หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้วยเครื่องมือ OKRs [ วันที่ 16 มิย. 65 ]


         วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 งานเบาหวานความดันโลหิตสูง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้วยเครื่องมือ Objective Key Result : OKRs ในงานเบาหวานความดันโลหิตสูง ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานเบาหวานความดันโลหิตสูงจากโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยมีนายแพทย์วรัญญู จำนงปราสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุม และนายแพทย์ธีรวัฒน์ วงศ์ตัน จากโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งเป็นประธาน Service Plan NDCs เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 โดย : นาง อโณทัย  เหล่าเที่ยง [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200