หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  เยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ วันที่ 28 มิย. 65 ]


         วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับกลุ่มงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมเยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหรือการดำเนินการขณะเปิดสถานพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรการด้านสาธารณสุข ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งครอบครัวและเด็ก รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีนายธนวัฒน์  ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวต้อนรับ 

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200