หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่ [ วันที่ 06 มิย. 65 ]


         วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อร่วมกับวิทยากรจากโรงพยาบาลนครพิงค์ นำโดยนายแพทย์ประสาน เปี่ยมอนันต์ และคณะ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางอากาศ ณ หมู่บ้านแม่ฮองใต้ ต.นาเกียน อ.อมก๋อยจ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อทบทวนแนวทางในการดูแลผู้ป่วย/การส่งต่อ ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ตลอดจนการขอสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศยานในพื้นที่ (Primary mission) ผู้เข้าร่วมการ์ฝึกซ้อมระกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับใน อ.อมก๋อย ครู อปท. อสม. ผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 06 มิถุนายน 2565 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200