผลการดำเนินงานอำเ  [วันที่ 30 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมจัดฐานความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพ ประช  [วันที่ 27 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมส่งบุคลากรประชุมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแล  [วันที่ 27 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอ  [วันที่ 25 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมพัฒนาระบบบริการด้านผู้พิการทางการเ  [วันที่ 25 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอในเขตเทศบาลนค  [วันที่ 24 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่  [วันที่ 23 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารก  [วันที่ 23 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ เชียงใหม่ ร่วมประชุมปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพ  [วันที่ 23 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองท  [วันที่ 23 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เขตบ  [วันที่ 23 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมวิชาการเขตบริการที่1 วันที่ 19 มิ  [วันที่ 23 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ วั  [วันที่ 23 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขภาพจิตคัดเลือกบุคลากรร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้Be  [วันที่ 23 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริม สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการเด็ก วันที่16 มิย  [วันที่ 16 มิย. 57]
- เรื่อง งานยาเสพติด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมรับนโยบายเร่งด่วน ทาง  [วันที่ 13 มิย. 57]
- เรื่อง งานผู้สูงอายุ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.จัดประชุมวางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  [วันที่ 13 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโ  [วันที่ 12 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม มอบหมายบุคลากรร่วมประชุมขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแล  [วันที่ 12 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนโครงการพัฒนาการเด็ก0-5  [วันที่ 12 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมซ้อมแผนอุบัติภัยในภาวะฉุกเฉิน วัน  [วันที่ 12 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่  [วันที่ 11 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลแม่ข่ายและพัฒ  [วันที่ 11 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมส่งเสริมสุขภาพเด็กว  [วันที่ 06 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานการปร  [วันที่ 06 มิย. 57]
- เรื่อง ทีมงานบุคลากรสุขภาพจิตและยาเสพติด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัต  [วันที่ 05 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอหางดง  [วันที่ 05 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมทีม MCATT ณ จังหวั  [วันที่ 05 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมวิชาการMCH BOARD ณ จังหวัดน่าน  [วันที่ 05 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอำเภออนามั  [วันที่ 02 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กแ  [วันที่ 30 พค. 57]
- เรื่อง งานสุขภาพจิตและยาเสพติด กลุ่มงานส่งเสริมสสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมพัฒนางานระบบงานพ  [วันที่ 30 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับทีม Regulator ทุกกลุ่มงานในสสจ.เชียงใหม่ นิเทศงานเ  [วันที่ 29 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมดำเนินโครงการสมัชชาท้องไม่พร้อมเชียงใหม  [วันที่ 29 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานพ  [วันที่ 29 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพแกนนำเฝ้าระวังIQ/EQ 2  [วันที่ 29 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมนิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลเ  [วันที่ 29 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานศูนย์พึ่งได้ 2557  [วันที่ 29 พค. 57]
- เรื่อง งานสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสสจ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่10 จัดป  [วันที่ 23 พค. 57]
- เรื่อง งานสุขภาพจิต ยาเสพติด และTO BE NUMBER ONE กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ด  [วันที่ 22 พค. 57]
- เรื่อง การเตรียมสถานที่และความพร้อมก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมประเมินชมรม/จังหวัด TO BE NUM  [วันที่ 22 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมการนิเทศติดตามประเมินผลการทำงาน เครือข่ายบริการสุขภาพท  [วันที่ 22 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลแม่ข่าย งานแม  [วันที่ 22 พค. 57]
- เรื่อง งาน To Be number one กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมเตรียมความพร้อมรร.  [วันที่ 20 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมประชุมพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระด  [วันที่ 20 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม พรบ.สุขภาพจิต วันท  [วันที่ 14 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู  [วันที่ 14 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำภาคีเครือ  [วันที่ 12 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบ  [วันที่ 08 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนาการคลอดมาตรฐานและการดูแลทาร  [วันที่ 06 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลการให้บริกา  [วันที่ 06 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นกำลังใจเชียร์เยาวชนไอดอลเชียงใหม่ ร  [วันที่ 05 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมประชุมชี้แจงและอบรมถ่ายทอดProgram Manager ผู้ส  [วันที่ 03 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโครงการงบหลั  [วันที่ 02 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมจัดตั้งชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE ใน  [วันที่ 02 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ มอบหมายบุคลากรร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถ  [วันที่ 01 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ รวบรวมไฟล์นำเสนอในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ส  [วันที่ 01 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชียงใหม่ วันที่  [วันที่ 30 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานยาเส  [วันที่ 29 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการเข้าถึงบริการ  [วันที่ 29 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี  [วันที่ 29 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม จัดประชุมพัฒนาศักยภาพตำบลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้พิ  [วันที่ 29 เมย. 57]
- เรื่อง งานสุขภาพจิต ยาเสพติด และTO BE NUMBER ONE กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร  [วันที่ 28 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯ57 วันที่2  [วันที่ 25 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมประชุมการพัฒนาการประสานงานระบบบริการในเขตเมือง วันที่  [วันที่ 22 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมออกแบบหลักสูตรสมัชชาท้องไม่พร้อมเ  [วันที่ 22 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม.ร่วมงานวันผู้สูงอายุ ปี2557 วันที่ 19 เมษายน 2557  [วันที่ 21 เมย. 57]
- เรื่อง ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ชาวสาสุขร่วมรดน้ำดำหัว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายแพทย์ส  [วันที่ 18 เมย. 57]
- เรื่อง ประชุมพัฒนางานอนามัยวัยเรียนปี2557 วันที่9เมย57 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สสจ.เช  [วันที่ 09 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กร  [วันที่ 08 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้สุขภาพแก่ลูกเณรบวชสามเณรภาคฤดูร้  [วันที่ 05 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันปราบปรามค้ามนุษย์เชี  [วันที่ 02 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและกลุ่มงานทันตสาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสุขภาพ  [วันที่ 02 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจัดค่ายปรับเปลี่ยน  [วันที่ 01 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก วันท  [วันที่ 31 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ provider board วันที่31  [วันที่ 31 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาก  [วันที่ 27 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ให้ความรู้แก่เด็กด้อยโอกาส เด็กชนเผ่า ฯลฯ ณ  [วันที่ 26 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเ  [วันที่ 25 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาการดูแลผู้  [วันที่ 24 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการ  [วันที่ 24 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ร่วมประชุมเวทีเสวนาปัญหาท้องไม่พร้อมวัยรุ่น 13-14  [วันที่ 14 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ/ สสอ/รพ.แม่แตง/รพสต.เขตตำบลอินทขิลร่วมประชุมโครงการสายใยร  [วันที่ 10 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ มอบหมายบุคลากรร่วมประชุม HPHNQC ที่โรงแรมอโ  [วันที่ 06 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่มอบหมายบุคลากรร่วมเวทีสังเคราะห์การพัฒนากฎหม  [วันที่ 06 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงก  [วันที่ 05 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ส่งบุคลากรร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่า  [วันที่ 04 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมร่วมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ณ โรงเรีย  [วันที่ 01 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาวิชากา  [วันที่ 26 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนศูนย์พึ่งได  [วันที่ 25 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวั  [วันที่ 25 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมถ่ายทอดหลักสูตรการอ  [วันที่ 24 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพส่งบุคลากรร่วมประชุมการใช้ข้อมูลสารสนเทศGIS ติดตามการป้องก  [วันที่ 24 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและกลุ่มงานควบคุมโรค ร่วมดำเนินโครงการฉลาดรู้ฉลาดรัก ณโรงเ  [วันที่ 21 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริม สสจ.ชม ร่วมเป็นวิทยากรสถานการณ์ท้องไม่พร้อมเชียงใหม่ ในอบรม "ยุ  [วันที่ 19 กพ. 57]
- เรื่อง คณะนิเทศงานสสจ.เชียงใหม่ เยี่ยมคพสอ.ฮอด ติดตามตัวชี้วัดปี2557 วันที่13กพ57ณ รพ.ฮ  [วันที่ 13 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมเสวนา"หุ้นส่วนการจัดการศึกษาสำหรับบุตรหลานผู้ใช้แรงงาน"วันที่12 กพ57ณ คุ้ม  [วันที่ 12 กพ. 57]
- เรื่อง บุคลากรสังกัด สสจ.จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมวิชาการสูตินรีเวชส่วนภูมิภาคครั้งที่  [วันที่ 12 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแสดงความอาลัย กับการจากไปข  [วันที่ 06 กพ. 57]
- เรื่อง คณะผู้ตรวจจากส่วนกลางเยี่ยมประเมินการตรวจประเมินสถานพยาบาล ณ ห้องม่วนอกม่วนใจ สส  [วันที่ 06 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมปรับแผนงานโครงการ ตามตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประ  [วันที่ 05 กพ. 57]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติภารกิจดูแลการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่  [วันที่ 01 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสุขภ  [วันที่ 31 มค. 57]
- เรื่อง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รั  [วันที่ 27 มค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมดูแลเด็กเชียงใหม่ชิงแชมป์To be no 1 tee  [วันที่ 25 มค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี ณ คีรีธาร  [วันที่ 25 มค. 57]
- เรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก โครงการLCDIPณ สถาบันเด็กราชนครินทร์ วัน  [วันที่ 25 มค. 57]
- เรื่อง งานสุขภาพจิต สสจ.เชียงใหม่ ร่วมอบรมโครงการพัฒนารพช.ให้มีระบบการเฝ้าระวังIQ/EQในเ  [วันที่ 21 มค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสนับสนุนบริการและการฟื้นฟูผู้พิการ งบ สปสช.ปี 2557  [วันที่ 16 มค. 57]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ ร่วมจัดประกวดผลงานโครงการTo be number one ระดับภาคเหน  [วันที่ 09 มค. 57]
- เรื่อง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ให้พรปีใหม่ 2557 แก่เจ้าห  [วันที่ 02 มค. 57]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่2557 ที่สำนักงานฯ วันที่ 27 ธค56  [วันที่ 27 ธค. 56]
- เรื่อง ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประ  [วันที่ 27 ธค. 56]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(Smart Office) วันที่ 26  [วันที่ 26 ธค. 56]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินควบคุมกำกับ มาตรฐานและกฎหมาย(Chiangmai Provinci  [วันที่ 25 ธค. 56]
- เรื่อง ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2556 สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ว  [วันที่ 21 ธค. 56]
- เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสามัญประจำปี2556 วันที่21ธค56ณ  [วันที่ 21 ธค. 56]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดประชุมโดยกลุ่มงา  [วันที่ 19 ธค. 56]
- เรื่อง ประชุมเพื่อปรับแก้ไขโครงการและพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการป้องกันและ  [วันที่ 19 ธค. 56]
- เรื่อง อบรมการป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัยและการใช้MVA(Prevention of unsafe abortion fro  [วันที่ 12 ธค. 56]
- เรื่อง อบรมการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล(case management)สำหรับเชียงใหม่&ลำปาง ระหว่างวันที่1  [วันที่ 11 ธค. 56]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSC  [วันที่ 09 ธค. 56]
- เรื่อง สัมมนาเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในระบบสาธารณสุขเพื่อสื่อสารการดำเนินงานสุ  [วันที่ 09 ธค. 56]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการปรับกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดทำแผน  [วันที่ 06 ธค. 56]
- เรื่อง ประชุมชี้แจงปรับแก้ไขโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมวัยรุ่นจังหว  [วันที่ 04 ธค. 56]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานสุขภาพจิต&ยาเสพติดปี2557 วั  [วันที่ 03 ธค. 56]
- เรื่อง ประชุมการใช้ระบบกิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  [วันที่ 03 ธค. 56]
- เรื่อง 2 ธันวาคม 56 พิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจ To be No 1 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชีย  [วันที่ 02 ธค. 56]
- เรื่อง ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัด ปี 2557 โดยทุกกลุ่มงานในสำนักงานสา  [วันที่ 29 พย. 56]
- เรื่อง ทำบุญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 พย.56  [วันที่ 27 พย. 56]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ Chiangmai provincial provider Executive Broad ครั้  [วันที่ 26 พย. 56]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่จัดประชุมติดตามการเตรียมรับเสด็จทูลหม่อมหญิง  [วันที่ 25 พย. 56]
- เรื่อง ประชุมบูรณาการงานสาธารณสุขในโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพและส่งเสริมป้องก  [วันที่ 23 พย. 56]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จัดประชุ  [วันที่ 23 พย. 56]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชม. ประชุม Video Conference งานอนามัยแม่และเด็ก LCDIP  [วันที่ 18 พย. 56]
  (2)  นางสาวกุลรัศมิ์ นามแก้ว    107     เรื่อง
- เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ  [วันที่ 13 กพ. 61]
- เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [วันที่ 26 ธค. 59]
- เรื่อง โครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า  [วันที่ 17 พย. 59]
- เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559  [วันที่ 08 เมย. 59]
- เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด  [วันที่ 07 มีค. 59]
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม  [วันที่ 29 กพ. 59]
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 7  [วันที่ 26 กพ. 59]
- เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่  [วันที่ 25 กพ. 59]
- เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ  [วันที่ 17 กพ. 59]
- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเทคโนโลยีชุมชนเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล  [วันที่ 01 กพ. 59]
- เรื่อง ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และข้าราชการ/ลูกจ้าง ที่ใกล้เกษี  [วันที่ 01 กพ. 59]
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม  [วันที่ 22 มค. 59]
- เรื่อง ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่  [วันที่ 21 มค. 59]
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการ  [วันที่ 21 มค. 59]
- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม  [วันที่ 21 มค. 59]
- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตเดือนตุลาคม 2558  [วันที่ 20 ตค. 58]
- เรื่อง ประชุมงานมะเร็ง  [วันที่ 14 กค. 58]
- เรื่อง พิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ.ฮอด  [วันที่ 11 กค. 58]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็ก  [วันที่ 09 กค. 58]
- เรื่อง พิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็ง ณ.หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ราชการ อำเภสันกำแพง  [วันที่ 09 กค. 58]
- เรื่อง การครวจคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ ณ. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ๓๓ อ.สันทราย  [วันที่ 08 กค. 58]
- เรื่อง การครวจคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว  [วันที่ 07 กค. 58]
- เรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ณ.ที่ว่าการอำเภอฝาง  [วันที่ 06 กค. 58]
- เรื่อง “ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่”  [วันที่ 20 เมย. 58]
- เรื่อง การประชุมซ้อมแผนวิกฤติสุขภาพจิตบนโต๊ะ(Table Of Exercise)  [วันที่ 02 กพ. 58]
- เรื่อง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  [วันที่ 09 มค. 58]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมประชุม Chiangmai Provincial Health Board ที่ โรงแรมเมอ  [วันที่ 28 พย. 57]
- เรื่อง ผู้บริหารร่วมลงนามmouโครงการมะเร็งเต้านม  [วันที่ 19 พย. 57]
- เรื่อง การดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่โดยเครื่องเอ็กซรย์Mammogram  [วันที่ 19 พย. 57]
- เรื่อง รณรงค์การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองทั้งจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 19 พย. 57]
- เรื่อง รณรงค์การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง  [วันที่ 14 พย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อเสื้อสมทบทุนมูลนิธิกาญจนบารมี  [วันที่ 24 ตค. 57]
- เรื่อง ขอเชิญบูชาพระเสาร์ ๕ เบญจนวมงคล  [วันที่ 16 ตค. 57]
- เรื่อง การประชุม service plan สาขามะเร็ง  [วันที่ 16 ตค. 57]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการService Plan สาขาโรคมะเร็ง  [วันที่ 09 ตค. 57]
- เรื่อง TO BE NUMBER ONE IDOL 5  [วันที่ 15 กย. 57]
- เรื่อง กำหนดการประกวด To BENUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘  [วันที่ 12 กย. 57]
- เรื่อง การประชุม Hospital accraditation งานยาเสพติด  [วันที่ 12 กย. 57]
- เรื่อง เชิญชวนประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMA  [วันที่ 04 กย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญชวนส่งเยาวชนเข้าร่วมประกวดต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 08 สค. 57]
- เรื่อง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมชมบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE  [วันที่ 17 กค. 57]
- เรื่อง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมชมบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE  [วันที่ 17 กค. 57]
- เรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมบูท TO BE NUMBER ONE ชมรม/จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 17 กค. 57]
- เรื่อง การประกวด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  [วันที่ 16 กค. 57]
- เรื่อง การประกวดบูธนิทรรศการจังหวัด/สมาชิก TO BE NUMBER ONE  [วันที่ 16 กค. 57]
- เรื่อง มหกรรมรวมพล สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในโอกาสครบรอบ ๑๒ ปี ประจำปี ๒๕๕๗  [วันที่ 15 กค. 57]
- เรื่อง การประชุมงานสุขภาพจิตบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 08 กค. 57]
- เรื่อง ประชุมงานสุขภาพจิต  [วันที่ 08 กค. 57]
- เรื่อง การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2015  [วันที่ 04 กค. 57]
- เรื่อง คณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  [วันที่ 27 มิย. 57]
- เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี2557  [วันที่ 26 มิย. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต  [วันที่ 24 มิย. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการงานยาเสพติดและสุขภาพจิต  [วันที่ 23 มิย. 57]
- เรื่อง กำหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบงานยาเสพติดและสุขภาพจิต  [วันที่ 18 มิย. 57]
- เรื่อง กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานยาเสพติดและสุขภาพจิต  [วันที่ 18 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขภาพจิต ประชุมเรื่องระบบ Refer  [วันที่ 17 มิย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญชวนอำเภอร่วมจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก  [วันที่ 13 มิย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2015  [วันที่ 11 มิย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานยาเสพติด เตรียมความพร้อมข้อมูลเชิงประจักษ์  [วันที่ 17 พค. 57]
- เรื่อง ประชุมการแสดง TO BE NUMBER ONE IDOL เชียงใหม่  [วันที่ 15 พค. 57]
- เรื่อง การประชุมเตรียมการนำเสนอผลงานการประกวดชมรม/จังหวัด TO BE NUMBER ONE  [วันที่ 12 พค. 57]
- เรื่อง การประชุม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 02 พค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานยาเสพติด ประชุมเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE เชียงให  [วันที่ 28 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ประชุมกลุ่มย่อยในฐานะ Regulator  [วันที่ 25 เมย. 57]
- เรื่อง การประชุม การพัฒนาระบบบริการ ด้านผู้พิการขาขาด  [วันที่ 22 เมย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญคนเชียงใหม่ร่วมโหวต 1900 1900 94 TI 25  [วันที่ 21 เมย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญคนเชียงใหม่ร่วมโหวต1900 1900 94 TI 25  [วันที่ 15 เมย. 57]
- เรื่อง TO BE NUMBER ONE IDOL  [วันที่ 11 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานยาเสพติด ร่วมเชียร์ TO BE NUMBERONE IDOL  [วันที่ 08 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ประชุม งานสุขภาพจิตและยาเสพติด  [วันที่ 04 เมย. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพประชุมLCDIP ผ่าน VDO CONFERRANCE  [วันที่ 03 เมย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญร่วมโหวต TO BE NUMBER ONE IDOL เชียงใหม่  [วันที่ 31 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขภาพจิต แจ้งกำหนดการประชุม  [วันที่ 28 มีค. 57]
- เรื่อง โครงการปันความอบอุ่นให้น้องบนดอยหนาว  [วันที่ 27 มีค. 57]
- เรื่อง เชิญเป็นกำลังใจ TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 26 มีค. 57]
- เรื่อง การรณรงค์สร้างกระแส TO BE NUMBER ONE ด้วยบทเพลง  [วันที่ 24 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมประชุม มสส.ใส่ใจผู้สูงวัย ห่วงใยอนาคตเด็กไทย  [วันที่ 19 มีค. 57]
- เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE CHIANGMAI  [วันที่ 12 มีค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพประชุมชมรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  [วันที่ 27 กพ. 57]
- เรื่อง ปันความอบอุ่นให้น้องบนดอยหนาว  [วันที่ 21 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพประชุมคณะทำงานMCH BROD  [วันที่ 21 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงให  [วันที่ 21 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพเชิญชวนส่งผลงานประกวดออกแบบโลโก้ และประกวดเรียงความ ในวาระ  [วันที่ 19 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุภาพมอบเงินให้กับโรงเรียนคนตาบอด  [วันที่ 12 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพมอบเงินโครงการลดอ้วนสร้างบุญ  [วันที่ 12 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมร่วมชมการแสดง ละครบทเพลงแห่งสายน้ำ  [วันที่ 10 กพ. 57]
- เรื่อง ร่วมโหวตให้คะแนนผู้เข้าประกวด TO BE IDOL 1900-1900-94 ตามด้วย TI 003,TI033,  [วันที่ 23 มค. 57]
- เรื่อง การประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Thailand Championship 2014  [วันที่ 23 มค. 57]
- เรื่อง แถลงข่าวการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE  [วันที่ 21 มค. 57]
- เรื่อง ถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 18 มค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสวัสดีปีใหม่ผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  [วันที่ 14 มค. 57]
- เรื่อง การประกวดTO BE NUMBER ONE IDOLS ระดับจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 12 มค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสวัสดีปีใหม่ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  [วันที่ 10 มค. 57]
- เรื่อง จังหวัดเชียงใหม่รับใบประกาศให้เป็นจังหวัดต้นแบบTO BE NUMBER ONE ระดับทอง  [วันที่ 10 มค. 57]
- เรื่อง การประกวดการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  [วันที่ 03 มค. 57]
- เรื่อง ร่วมงานCOWBOY NIGHT ที่ ดอนแก้ว  [วันที่ 28 ธค. 56]
- เรื่อง TO BE NUMBER ONE ในทัณฑสถานหญิง  [วันที่ 28 ธค. 56]
- เรื่อง โครงการปันความอบอุ่นให้น้องบนดอยหนาว  [วันที่ 25 ธค. 56]
- เรื่อง โครงการปันความอบอุ่นให้น้องบนดอยหนาว  [วันที่ 25 ธค. 56]
- เรื่อง งานรณรงค์เสริมสร้างและกำลังใจผู้พิการ  [วันที่ 24 ธค. 56]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานยาเสพติด ประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER  [วันที่ 20 ธค. 56]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  [วันที่ 16 ธค. 56]
- เรื่อง โครงการปันความอบอุ่นให้น้องบนดอยหนาว  [วันที่ 12 ธค. 56]
- เรื่อง โครงการปันความอบอุ่นให้น้องบนดอยหนาว  [วันที่ 11 ธค. 56]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพประชุมภาคีเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE  [วันที่ 10 ธค. 56]
- เรื่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพมอบป้าย TO BE NUMBER ONE  [วันที่ 04 ธค. 56]
- เรื่อง การมอบป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE  [วันที่ 04 ธค. 56]
  (3)  นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์    21     เรื่อง
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุก  [วันที่ 28 เมย. 65]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางอากาศ  [วันที่ 22 เมย. 65]
- เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 18 เมย. 65]
- เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 17 เมย. 65]
- เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 16 เมย. 65]
- เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 13 เมย. 65]
- เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดเชียงใหม  [วันที่ 13 เมย. 65]
- เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ 256  [วันที่ 13 เมย. 65]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้  [วันที่ 27 มีค. 65]
- เรื่อง ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test ผ่านรายการ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ”  [วันที่ 18 กพ. 65]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางอากาศ เขตสุขภาพที่ 1 ครั  [วันที่ 17 กพ. 65]
- เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยบนทางข้าม (ทางม้าลาย)  [วันที่ 17 กพ. 65]
- เรื่อง การติดตามการดำเนินงานการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางอากาศ  [วันที่ 07 กพ. 65]
- เรื่อง พิธีมอบอุปกรณ์การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  [วันที่ 27 มค. 65]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  [วันที่ 17 มค. 65]
- เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565  [วันที่ 05 มค. 65]
- เรื่อง โครงการปล่อยแถวรณรงค์งดเผา ป้องกันไฟป่า หมอกควัน ปกป้องประชาชน จากอุบัติเหตุทางถ  [วันที่ 27 ธค. 64]
- เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเบาหวานและควา  [วันที่ 24 ธค. 64]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางอากาศ เขตสุขภาพที่ 1 ครั้  [วันที่ 21 ธค. 64]
- เรื่อง การประชุมแนวทางการลงข้อมูลและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ในการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  [วันที่ 16 ธค. 64]
- เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมในการ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test  [วันที่ 25 มิย. 64]
  (4)  นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น    13     เรื่อง
- เรื่อง พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผลการดำเนินงาน Long Term Care ดีเด่น ระดับจังหวัด และร  [วันที่ 21 กย. 65]
- เรื่อง ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบบริการไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพ  [วันที่ 16 มิย. 65]
- เรื่อง การประชุมคณะทำงาน S-TOP ในพื้นที่นำร่อง จ.เชียงใหม่ (ระดับจังหวัด) และส่งมอบอุปก  [วันที่ 09 พค. 65]
- เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของวัยทำงาน ปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting  [วันที่ 27 มค. 65]
- เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันป้องกัน  [วันที่ 14 ตค. 64]
- เรื่อง พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ กิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season2  [วันที่ 22 กย. 63]
- เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เตว-ล่น กับคนดอยหล่อ  [วันที่ 29 มค. 63]
- เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการวิ่งสร้างสุขเมืองพระชนกจักรี ครั้งที  [วันที่ 29 มค. 63]
- เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และสมัครเข้าร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศลระดมทุนเพื่อฟื้นฟูต้นยางนาให้ม  [วันที่ 08 มค. 63]
- เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งการกุศล "Lee Hospital Minimarathon 2019 ครั  [วันที่ 21 พย. 61]
- เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาร์ฟมาราธอน 2561"  [วันที่ 05 ตค. 61]
- เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ คร  [วันที่ 29 มิย. 61]
- เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ  [วันที่ 23 พค. 61]
  (5)  นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์    10     เรื่อง
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 4/2565  [วันที่ 22 กย. 65]
- เรื่อง พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอด  [วันที่ 20 กย. 65]
- เรื่อง กิจกรรม “สาสุขอุ่นใจ” เพื่อขับเคลื่อนงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานบริการด้านสา  [วันที่ 18 สค. 65]
- เรื่อง เยี่ยมเสริมพลังและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อถอดบทเรียนตำบลต้นแบบมหัศจรรย์ 1,  [วันที่ 17 สค. 65]
- เรื่อง ประชุมหารือขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565  [วันที่ 08 สค. 65]
- เรื่อง สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2565 ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565  [วันที่ 05 กค. 65]
- เรื่อง เยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับส  [วันที่ 28 มิย. 65]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3  [วันที่ 27 พค. 65]
- เรื่อง ร่วมสร้าง “เด็กเชียงใหม่ สูงใหญ่ ฉลาด แข็งแรง”  [วันที่ 12 พค. 65]
- เรื่อง การเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยว  [วันที่ 27 เมย. 65]
  (6)  นางนุชสาคร เขมะศิริ    3     เรื่อง
- เรื่อง เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ กำกับ ติดตาม งานศูนย์พึ่งได้ (OSCC) และระบบบริการงานวัยรุ  [วันที่ 03 สค. 65]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหว  [วันที่ 03 สค. 65]
- เรื่อง เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน ตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด  [วันที่ 26 พค. 65]
  (7)  นางอารีรัศมิ์ แสนจิตต์    2     เรื่อง
- เรื่อง โครงการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556  [วันที่ 18 ธค. 56]
- เรื่อง ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากลเพื่อเป็นครู ก ด้านการพัฒนาทักษะกาย ใจ ในการปรับเปลี่ยน  [วันที่ 18 ธค. 56]
  (8)  นางคณิตา กาวงศ์    1     เรื่อง
- เรื่อง เยี่ยมเสริมพลังงานศูนย์พึ่งได้ (OSCC) และระบบบริการงานวัยรุ่น  [วันที่ 22 สค. 65]
    กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน    28     เรื่อง
  (1)  นางปริศนา สุวรรณโชติ    20     เรื่อง
- เรื่อง คู่มือมาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติด  [วันที่ 01 เมย. 63]
- เรื่อง การจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น  [วันที่ 03 ธค. 62]
- เรื่อง การดำเนิงานหมอกควันและไฟป่า59  [วันที่ 30 ธค. 58]
- เรื่อง เอกสารสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข  [วันที่ 01 กย. 58]
- เรื่อง การประมาณค่าระดับฝุ่นจังหวัดเชียงใหม่พร้อมการรายงานคุณภาพอากาศ  [วันที่ 27 กพ. 58]
- เรื่อง ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมสาธารณะระดับเขต ปี 2  [วันที่ 27 พย. 57]
- เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก  [วันที่ 02 ตค. 57]
- เรื่อง รับแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ  [วันที่ 17 มิย. 57]
- เรื่อง แจ้งกำหนดการดำเนินงานและเกณฑ์การสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี 2557  [วันที่ 17 มิย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตรและป้ายสุดยอดส้วมระดับเขต ปี 2556  [วันที่ 05 มิย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอ  [วันที่ 23 พค. 57]
- เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ ฉบับปรับปรุงใหม่  [วันที่ 22 เมย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวนายแพทยย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่,รองนายแพทย์สาธารณส  [วันที่ 09 เมย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่,รองนายแพทย์สาธารณสุ  [วันที่ 09 เมย. 57]
- เรื่อง การรับสื่อ,เอกสารองค์ความรู้,ใบปลิวผลกระทบสุขภาพจากภาวะมลพิษหมอกควัน  [วันที่ 18 มีค. 57]
- เรื่อง กำหนดการเข้าตรวจประเมินสุดยอดส้วมแห่ง ปี 2556 ระดับประเทศ  [วันที่ 06 มีค. 57]
- เรื่อง ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่า ปี 2557  [วันที่ 04 มีค. 57]
- เรื่อง การรายงานจำนวนผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบจากมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ  [วันที่ 27 กพ. 57]
- เรื่อง ขอให้ โรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ทำแผนเรื่องการเฝ้าระวังอาหา  [วันที่ 20 มค. 57]
- เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่าปี 2557  [วันที่ 08 มค. 57]
  (2)  นายเอกพันธ์ นันตากาศ    8     เรื่อง
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมอบรมการ  [วันที่ 23 มิย. 57]
- เรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบ  [วันที่ 17 มิย. 57]
- เรื่อง ประชาชนชาวเชียงใหม่สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศในชุมชน ด้วยตาของตนเองได้  [วันที่ 02 เมย. 57]
- เรื่อง ประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดวิธีตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตัวท่านเอง และความรู้ ผลก  [วันที่ 01 เมย. 57]
- เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม VDO Conference งานหมอกควันและการแพทย์ฉุกเฉิน 28 มี.ค. 5  [วันที่ 28 มีค. 57]
- เรื่อง ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม "การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภา  [วันที่ 17 มีค. 57]
- เรื่อง แผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ สสจ.ชม. จัดประชุมคณะอ  [วันที่ 11 กพ. 57]
- เรื่อง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียง  [วันที่ 03 กพ. 57]
    กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จำนวน    93     เรื่อง
  (1)  นายพิรุณ อินตา    58     เรื่อง
- เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  [วันที่ 16 มีค. 64]
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  [วันที่ 09 มีค. 64]
- เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์  [วันที่ 23 กพ. 64]
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคลากรปฎิบัติงานด่านอาหารและยา  [วันที่ 25 มค. 64]
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคลากรปฎิบัติงานด่านอาหารและยา  [วันที่ 18 มค. 64]
- เรื่อง ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกประจำปี2562  [วันที่ 10 มิย. 62]
- เรื่อง ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้สาขากิจกรรมบำบัดประจำปี2562  [วันที่ 10 มิย. 62]
- เรื่อง ประกาศรับสมัครและการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา  [วันที่ 27 มีค. 62]
- เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาเจ้าหน้ที่ธุรการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  [วันที่ 12 ตค. 61]
- เรื่อง เชิญชวนร่วมประกวดสื่อสร้างสรร  [วันที่ 11 เมย. 61]
- เรื่อง แจ้งการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัดปี 2561  [วันที่ 02 ตค. 60]
- เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  [วันที่ 02 ตค. 60]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรม INVC สำหรับการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใ  [วันที่ 19 กค. 60]
- เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์OSSC  [วันที่ 31 พค. 60]
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์OSSC  [วันที่ 29 พค. 60]
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการด่านอาหารและยา  [วันที่ 26 พค. 60]
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  [วันที่ 18 พค. 60]
- เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์OSSC  [วันที่ 16 พค. 60]
- เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบรังสีเทคนิค  [วันที่ 04 พค. 60]
- เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคลากรประจำด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงใหม่  [วันที่ 03 พค. 60]
- เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  [วันที่ 10 ตค. 59]
- เรื่อง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการโฆษณาผลิตสุขภาพและบริการสุ  [วันที่ 16 กย. 59]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดหายาเวชภัณฑ์และงานบริหารพัสด  [วันที่ 09 กย. 59]
- เรื่อง งานMobile Unit Chiang Mai ที่อุทยานสวนหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่  [วันที่ 08 มีค. 59]
- เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาทำงานหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  [วันที่ 19 มค. 59]
- เรื่อง พิธีมอบโล่บุคลากรผู้มีผลงานเด่นด้านการบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปี255  [วันที่ 30 ตค. 58]
- เรื่อง พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  [วันที่ 30 ตค. 58]
- เรื่อง Morning Conference ร้านยาคุณภาพ GPP จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 27 ตค. 58]
- เรื่อง การประชุมรณรงค์และพิธีมอบป้ายรับรองสถานที่ผลิตอาหารโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้าน  [วันที่ 22 กย. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์และงานบริหารพั  [วันที่ 17 กย. 58]
- เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.๒๕๕๘  [วันที่ 20 กค. 58]
- เรื่อง การสืบราคาร่วมค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ระดับจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 19 กพ. 58]
- เรื่อง เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2558  [วันที่ 27 ตค. 57]
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานด่านอาหารและยา  [วันที่ 16 ตค. 57]
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานด่านอาหารและยา  [วันที่ 06 ตค. 57]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้ระบบแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต  [วันที่ 06 กย. 57]
- เรื่อง สัมมนาการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่มาตรฐานสากล  [วันที่ 07 กค. 57]
- เรื่อง วิทยากรอบรมนักจัดรายการวิทยุ ในเขตจ.ภาคเหนือ  [วันที่ 25 เมย. 57]
- เรื่อง ประชุมประเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหารและการตรวจสถานประก  [วันที่ 08 เมย. 57]
- เรื่อง อบรม 9 เรื่อง ก้าวแรก เครือข่าย อสม คุ้มครองผู้บริโภค ต.ป่าบง อ. สารภี จ. เชียงใ  [วันที่ 27 มีค. 57]
- เรื่อง บทบาทของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  [วันที่ 21 มีค. 57]
- เรื่อง วิทยากรบรรยายเรื่องมาตรฐานการขอ อย.และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผุ้ประกอบการ OTOP  [วันที่ 19 มีค. 57]
- เรื่อง การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ  [วันที่ 04 มีค. 57]
- เรื่อง การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการผลิตเกลือบริโภคและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  [วันที่ 04 มีค. 57]
- เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการตราสัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่(Chiang Mai Brand)  [วันที่ 28 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะทำงานพัฒนาอาหารปลอดภัยและอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล  [วันที่ 28 กพ. 57]
- เรื่อง เตือนภัยพบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ  [วันที่ 25 กพ. 57]
- เรื่อง ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้นโยบายเรื่องมาตรการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านยาและเวช  [วันที่ 20 กพ. 57]
- เรื่อง ประชุมเครือข่ายเภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขต1  [วันที่ 19 กพ. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขตรวจเฝ้าระวังการใช้ยาซูโดอีเฟรดีนในคลิ  [วันที่ 19 กพ. 57]
- เรื่อง วิทยากรอบรมเจ้าหน้าที่รพ.สวนดอก ชมรมเกษียณสัมพันธ์ เรื่อง"หัวเราะยังไง ให้สดใสตล  [วันที่ 19 กพ. 57]
- เรื่อง อย.ลงพื้นที่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเยี่ยมชมกิจกรรมนักเรียนอย.น้อย  [วันที่ 06 กพ. 57]
- เรื่อง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมออกตรวจสอบร้านค้าใช้หนังยางรัดปอเปี๊ยะทอด  [วันที่ 28 มค. 57]
- เรื่อง สสจ.เชียงใหม่ ดีเดย์เผาของกลางอาหาร ยา เครื่องสําอางฯ  [วันที่ 21 มค. 57]
- เรื่อง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขเตรียมความพร้อมทำลายของกลาง  [วันที่ 20 มค. 57]
- เรื่อง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tennessee USA ดูงานกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  [วันที่ 17 มค. 57]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการทำลายของกลาง  [วันที่ 16 มค. 57]
- เรื่อง นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจกระเช้าของข  [วันที่ 23 ธค. 56]
  (2)  นางสาวอัญชญา ดุจจานุทัศน์    32     เรื่อง
- เรื่อง งานเลี้ยง(กลางคืน)รับรองทูตฯ(18.09.57)  [วันที่ 25 กย. 57]
- เรื่อง งานประชุมบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 (19.09.57)  [วันที่ 25 กย. 57]
- เรื่อง พิธีเปิด(19.09.57)  [วันที่ 25 กย. 57]
- เรื่อง พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านอบรมนวด 150 ชั่วโมง(20.09.57)  [วันที่ 25 กย. 57]
- เรื่อง บูธแสดงสินค้าและนิทรรศการ  [วันที่ 25 กย. 57]
- เรื่อง บูธพัฒนาเครื่องสำอาง  [วันที่ 25 กย. 57]
- เรื่อง กิจกรรมการประกวดสุดยอดนวดล้านนาเอ็กโซติก(22.09.57)  [วันที่ 25 กย. 57]
- เรื่อง กิจกรรมการประกวดสุดยอดนวดล้านนาประยุกต์(22.09.57)  [วันที่ 25 กย. 57]
- เรื่อง กิจกรรมการประกวดสุดยอดนวดพื้นบ้านล้านนา(21.09.57)  [วันที่ 25 กย. 57]
- เรื่อง กิจกรรมการประกวดลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพรล้านนา(19.09.57)  [วันที่ 25 กย. 57]
- เรื่อง กิจกรรมการประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนา(19.09.57)  [วันที่ 25 กย. 57]
- เรื่อง กิจกรรมการมอบรางวัลการประกวดสุดยอดนวดฯ(23.09.57)  [วันที่ 25 กย. 57]
- เรื่อง กำหนดการงานกิจกรรมสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย เครื่องดื่มสมุนไพรล้านนา และผลิตภ  [วันที่ 18 กย. 57]
- เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทยฯ (12/09/57)  [วันที่ 12 กย. 57]
- เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการงาน Lanna Expo 2014  [วันที่ 10 กย. 57]
- เรื่อง ประกาดรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย ฯ  [วันที่ 09 กย. 57]
- เรื่อง เชิญเข้าร่วมประกวดสุดยอด การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย สมัครได้ตั้งแต่วั  [วันที่ 05 สค. 57]
- เรื่อง เชิญเข้าร่วมประกวดสุดยอด การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย สมัครได้ตั้งแต่วั  [วันที่ 25 กค. 57]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจสุขภาพรองรับการเข้าสู่สมาคมม  [วันที่ 16 กค. 57]
- เรื่อง เชิญเข้าร่วมประกวดสุดยอด การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย สมัครได้ตั้งแต่วั  [วันที่ 02 มิย. 57]
- เรื่อง กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดจัดทำเกณฑ์ การประกวดสุดยอด การบริการนวด เครื  [วันที่ 07 พค. 57]
- เรื่อง กิจกรรมลงพื้นที่สถานประกอบการเครื่องสำอาง จ.เชียงใหม่  [วันที่ 29 เมย. 57]
- เรื่อง สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่และสมาคมไทยล้านนาสปา  [วันที่ 24 เมย. 57]
- เรื่อง พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่  [วันที่ 23 เมย. 57]
- เรื่อง ขอเชิญอบรมหลักสูตรการนวดไทย 150 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 เม.ย - 9 พ.ค. 57  [วันที่ 01 เมย. 57]
- เรื่อง อบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (SPA MANAGER)  [วันที่ 24 มีค. 57]
- เรื่อง กิจกรรมการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  [วันที่ 21 มีค. 57]
- เรื่อง ประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเครื่องสำอางฯ ลงพื้นที่ จังหวัดลำปาง  [วันที่ 12 มีค. 57]
- เรื่อง ประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเครื่องสำอางฯ  [วันที่ 12 มีค. 57]
- เรื่อง ขอเชิญร่วม กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเครื่องสำอาง กลุ่มจังหวัดภาคเหนื  [วันที่ 04 มีค. 57]
- เรื่อง แบบฟอร์มใบสมัครผู้ประกอบการเครื่องสำอาง  [วันที่ 28 กพ. 57]
- เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาเครื่องสำอางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี พ.ศ. 2557  [วันที่ 24 กพ. 57]
  (3)  นางพรทิพย์ มธุรวาทิน    3     เรื่อง
- เรื่อง สาธารณสุขเตือน ผู้ประกอบกิจการร้านสปา/นวด ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสา  [วันที่ 20 ตค. 57]
- เรื่อง ทำเนียบสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ(ข้อมูลนะวันที่ 27 มีนาคม 2557)  [วันที่ 01 เมย. 57]
- เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพประจำปี 2557  [วันที่ 01 เมย. 57]
    กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน    16     เรื่อง
  (1)  นายสุภัทร บุญประเสริฐ    16     เรื่อง
- เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารผลการปฏิบัติราชการ(PMS)  [วันที่ 04 พย. 59]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 30 กย. 58]
- เรื่อง โรงพยาบาลคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 08 กย. 58]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกฏ ระเบียบที่ ก.พ.กำหนด  [วันที่ 16 มีค. 58]
- เรื่อง โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  [วันที่ 09 มีค. 58]
- เรื่อง การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการบริหารและพัฒนา"โรงพยาบาลคุณธรรม"  [วันที่ 05 มีค. 58]
- เรื่อง การประชุมปฏิบัติการวางแผนอัตรากำลัง Workforce Plan  [วันที่ 23 กพ. 58]
- เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ดำเนินงานด้านกีฬา การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังห  [วันที่ 15 ธค. 57]
- เรื่อง อบรมการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรสายสุขภาพ  [วันที่ 30 กย. 57]
- เรื่อง การสอบบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ  [วันที่ 30 สค. 57]
- เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ  [วันที่ 29 สค. 57]
- เรื่อง การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 ครั้งที่3  [วันที่ 02 มิย. 57]
- เรื่อง การอบรมผู้แทนวิชาชีพสายบริการเพื่อพัฒนาวิธีการเก็บข้อมูล/วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  [วันที่ 26 พค. 57]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1  [วันที่ 04 มีค. 57]
- เรื่อง การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  [วันที่ 18 กพ. 57]
- เรื่อง การประชุม เรื่อง กรอบอัตรากำลังในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 20 มค. 57]
    งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน    39     เรื่อง
  (1)   ผู้ดูแลระบบ     18     เรื่อง
- เรื่อง รพ.สันป่าตอง ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณียาฟาวิพิราเวียร์  [วันที่ 28 สค. 65]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดคำสั่งสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ API กับร  [วันที่ 19 กพ. 64]
- เรื่อง การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2562  [วันที่ 18 กย. 62]
- เรื่อง การอบรม การรายงานสาเหตุการตายและการรับรองสาเหตุการตาย จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 29 มิย. 60]
- เรื่อง อบรมการบันทึกข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้มมาตรฐาน โซน 2 และ 3 (โปรแกรม JHCIS) รุ่นท  [วันที่ 21 กค. 59]
- เรื่อง อบรมการบันทึกข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้มมาตรฐาน โซน 2 และ 3 (โปรแกรม JHCIS) รุ่นท  [วันที่ 08 กค. 59]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร(Supportive Board)  [วันที่ 24 ธค. 58]
- เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร(Supportive Board)  [วันที่ 26 พย. 58]
- เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานชุดคำสั่ง (SQL) สำหรับฐานข้อมูลเบื้องต้น  [วันที่ 14 กย. 58]
- เรื่อง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทีมสุขภาพจิต  [วันที่ 25 ตค. 56]
- เรื่อง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  [วันที่ 25 ตค. 56]
- เรื่อง จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1  [วันที่ 25 ตค. 56]
- เรื่อง ประชุมร่วมกับชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  [วันที่ 25 ตค. 56]
- เรื่อง มอบนโยบายการทำงานให้กับชมรมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ  [วันที่ 25 ตค. 56]
- เรื่อง โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ  [วันที่ 25 ตค. 56]
- เรื่อง ตักบาตร พระสงค์ 9 รูป จากวัดศรีโสภา  [วันที่ 25 ตค. 56]
- เรื่อง การนิเทศงานนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงฯ  [วันที่ 25 ตค. 56]
- เรื่อง ยินดีต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 25 ตค. 56]
  (2)  นายบดินทร์ อินตายวง    10     เรื่อง
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการลงบันทึกข้อมูล op/pp  [วันที่ 19 พย. 56]
- เรื่อง อบรมการใช้ระบบประชาสัมพันธ์ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 7  [วันที่ 13 พย. 56]
- เรื่อง อบรมการใช้ระบบประชาสัมพันธ์ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 6  [วันที่ 12 พย. 56]
- เรื่อง อบรมการใช้ระบบประชาสัมพันธ์ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 5  [วันที่ 12 พย. 56]
- เรื่อง อบรมการใช้ระบบประชาสัมพันธ์ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 4  [วันที่ 12 พย. 56]
- เรื่อง อบรมการใช้ระบบประชาสัมพันธ์ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 3  [วันที่ 12 พย. 56]
- เรื่อง อบรมการใช้ระบบประชาสัมพันธ์ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 2  [วันที่ 12 พย. 56]
- เรื่อง อบรมการใช้ระบบประชาสัมพันธ์ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 1  [วันที่ 12 พย. 56]
- เรื่อง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ศูนย์สำรองอาหารฯ  [วันที่ 01 พย. 56]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา บริการ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์  [วันที่ 29 ตค. 56]
  (3)  นางสาววัชรา ผู้ผ่อง    8     เรื่อง
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 22 กค. 65]
- เรื่อง ประชุม Cyber security ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 21 มิย. 65]
- เรื่อง การอบรม เรื่องระบบฐานข้อมูล การเชื่อมโยงและเตรียมการรองรับการใช้ประโยชน์ ในโปรแก  [วันที่ 30 กย. 63]
- เรื่อง การอบรม เรื่องระบบฐานข้อมูล การเชื่อมโยงและเตรียมการรองรับการใช้ประโยชน์ ในโปรแก  [วันที่ 25 กย. 63]
- เรื่อง ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบการส่งต่อ ภาพถ่ายรังสีออนไลน์ดิจิตอล ครั้งที่ 1/  [วันที่ 07 มิย. 62]
- เรื่อง การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 18 ก.ย  [วันที่ 19 กย. 61]
- เรื่อง การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 18 ก.ค  [วันที่ 18 กค. 61]
- เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (โปรแกรม HosXP และ HosOS)  [วันที่ 21 มีค. 61]
  (4)  นางสาวปรียานุช พร้อมสุข    3     เรื่อง
- เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan)เขตเมือง  [วันที่ 29 เมย. 58]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 09 เมย. 58]
- เรื่อง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใ  [วันที่ 19 สค. 57]
    กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด จำนวน    429     เรื่อง
  (1)  นายเกรียงไกร ยอดเรือน    319     เรื่อง
- เรื่อง โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดเชี  [วันที่ 26 กย. 65]
- เรื่อง โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดเชี  [วันที่ 20 กย. 65]
- เรื่อง มอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ในสถานฟื้นฟูสมรร  [วันที่ 16 กย. 65]
- เรื่อง โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดเชีย  [วันที่ 13 กย. 65]
- เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถ  [วันที่ 07 กย. 65]
- เรื่อง แนวทางการส่งต่อผู้ติดยาเสพติดจากศาลและสำนักงานคุมประพฤติไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด  [วันที่ 30 สค. 65]
- เรื่อง คณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2565  [วันที่ 30 สค. 65]
- เรื่อง ผลงานวิชาการยาเสพติด ประจำปี 2565  [วันที่ 25 สค. 65]
- เรื่อง ประกาศนียบัตร สถานพยาบาลยาเสพติดที่ผ่านการรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด)  [วันที่ 24 สค. 65]
- เรื่อง รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด  [วันที่ 24 สค. 65]
- เรื่อง รับโล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนดีเด่น ในการดำเนินงานตามแนวคิด CBTx & Harm reduction  [วันที่ 23 สค. 65]
- เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ  [วันที่ 19 สค. 65]
- เรื่อง ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [วันที่ 15 สค. 65]
- เรื่อง ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [วันที่ 08 สค. 65]
- เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อม การเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์  [วันที่ 05 สค. 65]
- เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาสุขภาพจิตและสารเสพติด จังหวัดเชียงให  [วันที่ 05 สค. 65]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565  [วันที่ 03 สค. 65]
- เรื่อง ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [วันที่ 04 กค. 65]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1  [วันที่ 01 กค. 65]
- เรื่อง การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด โรงพยาบาลสันป่าตอง  [วันที่ 30 มิย. 65]
- เรื่อง พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกัน  [วันที่ 30 มิย. 65]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565  [วันที่ 27 มิย. 65]
- เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565  [วันที่ 24 มิย. 65]
- เรื่อง การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและ รับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด โรงพยาบาลจอมทอง  [วันที่ 21 มิย. 65]
- เรื่อง ตรวจสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564  [วันที่ 10 มิย. 65]
- เรื่อง ตรวจสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564  [วันที่ 09 มิย. 65]
- เรื่อง ตรวจสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564  [วันที่ 09 มิย. 65]
- เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565(กลุ่มจังห  [วันที่ 09 มิย. 65]
- เรื่อง ประชุมเตรียมการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565  [วันที่ 03 มิย. 65]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565  [วันที่ 30 พค. 65]
- เรื่อง คณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจกร  [วันที่ 27 พค. 65]
- เรื่อง การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดโรงพยาบาลดอยสะเก็ด  [วันที่ 27 พค. 65]
- เรื่อง การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดโรงพยาบาลสะเมิง  [วันที่ 27 พค. 65]
- เรื่อง การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดโรงพยาบาลเวียงแหง  [วันที่ 27 พค. 65]
- เรื่อง โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ  [วันที่ 25 พค. 65]
- เรื่อง เปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565  [วันที่ 18 พค. 65]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์ โควิด-19 ครั้ง  [วันที่ 06 พค. 65]
- เรื่อง การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดโรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ  [วันที่ 03 พค. 65]
- เรื่อง การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด โรงพยาบาลนครพิงค์  [วันที่ 21 เมย. 65]
- เรื่อง การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด โรงพยาบาลฝาง  [วันที่ 20 เมย. 65]
- เรื่อง กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕  [วันที่ 17 เมย. 65]
- เรื่อง กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕  [วันที่ 14 เมย. 65]
- เรื่อง กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565  [วันที่ 12 เมย. 65]
- เรื่อง โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพ  [วันที่ 04 เมย. 65]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565  [วันที่ 30 มีค. 65]
- เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่  [วันที่ 28 มีค. 65]
- เรื่อง ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [วันที่ 28 มีค. 65]
- เรื่อง ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [วันที่ 21 มีค. 65]
- เรื่อง การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงวิชาการ ด้านยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ  [วันที่ 25 กพ. 65]
- เรื่อง ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [วันที่ 18 กพ. 65]
- เรื่อง ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [วันที่ 15 กพ. 65]
- เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1  [วันที่ 04 กพ. 65]
- เรื่อง การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงวิชาการ ด้านยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ  [วันที่ 26 มค. 65]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแล  [วันที่ 14 มค. 65]
- เรื่อง พิธีมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดแ  [วันที่ 14 มค. 65]
- เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจ ในพื้นที่ฆ  [วันที่ 13 มค. 65]
- เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  [วันที่ 05 มค. 65]
- เรื่อง การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565  [วันที่ 30 ธค. 64]
- เรื่อง การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงวิชาการ ด้านยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ  [วันที่ 30 ธค. 64]
- เรื่อง